งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลวิเชียรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง (Position&Distance Searching System: PDS) โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โดย ณัฐวุฒิ ขามโคกกรวด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

2 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital หลักการและเหตุผล ด้วยทางโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล คือ HOSxP_PCU ในการบันทึกข้อมูลคนไข้ในเขตรับผิดชอบ และโปรแกรมดังกล่าว จะได้มีการบันทึกพิกัดบ้าน คือ Latitude Longitude เข้าไปด้วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าน่าจะเอาข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ ในการช่วยค้นหาค้นหาพิกัดตำแหน่ง และค้นหาเส้นทาง เพื่อใช้ในงานบริการด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

3 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital วัตถุประสงค์ ช่วยในการบันทึก/ค้นหาพิกัดตำแหน่ง บ้านผู้ป่วย ในการเยี่ยมบ้าน หรือการเข้าให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยค้นหาเส้นทางและแสดงเส้นทางที่ใกล้ที่สุด จากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัดปลายทาง ช่วยคำนวณระยะทางและเวลาการเดินทาง สามารถระบุพิกัดเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระบุพิกัดคนไข้โรคเรื้อรัง ระบุพิกัดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ

4 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital ความต้องการของระบบ ต้องใช้งานโปรแกรม HOSxP,HOSxP_PCU และมีการระบุพิกัด บ้านในเขตรับผิดชอบ(Latitude, Longitude)เพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ต้องเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ Internet ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows โดยต้องเป็น Windows 2000,2003,XP หรือ Vista เท่านั้น เพื่อให้การแสดงผลได้สมบูรณ์แนะนำให้ใช้ IE8 ต้องลงโปรแกรม ระบบค้นหาเส้นทางและพิกัดตำแหน่ง และต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อก่อนการใช้งาน ต้องมีการตั้งค่าในส่วนของ Web Service

5 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้ง Windows XP โปรแกรม Visual Basic , PHP, Google Map API Function Internet ควรเป็น ADSL ฐานข้อมูล HOSxP_PCU (ใช้เก็บพิกัดและข้อมูลคนไข้ในเขตรับผิดชอบ)

6 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital ลักษณะการทำงาน

7 PDS In Wichianburi Hospital
Web Service config - Web Server IIS 4.0 or Apache 1.0 ขึ้นไป - MySQL Server for HosXP MySQL 5.0 ขึ้นไป Web Server กับ HOSxP Server,HOsxP_PCU Server อาจใช้เป็นเครื่องเดียวกัน หรือคนละเครื่องก็ได้ แนะนำควรแยกเครื่องเพื่อลดภาระของ HOSxP Server,HOsxP_PCU Server

8 PDS In Wichianburi Hospital
Web Service config - กรณีผู้ใช้ MySQL 4.1 ขึ้นไปอาจจะเกินปัญหาเรื่อง Authentication ได้ให้ใช้คำสั่ง Set password for =old_password(‘passweb’); ใน MySQL Command line - ต้องลงMySQL ODBC Driver 3.51 (ลงเฉยๆไม่ต้อง Config ค่าใดๆ) การใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าการใช้งานก่อน และนำเอา folder Google ไปวางในเว็ป root เช่น เปิด file config.inc.php แก้ไข Config MySQL server ชี้ไปยัง IP ที่มีฐานข้อมูล MySQL HOSxP เปิดอยู่

9 PDS In Wichianburi Hospital
Web Service config สมัคร Google map API จากที่นี่ จากนั้นจะได้ API Key นำมาใส่ค่า key Config

10 PDS In Wichianburi Hospital
Web Service config เปิด file config.inc.php แก้ไข Config MySQL server ชี้ไปยัง IP ที่มีฐานข้อมูล MySQL HosXP เปิดอยู่ $CONFIG{'hostname'} = ' '; ---> IP ฐานข้อมูล $CONFIG{'user'} = 'web'; --->=ชื่อใช้งาน $CONFIG{'password'} = 'passweb'; --->รหัสผ่าน เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ $CONFIG{'db'} = 'hos'; ---->ชื่อฐานข้อมูล $CONFIG{'key'}='" =2&key=ABQIAAAAnnDvs0mXoTpTCF0ontPIkRSapZx- S450o8x1iOnDWHNYHg98txQakE6exA_u-vVRW-uAyyLVoCzRKQ"';

11 PDS In Wichianburi Hospital
Web Service config ***การแก้ปัญหา Authentication ให้ grant user เพิ่มขึ้นมาใหม่ แล้วเพิ่มคำสั่ง >set password for =old_password(‘passweb’); สมมุติ web = user passweb = password

12 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital รูปการ Login การตั้งค่า

13 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การค้นหาพิกัดโดยใช้ชื่อ

14 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงเส้นทางจากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัดที่ค้นหา(แบบที่1)

15 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงเส้นทางจากพิกัดอ้างอิงไปยังพิกัดที่ค้นหา(แบบที่2)

16 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital พิกัดเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

17 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดง/เพิ่ม/แก้ไขพิกัดบ้าน

18 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดง/เพิ่ม/แก้ไขพิกัดหมู่บ้าน

19 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงพิกัดคนไข้โรคเรื้อรัง

20 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital การแสดงพิกัดกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ

21 PDS In Wichianburi Hospital
HOSxP Project PDS In Wichianburi Hospital แนวทางพัฒนาในอนาคต พัฒนาโดยการติดระบบบอกพิกัด(GPS) ไว้ที่รถEMS/Refer แล้วให้ส่งพิกัด มาที่ศูนย์กู้ชีพ เพื่อติดตามตำแหน่งรถ (Tracking) และเก็บข้อมูลการเดินทาง พัฒนาระบบวางระบบโปรแกรม HOSxP_PCU และมีการเชื่อมโยงข้อมูล (Datacenter)ให้ครอบคลุม ทั้งอำเภอ พัฒนาบน Pocket PC ที่มี GPS Module และใช้งาน ผ่าน Web Service

22 https://sourceforge.net/projects/pds-project/files/
HOSxP Project END Thank. อ.ชัยพร สุรเตมีย์กุล **ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือDownload ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google