งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 LOGO การเช็คความซ้ำซ้อนโปรแกรม e- Claim [ ตัวถัง + วันเกิดเหตุ + บัตรประชาชน ] = โรงพยาบาล B refer โรงพยาบาล A โรงพยาบาล B/ สาขา B ซ้ำ ?? [ ตัวถัง + วันเกิดเหตุ ] = สาขา A ยื่นคำร้องเพิ่ม โรงพยาบาล B/ สาขา B สาขา A โรงพยาบาล B/ สาขา B ซ้ำ ??

3 LOGO การเช็คซ้ำในโปรแกรม ลงทะเบียนเคลม กรมธรรม์ + วันเกิดเหตุตัวถัง + วันเกิดเหตุ หรือ เคลมเดียวกัน กรมธรรม์ + วันเกิดเหตุ + ชื่อและนามสกุล ตัวถัง + วันเกิดเหตุ + ชื่อและนามสกุล หรือ ผู้ประสบภัยคนเดียวกัน อ้างถึงกรณียื่นเพิ่มแล้วชื่อผปภ. ในรับแจ้งและเคลมไม่ตรงกัน

4 LOGO การแก้ไขข้อมูลการยืนยันความ คุ้มครอง 123 4

5 LOGO แก้ไขบริษัทประกัน หากบริษัทประกันไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข ให้เสร็จภายในวันที่ลงทะเบียนเคลมเท่านั้น

6 LOGO การเปิดเคลมใหม่โดยใช้เคลมเดิม 1 23  เคลมเดิมจะถูกปิดเป็น E  โปรแกรมจะบันทึกรับเงินคืน (B) อัตโนมัติ ในเคลมเดิมสำหรับคำร้องที่มีการจ่ายไปแล้ว

7 LOGO การดูเคลมล่าสุด

8 LOGO บันทึกเคลมทุจริต กรณียังไม่มีการ จ่าย 1 2

9 LOGO บันทึกเคลมทุจริต กรณีจ่ายแล้ว 1 2

10 LOGO แก้ไขเลขที่บัญชีโพยาบาลและ ประเภทการจ่าย 1 2 3

11 LOGO การแก้ไขยอดเงินในคำร้องที่ได้ทำ cv ไปแล้ว 1 2

12 LOGO แสดงรายละเอียดของเช็คในแต่ละ เล่ม 1 2 3 4

13 LOGO เพิ่ม / แก้ไขสถานีตำรวจ 1 2 3 4

14 LOGO การนัดจ่าย เงินสดย่อย cv เงินสดย่อยไม่มีการนัดจ่าย เมื่อท่านยืนยันการ จัดทำใบสำคัญจ่าย ระบบจะปรับปรุงสถานะเคลมและคำ ร้องโดยทันที โดยวันที่จ่ายจะเป็นวันที่ท่านจัดทำ CV นั่นเอง เช็คไม่ A/C (2001-5000 บาท ) ท่านสามารถเลือกวันที่นัดจ่ายเป็นวันเดียวกันกับ วันที่จัดทำ cv หรือมากกว่า เช็ค A/C ( >5000 บาท ) ท่านสามารถเลือกวันที่นัดจ่าย ได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้น เป็นต้นไป เช็คจ่าย รพ. นัดจ่ายภายใน 7 วัน หลังจากวันที่จัดทำ cv Media ฯ ให้ยึดวันที่นัดจ่าย / วันที่ต้องทำ cv วันสุดท้ายจาก ตารางหน้าจัดทำใบสำคัญจ่าย การนัดจ่ายเคลม RVP และ IOC ให้ยึดหลักการเดียวกัน ครับ

15 LOGO แก้ไขวันนัดจ่าย / วันรับเช็ค การแก้ไขวันนัด จ่าย / วันรับเช็ค ให้ แจ้งฝ่ายบัญชีและ การเงินผ่านทาง service link online นะคะ

16 LOGO การบันทึกรับเงินเรียกร้องบุคคล  ให้บันทึกรับเงินเรียกร้องบุคคลที่โปรแกรมเรียกร้องบุคคลเท่านั้น  หากไม่พบเลขเคลมที่ต้องการในโปรแกรมฯให้แจ้ง IT ผ่าน service link online


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google