งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
สพค. สวก. สพร. Upgrading Teacher Qualification through the Whole System : UTQ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

3 ความเป็นมา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) สพฐ.ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ “แผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ”เมื่อรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนของรัฐควบคู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้นสพฐ.จึงนำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสนอเข้าเป็นโครงการภายใต้“แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555” เป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus Package 2 : SP2) 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

4 วัตถุประสงค์ 2.1 สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมีศรัทธาและเข้าสู่วิชาชีพครูเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 2.2 กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตครูระหว่างหน่วยงานผู้ใช้กับสถาบันผู้ผลิต เพื่อให้การผลิตครูมีมาตรฐาน 2.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบ E-HRM เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจงานทั้งระบบทั้งด้านการวางแผน กรอบอัตรากำลัง การผลิต การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา และการธำรงรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

5 วัตถุประสงค์(ต่อ) 2.4 ระดมส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพครูให้มาทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นภาระแก่ครู ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาการสอนของครูและให้เป็นการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งสามารถถ่ายโอนผลการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพได้โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นสำคัญ 2.5 จัดหรือสร้างให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ธำรงไว้ซึ่งครูมืออาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีผลงานด้านคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์สังคมให้เกียรติและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นครู 2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

6 เป้าหมาย 3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2553
สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 สถานที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แห่ง โรงเรียน 32,218 โรง ศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 แห่ง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 417,889 คน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

7 วงเงินรวมโครงการทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2553 =6,989,910,000 บาท
4 วงเงินรวมโครงการทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2553 =6,989,910,000 บาท 2554 =7,462,420,000 บาท 2555 =5,255,670,000 บาท รวม 19,708 ล้านบาท สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

8 การดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553 ขออนุมัติ =6,989,910,000 บาท
ขออนุมัติ =6,989,910,000 บาท ได้รับ =6,852,417,000 บาท (98.50%) สงป.ปรับลด = 105,493,000 บาท (1.50%) 13 โครงการ/กิจกรรม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

9 13 โครงการ/กิจกรรม 1.การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5ปี) ระยะที่ 2 ( ) งบประมาณ 2 ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - การผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงกับความต้องการของ สพฐ.ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และเขตพื้นที่การศึกษาที่มีความขาดแคลนครู สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

10 13 โครงการ/กิจกรรม 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง เขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งรองรับการกระจายอำนาจและใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม - การบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษามีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

11 13 โครงการ/กิจกรรม 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สพฐ.มีระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

12 13 โครงการ/กิจกรรม 4. พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สพฐ. สามารถกำหนดความต้องการครูในการผลิตครู รายวิชาเอกและสามารถระบุพื้นที่ขาดแคลนครูได้อย่างถูกต้อง - สพฐ.มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังและแผนอัตรา กำลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว รองรับความเปลี่ยนแปลงและสามารถบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

13 13 โครงการ/กิจกรรม 5. ปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและ
และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สถานศึกษาที่ขาดอัตรากำลังไม่น้อยกว่า 5,000 แห่ง ได้รับความช่วยเหลือ ให้มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติงานอื่นแทนครู สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

14 13 โครงการ/กิจกรรม 6. โครงการคืนครูให้นักเรียน
งบประมาณ 2, ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สพฐ.สามารถลดภาระงานที่มิใช่การสอนของครู ให้ครูมีเวลาเพียงพอสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในทุกกลุ่มสาระ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

15 13 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล
7.จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สพฐ. มี ระบบข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของครูเป็นรายบุคคล สามารถพัฒนาครูได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการพัฒนา มีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการ พัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

16 13 โครงการ/กิจกรรม 8. พัฒนาครูดี ครูเก่ง MasterTeacher
งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สพฐ. สามารถสร้างและรักษากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นกำลังหลักในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ไว้กับองค์กร - ผู้ประกอบวิชาชีพครู ครูในสังกัด สพฐ. มีภาพลักษณ์ ที่ดีเป็นแรงจูงใจใหผู้้มีศักยภาพสูงเข้า้สู่วิชาชีพครู สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

17 13 โครงการ/กิจกรรม เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพคุณธรรม
9. ฝึกอบรมยกระดับคุณภาพครูให้ เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพคุณธรรม งบประมาณ 500 ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - ผู้บริหารมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

18 13 โครงการ/กิจกรรม 10. โครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - ระบบและกระบวนการนิเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง - ศึกษานิเทศก์มีกระบวนการวิจัยพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ที่เหมาะสมสามารถสร้างแบบอย่างที่ดี (Best practice) ให้กับครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

19 13 โครงการ/กิจกรรม E-Training 11.พัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ
งบประมาณ 41 ล้านบาท ผลที่คาดหวัง - สามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูในภาพรวม ที่เดิมมีข้อจำกัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอ โดยครู ในสังกัด สพฐ. สามารถเข้ารับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง ทุกคน ทุกกลุ่มสาระและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

20 13 โครงการ/กิจกรรม เครือข่าย การพัฒนาวิชาการเพื่อ ยกระดับคุณภาพครู
12. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ เครือข่าย การพัฒนาวิชาการเพื่อ ยกระดับคุณภาพครู งบประมาณ ล้านบาท ผลที่คาดหวัง -ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครู โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือในรูปของเครือข่ายการพัฒนาครู ทั้งเครือข่ายภายในองค์กรและเครือข่ายอื่นที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู -ครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอกได้รับการพัฒนาให้สามารถทำการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

21 แบบหอประชุม 101ล./27(พิเศษ) แบบโรงอาหาร หอประชุม100/27
13 โครงการ/กิจกรรม 13. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครู 185 ศูนย์ งบประมาณ 1, ล้านบาท ผลที่คาดหวัง -ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. มีศูนย์การพัฒนาที่มีความพร้อม ทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่ดีสามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวก มีระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบไฟฟ้า ประปา Internet & Presentation แบบหอประชุม 101ล./27(พิเศษ) แบบโรงอาหาร หอประชุม100/27 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

22 โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก
สำนักและผู้รับผิดชอบ 13 โครงการย่อย/กิจกรรมหลัก ที่ โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้าคณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่รับผิดชอบ 1 การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี ระยะที่ 2 ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ขอนแก่น/4 สพร. 2 พัฒนานโยบายการบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.ทวีพล แพเรือง นครปฐม/1 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ผอ.สมเดช สีแสง นครสวรรค์/1

23 โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก
สำนักและผู้รับผิดชอบ 13 โครงการย่อย/กิจกรรมหลัก ที่ โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้าคณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่รับผิดชอบ 5 ปรับโครงสร้างอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.ปัญญา แก้วเหล็ก สระบุรี/1 สพร. 6 การคืนครูให้นักเรียน 7 จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล ผอ.วสันต์ นาวเหนียว อุทัยธานี/1 สพค. 8 พัฒนาครูดี ครูเก่ง(Master Teacher)

24 โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก
สำนักและผู้รับผิดชอบ 13 โครงการย่อย/กิจกรรมหลัก ที่ โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้าคณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่รับผิดชอบ 9 ยกระดับคุณภาพครู ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ ผอ.นิวัฒน์ น้อยมณี ฉะเชิงเทรา/1 สพค. 10 พัฒนาระบบนิเทศ แนวใหม่ ผอ.กมล ศิริบรรณ นครราชสีมา/1 สวก. 11 พัฒนาคุณภาพครูด้วยระบบ E-Training ผอ.สมเกียรติ บุญรอด พิษณุโลก/1 12-13 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู ผอ.ปรีชา จิตรสิงห์ กทม./2 สพร.

25 6.ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
7.มติที่ประชุม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 25

26 THE END ขอบคุณ&สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google