งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การเช็คความซ้ำซ้อนโปรแกรมe-Claim
[ตัวถัง+วันเกิดเหตุ+บัตรประชาชน] = โรงพยาบาลB refer โรงพยาบาลA โรงพยาบาลB/สาขาB ซ้ำ ?? [ตัวถัง+วันเกิดเหตุ] = สาขาA ยื่นคำร้องเพิ่ม โรงพยาบาลB/สาขาB ซ้ำ ??

3 การเช็คซ้ำในโปรแกรมลงทะเบียนเคลม
กรมธรรม์ + วันเกิดเหตุ ตัวถัง + วันเกิดเหตุ หรือ เคลมเดียวกัน กรมธรรม์ + วันเกิดเหตุ+ ชื่อและนามสกุล ตัวถัง + วันเกิดเหตุ+ หรือ ผู้ประสบภัยคนเดียวกัน อ้างถึงกรณียื่นเพิ่มแล้วชื่อผปภ.ในรับแจ้งและเคลมไม่ตรงกัน

4 การแก้ไขข้อมูลการยืนยันความคุ้มครอง
1 2 3 4

5 แก้ไขบริษัทประกัน หากบริษัทประกันไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไข
ให้เสร็จภายในวันที่ลงทะเบียนเคลมเท่านั้น

6 การเปิดเคลมใหม่โดยใช้เคลมเดิม
1 2 3 เคลมเดิมจะถูกปิดเป็น E โปรแกรมจะบันทึกรับเงินคืน(B)อัตโนมัติ ในเคลมเดิมสำหรับคำร้องที่มีการจ่ายไปแล้ว

7 การดูเคลมล่าสุด

8 บันทึกเคลมทุจริต กรณียังไม่มีการจ่าย
1 2

9 บันทึกเคลมทุจริต กรณีจ่ายแล้ว
1 2

10 แก้ไขเลขที่บัญชีโพยาบาลและประเภทการจ่าย
1 2 3

11 การแก้ไขยอดเงินในคำร้องที่ได้ทำcvไปแล้ว
1 2

12 แสดงรายละเอียดของเช็คในแต่ละเล่ม
1 2 3 4

13 เพิ่ม/แก้ไขสถานีตำรวจ
2 1 3 4

14 การนัดจ่าย เงินสดย่อย
cvเงินสดย่อยไม่มีการนัดจ่าย เมื่อท่านยืนยันการจัดทำใบสำคัญจ่าย ระบบจะปรับปรุงสถานะเคลมและคำร้องโดยทันที โดยวันที่จ่ายจะเป็นวันที่ท่านจัดทำCVนั่นเอง เช็คไม่A/C ( บาท) ท่านสามารถเลือกวันที่นัดจ่ายเป็นวันเดียวกันกับวันที่จัดทำcvหรือมากกว่า เช็คA/C ( >5000 บาท) ท่านสามารถเลือกวันที่นัดจ่าย ได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป เช็คจ่าย รพ. นัดจ่ายภายใน 7 วัน หลังจากวันที่จัดทำcv Mediaฯ ให้ยึดวันที่นัดจ่าย/วันที่ต้องทำcvวันสุดท้ายจากตารางหน้าจัดทำใบสำคัญจ่าย การนัดจ่ายเคลมRVPและIOCให้ยึดหลักการเดียวกันครับ

15 แก้ไขวันนัดจ่าย/วันรับเช็ค
การแก้ไขวันนัดจ่าย/วันรับเช็ค ให้แจ้งฝ่ายบัญชีและการเงินผ่านทางservice link online นะคะ

16 การบันทึกรับเงินเรียกร้องบุคคล
ให้บันทึกรับเงินเรียกร้องบุคคลที่โปรแกรมเรียกร้องบุคคลเท่านั้น หากไม่พบเลขเคลมที่ต้องการในโปรแกรมฯให้แจ้งITผ่าน service link online


ดาวน์โหลด ppt ระบบสินไหมอัตโนมัติ ส่วนพัฒนาระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google