งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย รับผิดชอบ โครงการ สปช. เหล่า ทัพ หน่วยเจ้าของ โครงการ ( บก. กองทัพ ไทย ) หน่วยเจ้าของ โครงการ ( เหล่าทัพ ) รมว. กห. ผบ. ทหาร สูงสุด คณะกรรมการพิจารณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย รับผิดชอบ โครงการ สปช. เหล่า ทัพ หน่วยเจ้าของ โครงการ ( บก. กองทัพ ไทย ) หน่วยเจ้าของ โครงการ ( เหล่าทัพ ) รมว. กห. ผบ. ทหาร สูงสุด คณะกรรมการพิจารณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย รับผิดชอบ โครงการ สปช. เหล่า ทัพ หน่วยเจ้าของ โครงการ ( บก. กองทัพ ไทย ) หน่วยเจ้าของ โครงการ ( เหล่าทัพ ) รมว. กห. ผบ. ทหาร สูงสุด คณะกรรมการพิจารณา โครงการ บก. ทหารสูงสุด และ เหล่าทัพ คณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการ บก. ทหารสูงสุด และเหล่า ทัพ สปช. ทหาร 19 เดือน ก่อน ปีงบประมาณ 18 เดือน ก่อน ปีงบประมาณ ดำเนินการตามขั้นตอน ของเหล่าทัพ สปช. ทหาร

2 หน่วยเจ้าของ โครรงการ หน่วยรับผิดชอบ โครงการ สปช. ทหาร รมว. กห.( อนุมัติ ) ( ก่อนเสนอขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ) คณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการ ฯ ( ปช. ทหาร / ประธาน ฯ ) คณะกรรมการพิจารณา โครงการ ฯ ( เสธ. ทหาร / ประธาน ฯ ) กรณี ปกติ ผบ. ทหาร สูงสุด เสนอขอตั้ง งบประมาณ รมว. กห.( อนุมัติ ) ( ก่อน พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ ) ( ก่อน พ. ร. บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับ ) กรณี เร่งด่วน คณะอนุกรรมการพิจารณา โครงการ ฯ ( ปช. ทหาร / ประธาน ฯ ) คณะกรรมการพิจารณา โครงการ ฯ ( เสธ. ทหาร / ประธาน ฯ ) ผบ. ทหาร สูงสุด

3 18 เดือนก่อน ปีงบประมาณ 6 เดือน 12 เดือน ม. ค. 52 ต. ค. 51 เม. ย.5 1 ต. ค. 52 ก.ย.52ก.ย.52 ก. ย. 51 ปีงบประม าณ 2552 ปี งป. 2553 ปีงบประ มาณ 255 1 ข้อเสนอ งบประมาณปี 53 พ. ร. บ. งบประมาณปี 52 โครงการเริ่มใหม่ประจำปี งบประมาณ 2553 ปก ติ เร่งด่ว น พ. ร. บ. งบประมาณปี 53 ก. พ. 51 มี. ค. 51

4 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (Office of the Comptroller General) สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (Office of the Comptroller General) สรุปการจัดทำโครงการและการบริหาร โครงการ จัดทำ โครงการ จัดทำ / เสนอ โครงการ พิจารณาความ เหมาะสม / คุ้มค่า การเสนอขออนุมัติ ปิดโครงการ เปลี่ยนแปลง โครงการ บริหาร โครงการ รายงาน ความก้าวหน้า ประเมินผล โครงการ ดำเนินงานตาม โครงการ ปรับปรุง โครงการ ยกเลิก โครงการ ดำเนินการ ด้าน งบประมาณ เสนอคำขอตั้ง งบประมาณ สั่งจ่าย งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ

5 สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (Office of the Comptroller General) สำนักงานปลัดบัญชีทหาร (Office of the Comptroller General) การ จัดทำ / เสนอขอ อนุมัติ การ ดำเนินการ ด้าน งบประมาณ การบริหาร โครงการ การจัดทำ โครงการการ การเสนอขอ อนุมัติ เสนอคำขอตั้ง งบประมาณ การจัดสรร งบประมาณ สั่งจ่าย งบประมาณ การรายงาน ความก้าวหน้า การประเมินผล โครงการ การดำเนินงานตาม โครงการ การปรับปรุง โครงการ การปิด โครงการ กอง โครงการ กองงบประมา ณ กอง ตรวจสอบ ประเมินผ ล กองบริหาร ทรัพยากร หน้าที่ความรับผิดชอบด้านโครงการ ( สปช. ทหาร ) กอง โครงการ


ดาวน์โหลด ppt หน่วย รับผิดชอบ โครงการ สปช. เหล่า ทัพ หน่วยเจ้าของ โครงการ ( บก. กองทัพ ไทย ) หน่วยเจ้าของ โครงการ ( เหล่าทัพ ) รมว. กห. ผบ. ทหาร สูงสุด คณะกรรมการพิจารณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google