งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้าน เพชรนิยม ต. สักงาม อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษากำแพงเพชร เขต 2

2 แนวคิด ที่มา ปัญหา บริบท สภาพ ความต้องการ จากปัญหาการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม โดยครูสอนแบบ บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบบน กระดาน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ การเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ผลที่ตามมา ก็คือ นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ทำ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบไม่ได้ ครูผู้สอนคิดว่าน่าจะมีสื่อประกอบการ สอน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ มี ความสนุกเพลิดเพลิน และมีความสุข ในการเรียนรู้ของนักเรียน จากปัญหาการสอน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม โดยครูสอนแบบ บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบบน กระดาน ทำให้นักเรียนไม่ค่อยสนใจ การเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ผลที่ตามมา ก็คือ นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน ทำ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบไม่ได้ ครูผู้สอนคิดว่าน่าจะมีสื่อประกอบการ สอน เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ มี ความสนุกเพลิดเพลิน และมีความสุข ในการเรียนรู้ของนักเรียน

3 รูปแบบ นวัตกรรม ด้านการจัดการ เรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม นวัตกรรม ด้านการจัดการ เรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม

4 ที่มาของการพัฒนา นวัตกรรม - ปัญหาทางด้านการเรียนการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ - ความสนใจในการเรียนของ นักเรียน

5 1. การระบุปัญหา (problem) 2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย (objective) 3. การศึกษาข้อจำกัดต่างๆ (constraints) 4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (innovation) 5. การทดลองใช้ (experimentation) 6. การเผยแพร่ (dissemination)

6 ประโยชน์ของการนำวัต กรรมไปใช้ 1. ครูผู้สอนได้แก้ปัญหาและ พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม สูงขึ้น 2. เป็นการกระตุ้น พัฒนาศักยภาพ ของครูผู้สอนในการจัดทำสื่อการ เรียนการสอน และเป็นแนวทางใน การพัฒนาสื่อเรื่องอื่นต่อไป

7 1. การจัดป้ายนิเทศใน โรงเรียน 2. แนะนำในเว็บไซด์โรงเรียน 3. ประชาสัมพันธ์บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ เพื่อนครูทั้งในและนอก โรงเรียน

8 การเข้าสู่ โปรแกรม

9

10

11

12

13

14

15

16 สรุปผลคะแนน ผู้เรียน

17


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI.) เรื่อง การคูณทศนิยม เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน เป็นนวัตกรรมด้านการจัดการ เรียนการสอน นางสาวพรทิพย์พา คล้ายกมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google