งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานการทำแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานการทำแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานการทำแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน
โครงงานการทำแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

2 โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โครงงานแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และ พลศึกษา บูรณาการ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3 จัดทำโดย คณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวังมะด่าน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3

4 คุณครู ดาราวรรณ กลิ่นแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูที่ปรึกษา คุณครู ระวิ ขวัญแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ คุณครู ดาราวรรณ กลิ่นแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ คุณครู สมชาย กลิ่นแย้ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

5 นาย อำนาจ อ้วนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะด่าน
ผู้ให้การสนับสนุน นาย อำนาจ อ้วนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะด่าน

6 ที่มาของโครงงาน ปัญหา
จากการสำรวจการบริโภคนมโรงเรียนพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีอัตราการบริโภคนมลดลง กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงทดลองการทำแคลเซียมเจลลี่ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ได้รับประทานเป็นอาหารว่าง ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่ นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 – ป. 6 มีอัตราการบริโภคนมลดลงจึงนับว่าเป็นปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเรียน นักเรียนจึงได้ค้นคว้าจากห้องสมุด และค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ท และสอบถามผู้รู้ในชุมชนเพื่อทำแคลเซี่ยมเจลลี่จากนมจืด และสมุนไพรดังกล่าว

7 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม 2. ช่วยป้องกันโรคขาดสารอาหาร 3. นักเรียนทำแคลเซียมเจลลี่เป็นอาหารว่างใน โรงเรียน 4. เผยแพร่ความรู้การทำแคลเซียมเจลลี่ไปสู่ โรงเรียนใกล้เคียง

8 เป้าหมาย 1. เชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงดี 2. เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

9 ตั้งสมมุติฐาน นักเรียนได้รับประทานแคลเซียมเจลลี่ซึ่งทำจากนมจืด โรงเรียน จะทำให้นักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานนม หัน มาบริโภคนมอย่างเดิม

10 ขอบเขตของการศึกษา ศึกษาผลการใช้นมจืดโรงเรียนทำแคลเซียมเจลลี่ให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับประทาน จำนวน 120

11 วัสดุอุปกรณ์ นมจืดโรงเรียน น้ำตาลทราย เฮลูบอล ใบเตย ดอกอัญชัน

12 ตัวแปรในการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรต้น การใช้นมจืดโรงเรียนผสมกับน้ำตาลทราย เฮลูบอย ใบเตย และดอกอัญชัน แปรรูป เป็นแคลเซียมเจลลี่ ตัวแปรตาม ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ รับประทานอาหารทดแทนที่ทำมาจากนม ทำให้นักเรียนมีสุขภาพดี และมีความพอใจ ในการรับประทานนม

13 วิธีดำเนินงาน ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ส่วนผสม นมจืด 13 ถุง
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ส่วนผสม นมจืด 13 ถุง เจลาติน 4 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 2 ขีด เฮลูบอย 1 ขีด ดอกอัญชัน 4 ขีด ใบเตย 3 ขีด

14 ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการทำ 1. ล้างใบเตยหรือดอกอัญชันให้สะอาด หั่นแล้วบดกับน้ำ ต้มสุก 2. เคี่ยวน้ำตาลทรายและส่วนผสมทั้งหมด พอเดือดยก ลงแล้วพักไว้จนเย็น 3. เทใส่ถาด เกลี่ยให้เต็มถาด แล้วใส่ในตู้เย็นประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง แล้วนำออกมารับประทานได้

15 ระยะเวลาในการทำงาน แคลเซียมเจลลี่ จัดทำโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วนำไปเสนอเป็นโครงงานอาหารกลางวันเพื่อจัดเลี้ยง กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านทุกคน ซึ่งใช้เวลาใน การจัดทำภาคเรียนที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม เป็น ต้นไป ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการจัดทำในแต่ละครั้ง

16 คุณค่าทางโภชนาการ นม มีโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน ใบเตย สรรพคุณ ดมกลิ่น ฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง บำรุงหัวใจ ดอกอัญชัน ป้องกันมะเร็ง ฟื้นฟูระบบหัวใจ ดูแลระบบ น้ำเหลือง

17 สรุปผล 1. นักเรียนโรงเรียนวัดวังมะด่านหันมาบริโภคแคลเซียม เจลลี่ ซึ่งทำมาจากนมจืดของโรงเรียน 2. นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ 3. นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถจัดทำแคลเซียม เจลลี่ได้ 4. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ทำให้เกิด ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในโรงเรียน และเพื่อนต่าง โรงเรียน

18 ข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดทำแต่ละครั้งควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม แบ่งหน้าที่การทำงานเพื่อเป็นการบริหารเวลา 2. สมุนไพรที่นำมาเป็นส่วนผสมอาจใช้สมุนไพรอื่นๆ เช่นดอกกระเจี๊ยบหรือแครอทก็ได้

19 ศึกษาวิธีการทำจากครูที่ปรึกษา

20 นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเตรียมอุปกรณ์และส่วนผสม

21 นักเรียนลงมือปฏิบัติการทำแคลเซียมเจลลี่ตามขั้นตอน
- ภาพการหั่น

22 - ภาพการคั้นและกรอง

23 - ภาพการเคี้ยวน้ำตาลผสมกับส่วนผสม

24 - ภาพการนำแคลเซียมเจลลี่เข้าตู้เย็น

25 - ภาพที่สำเร็จแล้วนักเรียนชิม

26 - ภาพที่ไปนำเสนอ โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล

27 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานการทำแคลเซียมเจลลี่ ชาววัง กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google