งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ธวัชชัย เข็มอุทา รพ. แก่งคอย จ. สระบุรี 26/03 /56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ธวัชชัย เข็มอุทา รพ. แก่งคอย จ. สระบุรี 26/03 /56"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ธวัชชัย เข็มอุทา รพ. แก่งคอย จ. สระบุรี 26/03 /56 anutta2546@gmail.com

2 LOGO 4. เพื่อใช้ระบบงาน Online และระบบ Back office สื่อสารข้อมูลกันใน Cup 3. เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูล ระหว่าง Datacenter กับ รพช.+ รพสต. 2. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานระดับพื้นที่ ( รพช.+ รพสต.) ใช้โปรแกรม ในสถานบริการไม่เกิน 2 โปรแกรม 1. เพื่อรองรับระบบรายงานจาก Datacenter/HOSxP/HOSxP_PCU/JHCIS และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ฐานข้อมูล MySQL ทำไมถึงต้องมีโปรแกรม AntHOS AntHO S

3 LOGO ความต้องการของ ระบบ Windows XP หรือสูงกว่า CPU ความเร็ว 1000 MHz ขึ้นไป Hard Disk ความจุ 40 GBRAM 1 GB ขึ้นไป แนะนำ 2 GB AntHO S Hardware

4 LOGO Software สำหรับ พัฒนา AntHO S

5 LOGO สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมที่มีฐานข้อมูล MySQL คุณสมบัติโปรแกรม AntHO S  โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU  โปรแกรม JHCIS  ระบบ Datacenter / Provis  โปรแกรมที่มีฐานข้อมูล MySQL  โปรแกรม HOSxP/HOSxP_PCU  โปรแกรม JHCIS  ระบบ Datacenter / Provis  โปรแกรมที่มีฐานข้อมูล MySQL

6 LOGO ตั้งค่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ (MySQL) AntHO S JHCIS Host: 127.0.0.1 Database : jhcisdb User:root Password : 123456 Port:3333

7 LOGO ระบบรายงาน (ReportBuilder) AntHO S  สามารถ ออกแบบ / เพิ่ม / แก้ไข / ลบ รายงาน ได้  ใช้ระบบรายงานของ HOSxP/HOSxP_PCU ได้  มีระบบรายงานสำหรับ Datacenter มากกว่า 116 รายงาน  สามารถเลือกช่วงเวลาได้  เลือกระดับของข้อมูลได้ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด  มีระบบรายงานแบบ Pivot Table

8 LOGO ระบบรายงาน ( ออกแบบ ) AntHO S

9 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S จำนวน 116 รายงาน

10 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S

11 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S

12 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S

13 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S

14 LOGO ระบบรายงาน (Datacenter) AntHO S

15 LOGO ระบบรายงาน (Pivot Table) AntHO S ส่งออกรายงานเป็น Excel/PDF /Xml/Html และ Text ได้

16 LOGO AntHO S ระบบ SQL Query

17 LOGO ระบบส่งข้อมูล ประกันสังคม AntHO S

18 LOGO ระบบส่งข้อมูลเบิก สกส. AntHO S

19 LOGO ระบบการบันทึกพิกัดบ้าน AntHO S ใช้ได้ทั้งโปรแกรม JHCIS,HOSxP และ HOSxP_PCU

20 LOGO ระบบรายงานการตรวจสอบผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กับ Datacenter AntHO S

21 LOGO ระบบ Base Data Synchronize AntHO S

22 LOGO ระบบ Download Report จาก Datacenter AntHO S

23 LOGO ระบบ Refer Online AntHO S

24 LOGO มีระบบโปรแกรมอื่นๆ AntHO S ระบบการเงิน / ระบบงานบุคลากร / ระบบคลังสินค้า ฯลฯ

25 LOGO มีระบบจัดการฐานข้อมูล AntHO S

26 LOGO DATACENTER Saraburi Province

27 LOGO รูปแบบแนวทางที่ใช้พัฒนา ระบบงาน DATACEN TER 1. ใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ รายบุคคลในสถานบริการทุกระดับ 2. เชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสถานีอนามัยไป ยัง Data center ระดับอำเภอ 3. ส่งข้อมูล จาก Data center อำเภอ ไป Data center จังหวัด แบบ Real Time ผ่านการ เชื่อมโยงระบบ internet

28 LOGO - แสดงรายงาน / ข้อมูลหน้า Web - Program AntHOS ( รวมข้อมูลและ แสดงรายงาน ) Web Server Datacenter ระดับจังหวัด Datacenter ระดับ อำเภอ สถานบริการ สาธารณสุข รพ. PC U รพ. สต. DATACEN TER เทศบาล

29 LOGO HOSxP HOSxP_PCU Datacenter ระดับจังหวัด Datacenter ระดับอำเภอ Script Crontab (Python,BizSynD cent.py) DATACEN TER SS B JHCI S โปรแกรม BizSyn หรือ Jsync

30 LOGO DATACEN TER

31 LOGO Datac enter วาง แผนการ จัดการ เบิกจ่ายยา ให้ CUP รายงานต่างๆ ประวัติการรักษาฯ ข้อมูลตัดสินใจ ของผู้บริหาร ข้อมูลด้านสาธารณสุข สำหรับประชาชน ผลลัพธ์ DATACEN TER

32 LOGO DATACEN TER

33 LOGO www.themegallery.com DATACEN TER

34 LOGO จำนวน 115 รายงาน

35 LOGO DATACEN TER

36 LOGO

37

38 DATACEN TER

39 LOGO DATACEN TER ข้อมูลประวัติการรักษา

40 LOGO DATACEN TER ข้อมูลประวัติการรักษา

41 LOGO DATACEN TER ข้อมูลประวัติการรักษา

42 LOGO การระบุพิกัดหลังคาเรือน, GIS DATACEN TER

43 LOGO DATACEN TER ตรวจพิกัดบ้าน

44 LOGO DATACEN TER GIS การเฝ้าระวังโรคทาง ระบาดวิทยา

45 LOGO DATACEN TER

46 LOGO DATACEN TER

47 LOGO DATACEN TER

48 LOGO DATACEN TER

49 LOGO DATACEN TER ระบบรวมข้อมูล DwMerge - รวมข้อมูล Table ที่ต้องการ ( กำหนดได้ว่า จะเอาทั้งหมดหรือตามตารางที่เลือก ) - เพิ่ม Field “pcucode” ในทุกตาราง

50 LOGO http://www.kkhos.com/download/AntHOS_Setup.rar http://www.kkhos.com/download/AntHOS_Upgrade_1.56.1.21.exe


ดาวน์โหลด ppt LOGO ธวัชชัย เข็มอุทา รพ. แก่งคอย จ. สระบุรี 26/03 /56

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google