งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ สพค. สวก. สพร. U pgrading T eacher Q ualification through the Whole System : UTQ. โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ สพค. สวก. สพร. U pgrading T eacher Q ualification through the Whole System : UTQ. โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ สพค. สวก. สพร. U pgrading T eacher Q ualification through the Whole System : UTQ. โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ

3 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ ความเป็นมา (Stimulus Package 2 : SP2) โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) สพฐ.ได้เตรียมการไว้ ล่วงหน้าเป็นแผนยุทธศาสตร์ “แผนยุทธศาสตร์การ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ”เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงานอย่างต่อเนื่องผ่าน การลงทุนของรัฐควบคู่การสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันในระยะยาว ดังนั้นสพฐ.จึงนำแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเสนอเข้าเป็นโครงการภายใต้“แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555” เป็นโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟู เศรษฐกิจระยะที่ 2 (Stimulus Package 2 : SP2) 1 1

4 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ วัตถุประสงค์ 2.1 สร้างแรงจูงใจให้คนดี คนเก่งมีศรัทธาและเข้าสู่ วิชาชีพครูเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบ วิชาชีพครู 2.2 กำหนดยุทธศาสตร์การผลิตครูระหว่างหน่วยงาน ผู้ใช้กับสถาบันผู้ผลิต เพื่อให้การผลิตครูมีมาตรฐาน 2.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบ E-HRM เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจงานทั้งระบบทั้ง ด้านการวางแผน กรอบอัตรากำลัง การผลิต การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา และการธำรงรักษาและพัฒนา คุณภาพชีวิตครู 2 2

5 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ วัตถุประสงค์(ต่อ) 2.4 ระดมส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร สถาบันทั้งภาครัฐและ เอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพครูให้มา ทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เป็นภาระแก่ครู ลดความสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาการสอนของครู และให้เป็นการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน รวมทั้งสามารถ ถ่ายโอนผลการพัฒนา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางานและ พัฒนาวิชาชีพได้โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นสำคัญ 2.5 จัดหรือสร้างให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ธำรงไว้ ซึ่งครูมืออาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีผลงานด้านคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ประจักษ์ สังคมให้เกียรติและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นครู 2 2

6 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ เป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดปีงบประมาณ 2555  สถานที่ดำเนินโครงการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แห่ง  โรงเรียน 32,218 โรง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ 76 แห่ง  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 417,889 คน 3 3

7 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ วงเงินรวมโครงการทั้งสิ้น ปีงบประมาณ  2553 =6,989,910,000 บาท  2554 =7,462,420,000 บาท  2555 =5,255,670,000 บาท  รวม 19,708 ล้านบาท 4 4

8 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ 5 5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 แบบโรง อาหาร หอประชุม 100/27 แบบหอประชุม 101 ล./27( พิเศษ )

22 ที่โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้า คณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่ รับผิดชอบ 1การผลิตครูการศึกษาขั้น พื้นฐาน 5 ปี ระยะที่ 2 ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ขอนแก่น/4สพร. 2พัฒนานโยบายการบริหาร อัตรากำลังครูและบุคลากร ทางการศึกษา ผอ.สายัณห์ ผาน้อย ขอนแก่น/4สพร. 3เสริมสร้างความเข้มแข็ง การบริหารทรัพยากรบุคคล ในเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.ทวีพล แพเรือง นครปฐม/1สพร. 4พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากร บุคคล ผอ.สมเดช สีแสง นครสวรรค์/1สพร.

23 ที่โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้า คณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่ รับผิดชอบ 5ปรับโครงสร้าง อัตรากำลังครูและ บุคลากรทางการศึกษา ผอ.ปัญญา แก้วเหล็ก สระบุรี/1สพร. 6การคืนครูให้นักเรียน ผอ.ปัญญา แก้วเหล็ก สระบุรี/1สพร. 7จัดระบบพัฒนาครูเชิง คุณภาพเพื่อพัฒนา สมรรถนะครูรายบุคคล ผอ.วสันต์ นาวเหนียว อุทัยธานี/1สพค. 8พัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master Teacher) ผอ.วสันต์ นาวเหนียว อุทัยธานี/1สพค.

24 ที่โครงการย่อย/ กิจกรรมหลัก หัวหน้า คณะทำงาน สพท./เขต สำนักที่ รับผิดชอ บ 9ยกระดับคุณภาพครู ให้ เป็นครูดี ครูเก่ง มี คุณธรรม มีคุณภาพ ผอ.นิวัฒน์ น้อยมณีฉะเชิงเทรา/1 สพค. 10พัฒนาระบบนิเทศ แนวใหม่ ผอ.กมล ศิริบรรณนครราชสีมา/1 สวก. 11พัฒนาคุณภาพครูด้วย ระบบ E-Training ผอ.สมเกียรติ บุญรอด พิษณุโลก/1 สพค. 12 - 13 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและ ศูนย์เครือข่ายการพัฒนา วิชาการเพื่อยกระดับ คุณภาพครู ผอ.ปรีชา จิตรสิงห์กทม./2 สพร.

25 สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ 6. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7. มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

26 THE END


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลและนิติการ สพค. สวก. สพร. U pgrading T eacher Q ualification through the Whole System : UTQ. โครงการยกระดับคุณภาพ ครูทั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google