งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง (Position&Distance Searching System: PDS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง (Position&Distance Searching System: PDS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล วิเชียรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง (Position&Distance Searching System: PDS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล วิเชียรบุรี http://wichianhos.thaiddns.com nuttavutk@hotmail.com โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โดย ณัฐวุฒิ ขามโคกกรวด

2 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital หลักการและเหตุผล ด้วยทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้ใช้ โปรแกรมระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล คือ HOSxP_PCU ในการบันทึกข้อมูลคนไข้ใน เขตรับผิดชอบ และโปรแกรมดังกล่าว จะได้ มีการบันทึกพิกัดบ้าน คือ Latitude Longitude เข้า ไปด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าน่าจะเอาข้อมูลที่ถูก บันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ ในการช่วยค้นหา ค้นหาพิกัดตำแหน่ง และค้นหาเส้นทาง เพื่อ ใช้ในงานบริการด้านสาธารณสุข เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา และงานบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน

3 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital วัตถุประสงค์ • ช่วยในการบันทึก / ค้นหาพิกัดตำแหน่ง บ้านผู้ป่วย ในการเยี่ยมบ้าน หรือการเข้า ให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน • ช่วยค้นหาเส้นทางและแสดงเส้นทางที่ ใกล้ที่สุด จากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัดปลายทาง • ช่วยคำนวณระยะทางและเวลาการ เดินทาง จากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัดปลายทาง • สามารถระบุพิกัดเฝ้าระวังทางระบาด วิทยา • ระบุพิกัดคนไข้โรคเรื้อรัง • ระบุพิกัดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ

4 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital ความต้องการของระบบ • ต้องใช้งานโปรแกรม HOSxP,HOSxP_PCU และมีการ ระบุพิกัด บ้านในเขตรับผิดชอบ (Latitude, Longitude) เพื่อให้ ใช้งานได้สมบูรณ์ • ต้องเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ Internet ได้ • เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows โดยต้องเป็น Windows 2000,2003,XP หรือ Vista เท่านั้น • เพื่อให้การแสดงผลได้สมบูรณ์แนะนำให้ใช้ IE8 • ต้องลงโปรแกรม ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัด ตำแหน่ง และต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อนการใช้งาน • ต้องมีการตั้งค่าในส่วนของ Web Service

5 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา • เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Windows XP • โปรแกรม Visual Basic, PHP, Google Map API Function • Internet ควรเป็น ADSL • ฐานข้อมูล HOSxP_PCU ( ใช้เก็บพิกัดและข้อมูลคนไข้ในเขตรับผิดชอบ )

6 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital ลักษณะการทำงาน

7 PDS In Wichianburi Hospital Web Service config - Web Server IIS 4.0 or Apache 1.0 ขึ้นไป - MySQL Server for HosXP MySQL 5.0 ขึ้นไป - Web Server กับ HOSxP Server,HOsxP_PCU Server อาจใช้เป็นเครื่องเดียวกัน หรือคนละเครื่องก็ได้ แนะนำควรแยกเครื่องเพื่อลดภาระของ HOSxP Server,HOsxP_PCU Server

8 PDS In Wichianburi Hospital - กรณีผู้ใช้ MySQL 4.1 ขึ้นไปอาจจะเกินปัญหาเรื่อง Authentication ได้ให้ใช้คำสั่ง Set password for ‘ web ’ @ ’ % ’ =old_password( ‘ passweb ’ ); ใน MySQL Command line - ต้องลง MySQL ODBC Driver 3.51 ( ลงเฉยๆไม่ต้อง Config ค่าใดๆ ) - การใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานก่อน และนำเอา folder Google - ไปวางในเว็ป root เช่น www.myweb.com/google - เปิด file config.inc.php แก้ไข Config MySQL server - ชี้ไปยัง IP ที่มีฐานข้อมูล MySQL HOSxP เปิดอยู่ Web Service config

9 PDS In Wichianburi Hospital Web Service config สมัคร Google map API จากที่นี่ http://code.google.com/apis/maps/signup.htmlhttp://code.google.com/apis/maps/signup.html จากนั้นจะได้ API Key นำมาใส่ค่า key Config

10 PDS In Wichianburi Hospital Web Service config $CONFIG{'hostname'} = '192.168.1.9'; ---> IP ฐานข้อมูล $CONFIG{'user'} = 'web'; --->= ชื่อใช้งาน $CONFIG{'password'} = 'passweb'; ---> รหัสผ่าน เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ $CONFIG{'db'} = 'hos'; ----> ชื่อฐานข้อมูล $CONFIG{'key'}='"http://maps.google.com/maps?file=api&v =2&key=ABQIAAAAnnDvs0mXoTpTCF0ontPIkRSapZx- S450o8x1iOnDWHNYHg98txQakE6exA_u-vVRW-uAyyLVoCzRKQ"'; เปิด file config.inc.php แก้ไข Config MySQL server ชี้ไปยัง IP ที่มีฐานข้อมูล MySQL HosXP เปิดอยู่

11 PDS In Wichianburi Hospital Web Service config *** การแก้ปัญหา Authentication ให้ grant user เพิ่มขึ้นมาใหม่ แล้วเพิ่มคำสั่ง >set password for ‘web’@’%’ =old_password(‘passweb’); สมมุติ web = user passweb = password

12 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital รูปการ Login การตั้งค่า

13 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การค้นหาพิกัดโดยใช้ชื่อ

14 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงเส้นทางจากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัด ที่ค้นหา ( แบบที่ 1)

15 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงเส้นทางจากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัด ที่ค้นหา ( แบบที่ 2)

16 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital พิกัดเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

17 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดง / เพิ่ม / แก้ไขพิกัดบ้าน

18 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดง / เพิ่ม / แก้ไขพิกัด หมู่บ้าน

19 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงพิกัดคนไข้โรคเรื้อรัง

20 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงพิกัดกลุ่มเป้าหมาย ตามช่วงอายุ

21 HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital แนวทางพัฒนาในอนาคต • พัฒนาโดยการติดระบบบอกพิกัด (GPS) ไว้ที่รถ EMS/Refer แล้วให้ส่งพิกัด มาที่ศูนย์กู้ชีพ เพื่อติดตามตำแหน่งรถ (Tracking) และเก็บข้อมูลการเดินทาง • พัฒนาระบบวางระบบโปรแกรม HOSxP_PCU และมีการเชื่อมโยงข้อมูล (Datacenter) ให้ครอบคลุม ทั้งอำเภอ • พัฒนาบน Pocket PC ที่มี GPS Module และใช้งาน ผ่าน Web Service

22 HOSxP Project END ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี http://wichianhos.thaiddns.com nuttavutk@hotmail.com • https://sourceforge.net/projects/pds-project/files/ ** ท่านสามารถติดตามความ เคลื่อนไหวหรือ Download ได้ที่ • www.HOSxP.net Thank. • อ. ชัยพร สุรเต มีย์กุล


ดาวน์โหลด ppt ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง (Position&Distance Searching System: PDS) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google