งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AntHOS ธวัชชัย เข็มอุทา รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AntHOS ธวัชชัย เข็มอุทา รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AntHOS ธวัชชัย เข็มอุทา รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี anutta2546@gmail.com
ธวัชชัย เข็มอุทา รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี 26/03/56

2 ทำไมถึงต้องมีโปรแกรม AntHOS
1. เพื่อรองรับระบบรายงานจาก Datacenter/HOSxP/HOSxP_PCU/JHCIS และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL 2. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานระดับพื้นที่(รพช.+รพสต.)ใช้โปรแกรม ในสถานบริการไม่เกิน 2 โปรแกรม 3. เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล ระหว่าง Datacenter กับ รพช.+รพสต. 4. เพื่อใช้ระบบงาน Online และระบบ Back office สื่อสารข้อมูลกันใน Cup

3 ความต้องการของระบบ Hardware Windows XP หรือสูงกว่า
AntHOS ความต้องการของระบบ Windows XP หรือสูงกว่า Hardware CPU ความเร็ว 1000 MHz ขึ้นไป Hard Disk ความจุ 40 GB RAM 1 GB ขึ้นไป แนะนำ 2 GB

4 AntHOS Software สำหรับพัฒนา

5 โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU โปรแกรม JHCIS ระบบ Datacenter / Provis
AntHOS คุณสมบัติโปรแกรม สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่มีฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU โปรแกรม JHCIS ระบบ Datacenter / Provis โปรแกรมที่มีฐานข้อมูล MySQL

6 ตั้งค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ (MySQL)
AntHOS ตั้งค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ (MySQL) JHCIS Host : Database : jhcisdb User :root Password : Port :3333

7 ระบบรายงาน (ReportBuilder)
AntHOS ระบบรายงาน (ReportBuilder) สามารถ ออกแบบ / เพิ่ม / แก้ไข / ลบ รายงานได้ ใช้ระบบรายงานของ HOSxP/HOSxP_PCU ได้ มีระบบรายงานสำหรับ Datacenter มากกว่า 116 รายงาน สามารถเลือกช่วงเวลาได้ เลือกระดับของข้อมูลได้ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด มีระบบรายงานแบบ Pivot Table

8 AntHOS ระบบรายงาน (ออกแบบ)

9 AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter) จำนวน 116 รายงาน

10 ระบบรายงาน (Datacenter)
AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter)

11 ระบบรายงาน (Datacenter)
AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter)

12 ระบบรายงาน (Datacenter)
AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter)

13 ระบบรายงาน (Datacenter)
AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter)

14 ระบบรายงาน (Datacenter)
AntHOS ระบบรายงาน (Datacenter)

15 ระบบรายงาน (Pivot Table)
AntHOS ระบบรายงาน (Pivot Table) ส่งออกรายงานเป็น Excel/PDF /Xml/Html และ Text ได้

16 AntHOS ระบบ SQL Query

17 ระบบส่งข้อมูล ประกันสังคม
AntHOS ระบบส่งข้อมูล ประกันสังคม

18 ระบบส่งข้อมูลเบิก สกส.
AntHOS ระบบส่งข้อมูลเบิก สกส.

19 ระบบการบันทึกพิกัดบ้าน
AntHOS ระบบการบันทึกพิกัดบ้าน ใช้ได้ทั้งโปรแกรม JHCIS,HOSxP และ HOSxP_PCU

20 ระบบรายงานการตรวจสอบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับ Datacenter
AntHOS ระบบรายงานการตรวจสอบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับ Datacenter

21 ระบบ Base Data Synchronize
AntHOS ระบบ Base Data Synchronize

22 ระบบ Download Report จาก Datacenter
AntHOS ระบบ Download Report จาก Datacenter

23 AntHOS ระบบ Refer Online

24 มีระบบโปรแกรมอื่นๆ AntHOS
ระบบการเงิน/ระบบงานบุคลากร/ระบบคลังสินค้า ฯลฯ

25 มีระบบจัดการฐานข้อมูล
AntHOS มีระบบจัดการฐานข้อมูล

26 ก่อนจะมาเป็นรายงาน AntHOS ใน
Datacenter Saraburi Province DATACENTER

27 รูปแบบแนวทางที่ใช้พัฒนาระบบงาน
DATACENTER รูปแบบแนวทางที่ใช้พัฒนาระบบงาน 1. ใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการให้บริการรายบุคคลในสถานบริการทุกระดับ 2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีอนามัยไปยัง Data center ระดับอำเภอ 3. ส่งข้อมูล จาก Data center อำเภอ ไป Data center จังหวัด แบบ Real Timeผ่านการเชื่อมโยงระบบ internet

28 รพ. PCU DATACENTER สถานบริการ สาธารณสุข Datacenter ระดับ อำเภอ
ระดับจังหวัด Web Server รพ. PCU รพ.สต. - แสดงรายงาน / ข้อมูลหน้า Web - Program AntHOS (รวมข้อมูลและแสดงรายงาน) เทศบาล

29 Datacenter ระดับจังหวัด Datacenter ระดับอำเภอ
Script Crontab (Python,BizSynDcent.py) Datacenter ระดับอำเภอ โปรแกรม BizSyn หรือ Jsync SSB HOSxP_PCU JHCIS HOSxP

30 DATACENTER

31 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำหรับประชาชน
DATACENTER ผลลัพธ์ วางแผนการจัดการ เบิกจ่ายยาให้ CUP ข้อมูลตัดสินใจ ของผู้บริหาร Datacenter ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำหรับประชาชน รายงานต่างๆ ประวัติการรักษาฯ

32 DATACENTER

33 DATACENTER

34 จำนวน 115 รายงาน

35 DATACENTER

36

37

38 DATACENTER

39 ข้อมูลประวัติการรักษา
DATACENTER ข้อมูลประวัติการรักษา

40 ข้อมูลประวัติการรักษา
DATACENTER ข้อมูลประวัติการรักษา

41 ข้อมูลประวัติการรักษา
DATACENTER ข้อมูลประวัติการรักษา

42 การระบุพิกัดหลังคาเรือน , GIS
DATACENTER การระบุพิกัดหลังคาเรือน , GIS

43 DATACENTER ตรวจพิกัดบ้าน

44 GIS การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
DATACENTER GIS การเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา

45 DATACENTER

46 DATACENTER

47 DATACENTER

48 DATACENTER

49 ระบบรวมข้อมูล DwMerge
DATACENTER ระบบรวมข้อมูล DwMerge - รวมข้อมูล Table ที่ต้องการ(กำหนดได้ว่า จะเอาทั้งหมดหรือตามตารางที่เลือก) - เพิ่ม Field “pcucode” ในทุกตาราง

50 สวัสดีครับ http://www.kkhos.com/download/AntHOS_Setup.rar


ดาวน์โหลด ppt AntHOS ธวัชชัย เข็มอุทา รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google