งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ
หน่วยเจ้าของโครงการ ( เหล่าทัพ ) หน่วยเจ้าของโครงการ (บก.กองทัพไทย) ดำเนินการตามขั้นตอนของเหล่าทัพ 19 เดือน ก่อนปีงบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ โครงการ สปช.เหล่าทัพ 18 เดือน ก่อนปีงบประมาณ สปช.ทหาร คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ คณะกรรมการพิจารณาโครงการ บก.ทหารสูงสุด และเหล่าทัพ สปช.ทหาร ผบ.ทหารสูงสุด รมว.กห.

2 (ก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ ) กรณีเร่งด่วน
เสนอขอตั้งงบประมาณ รมว.กห.(อนุมัติ ) (ก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ ) กรณีเร่งด่วน คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ฯ (ปช.ทหาร/ประธาน ฯ) คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ฯ (เสธ.ทหาร/ประธาน ฯ) ผบ.ทหารสูงสุด หน่วยเจ้าของโครรงการ หน่วยรับผิดชอบโครงการ สปช.ทหาร รมว.กห.(อนุมัติ ) (ก่อนเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ฯ (ปช.ทหาร/ประธาน ฯ) คณะกรรมการพิจารณาโครงการ ฯ (เสธ.ทหาร/ประธาน ฯ) กรณีปกติ ผบ.ทหารสูงสุด เสนอขอตั้งงบประมาณ

3 18 เดือนก่อนปีงบประมาณ โครงการเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ 2553 เร่งด่วน
6 เดือน 12 เดือน พ.ร.บ.งบประมาณปี 52 ข้อเสนองบประมาณปี 53 พ.ร.บ.งบประมาณปี 53 ก.พ.51 มี.ค.51 เม.ย.51 ก.ย.51 ต.ค.51 ม.ค.52 ก.ย.52 ต.ค.52 ปีงบประมาณ2551 ปีงบประมาณ2552 ปี งป เร่งด่วน ปกติ

4 สรุปการจัดทำโครงการและการบริหารโครงการ
จัดทำ/เสนอโครงการ พิจารณาความเหมาะสม/คุ้มค่า การเสนอขออนุมัติ ดำเนินการด้าน งบประมาณ เสนอคำขอตั้งงบประมาณ สั่งจ่ายงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ปิดโครงการ เปลี่ยนแปลงโครงการ บริหารโครงการ รายงานความก้าวหน้า ประเมินผลโครงการ ดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงโครงการ ยกเลิกโครงการ

5 หน้าที่ความรับผิดชอบด้านโครงการ ( สปช.ทหาร )
การจัดทำ / เสนอขออนุมัติ การจัดทำโครงการการ กองโครงการ การเสนอขออนุมัติ เสนอคำขอตั้งงบประมาณ กองบริหารทรัพยากร การดำเนินการ ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ กองงบประมาณ สั่งจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานตามโครงการ กองตรวจสอบประเมินผล การรายงานความก้าวหน้า การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ การปรับปรุงโครงการ กองโครงการ การปิดโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google