งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยธวัชชัย เข็มอุทา โปรแกรม AntHOS 2/12/2556. ความเป็นมา • เริ่มพัฒนาปี 2554 เพื่อให้สถานบริการ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้คู่กับ โปรแกรมให้บริการสุขภาพรายบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยธวัชชัย เข็มอุทา โปรแกรม AntHOS 2/12/2556. ความเป็นมา • เริ่มพัฒนาปี 2554 เพื่อให้สถานบริการ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้คู่กับ โปรแกรมให้บริการสุขภาพรายบุคคลใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยธวัชชัย เข็มอุทา โปรแกรม AntHOS 2/12/2556

2 ความเป็นมา • เริ่มพัฒนาปี 2554 เพื่อให้สถานบริการ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้คู่กับ โปรแกรมให้บริการสุขภาพรายบุคคลใน รพ. สต. (HOSxP_PCU) และโรงพยาบาล (HOSxP) โดยจะให้มีโปรแกรมใช้ในสถาน บริการสาธารณสุขไม่เกิน 2 โปรแกรม โดยพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นหลัก และใช้จัดการฐานข้อมูลจาก Datacenter ทั้งระดับจังหวัด / ระดับ อำเภอ ระบบ Back Office สำหรับ โรงพยาบาล AntHOS ** ผู้ใช้ต้องการอะไรจะพัฒนา ให้มีใน AntHOS **

3 3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง รพ. สต./ รพ. กับ Datacenter ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อจัดการฐานข้อมูล Datacenter ทั้งระดับตำอำเภอและจังหวัด 1. เพื่อเป็นโปรแกรมที่ใช้งานใน รพ. สต./ รพ. ร่วมกับโปรแกรมหลัก AntHOS วัตถุประสงค์ 4. เพื่อพัฒนาระบบ Back Office

4 ความต้องการของระบบ AntHOS Client Hardware - CPU 1.4 GHz ขึ้นไป - RAM 1 Gb ขึ้นไป - HDD 40 Gb ขึ้นไป Software - Windows Xp ขึ้นไป - MySQL 5.x (hosxp/jhcis/provis/hdc)

5 ความต้องการของระบบ AntHOS Server ( กรณีที่ใช้ระบบงาน Online) Hardware - CPU Xeon 2.0 GHz ขึ้นไป - RAM 4 Gb ขึ้นไป - HDD 140 Gb ขึ้นไป Software - Linux หรือ Windows 2003 - MySQL 5.x

6 จุดเด่นของโปรแกรม AntHOS สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่ใช้ ฐานข้อมูล MySQL ได้ เช่น HOSxP/HOSxp_PCU/JHCIS/Data center Saraburi/Provis datacenter/HDC Datacenter/BMS Datacenter ฯลฯ MyS QL

7 การติดตั้งโปรแกรม AntHOS ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_setup

8 การติดตั้งโปรแกรม AntHOS ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_setup

9 การปรับปรุงเวอร์ชั่น AntHOS ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_Upgrade

10 การปรับปรุงเวอร์ชั่น AntHOS ติดตั้งโดยไฟล์ AntHOS_Upgrade

11 การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online AntHOS เมนู บำรุงรักษาระบบ > Tools >Check new version

12 การปรับปรุงเวอร์ชั่นแบบ Online AntHOS ตรวจสอบ New version > Download ยืนยันการติดตั้ง

13 การเข้าใช้งานโปรแกรม AntHOS ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

14 การเข้าใช้งานโปรแกรม AntHOS ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

15 การเข้าใช้งานโปรแกรม AntHOS Login ด้วย User Name และ Password ของ AntHOS/HOSxP/JHCIS

16 ระบบงานที่มีในโปรแกรม AntHOS

17 ระบบงานผู้พิการ ทะเบียนข้อมูลผู้พิการจากฐานข้อมูล HOSxP/HOSxP_PCU

18 ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะ กึ่งเฉียบพลัน AntHOS ขึ้นที่เบียนที่ รพ. ศ / รพท. => รพช./ รพ. สต. ติดตาม เยี่ยมดูแล Case

19 ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพระยะ กึ่งเฉียบพลัน AntHOS

20 ระบบบันทึกข้อมูลการออก เยี่ยมบ้าน AntHOS ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล HOSxP/HOSxP_PCU

21 ระบบบันทึกพิกัดบ้าน (HOSxP/JHCIS) AntHOS บันทึกให้เสร็จในหน้าจอเดียวทุกหมู่บ้าน

22 ระบบรายงาน AntHOS ใช้ร่วมกับโปรแกรมทุกโปรแกรมเช่น HOSxP/JHCIS/Datacenter/HDC/Provis

23 ระบบรายงาน AntHOS

24 ระบบออกแบบรายงาน ออกแบบและแก้ไขแบบฟอร์มรายงานตามที่ต้องการ ได้

25 ระบบ AntHOS Privot AntHOS กรองข้อมูลและเลือกดูตามมุมมองที่ต้องการ

26 ระบบดาวน์โหลดและอัพโหลด รายงาน Datacenter AntHOS

27 ระบบตรวจสอบการขึ้นทะเบียน NCD AntHOS

28 ระบบสรุปรายงานค่าใช้จ่าย แบ่งปันรายงานผ่าน Datacenter

29 ระบบส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม (HOSxP/Datacenter) AntHOS ส่งออกข้อมูลจาก HOSxP/Datacenter

30 ระบบ Base DataSynchronize AntHOS

31 ระบบคลังสินค้า ( ร่วมกับ HOSxP_PCU) AntHOS

32 ระบบงานบุคคลากร

33 ระบบงานพัสดุ

34 ระบบการเงิน

35 ระบบการเงิน พิมพ์เช็ค AntHOS

36 ระบบส่งเบิก สกส. AntHOS

37 ระบบส่งเบิกประกันสังคม

38 ระบบ Refer Online AntHOS

39 ระบบงาน Online และงาน Back Office ใช้งาน ร่วมกับระบบ Datacenter AntHOS

40 การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter AntHOS บำรุงรักษาระบบ > Options > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Datacenter

41 การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Datacenter AntHOS บำรุงรักษาระบบ > Options > ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Datacenter 127.0.0.1


ดาวน์โหลด ppt โดยธวัชชัย เข็มอุทา โปรแกรม AntHOS 2/12/2556. ความเป็นมา • เริ่มพัฒนาปี 2554 เพื่อให้สถานบริการ สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ใช้คู่กับ โปรแกรมให้บริการสุขภาพรายบุคคลใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google