งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data On Web 2552 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.0-2281-5851.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data On Web 2552 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.0-2281-5851."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data On Web 2552 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.0-2281-5851

2 Data On Web 2552 http://doc.obec.go.th http://210.1.20.11

3 Data On Web 2552 Click http://210.1.20.11/dataon web/

4 Data On Web 2552 สำหรับ สพท ตรวจสอบ สำหรับ โรงเรียน / สพท บันทึกข้อมูล แจ้งข่าว ติดตามงาน

5 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ลงทะเบียน AOC อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โรงเรียนทุกสังกัด Data On Web 2552

6 1 2

7 1. ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 บันทึก 16 - 26 พฤษภาคม 2551 2. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551 *** บันทึก 10 - 20 มิถุนายน 2551 3. ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 *** บันทึก 10 - 20 พฤศจิกายน 2551 4. ข้อมูล ณ วันที่ 10 ของทุก เดือน บันทึก 10 -20 ของทุกเดือน *** โรงเรียน และ สพท รับรอง ข้อมูลที่ Check Data สำหรับ ข้อ 2 และ ข้อ 3 1. ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 บันทึก 16 - 26 พฤษภาคม 2552 2. ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 *** บันทึก 10 - 20 มิถุนายน 2552 3. ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 *** บันทึก 10 - 20 พฤศจิกายน 2552 4. ข้อมูล ณ วันที่ 10 ของทุกเดือน บันทึก 10 -20 ของทุกเดือน *** โรงเรียน และ สพท ** รับรองข้อมูลที่ Check Data สำหรับ ข้อ 2 และ ข้อ 3 กำหนดการ

8 Data On Web 2552 ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล

9 Data On Web 2552 รายงานโรงเรียนใน สพท กรอกข้อมูลพื้นฐาน สพท กรอกข้อมูลพื้นฐาน สถานศึกษา กรอกข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสังกัด รายชื่อเจ้าหน้าที่ ระดับ สพท. เปลี่ยนรหัสผ่านเขตพื้นที่ จัดการรหัสผ่านโรงเรียน โอนโรงเรียนไป อบท. รายงานโรงเรียนที่โอนไป อบท. ลบโรงเรียน สพท. โรงเรียน กรอกข้อมูล จำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เปลี่ยนรหัสผ่าน Data On Web บันทึกข้อมูล Data On Web

10 Data On Web 2552 การเข้าระบบ สพท โรงเรีย น

11 Data On Web 2552 เลือก สพท. เลือก โรงเรียน

12 Data On Web 2552 เมื่อเข้าระบบถูกต้อง จะปรากฏรหัส 8 หลัก ใส่ Password เดิม ปี 2551 กรณี ลืม ติดต่อเจ้าหน้าที่ สพท ออกให้โรงเรียน กรอกรหัสผิด อาจเพราะ Keyboard อยู่ในตำแหน่งภาษาไทย / อังกฤษไม่ ถูกต้อง

13 เมือใส่ Password ถูกต้อง Data On Web 2552 กรอกชื่อ ผู้บันทึก Click ข้อมูล ต่อไป Click

14 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3 Data On Web 2552

15 หน้าที่ 4 หน้าที่ 5 Data On Web 2552 คลิก บันทึกข้อมูล ทุกหน้า

16 Data On Web 2552 เปลี่ยนรหัสผ่าน User name สพท เป็นเลข 4 หลัก User name โรงเรียน เป็นเลข 8 หลัก รหัส 8 หลักของโรงเรียน เมนู สรุปการรายงานข้อมูล > เลือก สพท > Click > โรงเรียนที่ สพท ลงทะเบียน

17 Data On Web 2552 โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ Click กรอกข้อมูล พื้นฐานสถานศึกษา สพท ลงทะเบียนให้โรงเรียน ใส่ชื่อโรงเรียน > ค้นหา

18 Data On Web 2552 ลงทะเบียนโรงเรียนทุกสังกัด

19 Data On Web 2552 ตรวจสอบการส่งสรุปการรายงานข้อมุล

20 ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน Data On Web 2552

21

22

23

24

25

26 คู่มือ Data On Web - http://doc.obec.go.th/document Search Data... - ชื่ออำเภอ น้อยกว่า 5 ตัวอักษร ให้พิมพ์คำว่า อำเภอไปด้วย - สืบค้นด้วยรหัส สพท ใช้เลข 4 หลัก 2 ครั้ง - สถานศึกษาบางแห่งมีข้อมูล จังหวัด แต่ไม่มีข้อมูล อำเภอ ตำบล จะไม่ ปรากฏใน สพท สามารถลงทะเบียนข้อมูลอำเภอ แล้วก็จะปรากฏได้ - รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบใน ดอกาสต่อไป

27 Results


ดาวน์โหลด ppt Data On Web 2552 ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.0-2281-5851.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google