งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2554-2558 ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2554-2558 ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2554-2558 ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน

3 • Knowledge society science & technology information technology logistics • Global village โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

4 central activities of civilization • persuit • production • dissemination • application • preservation University of knowledge

5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง • Local • Regional Asean Asia • Global มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ความเข้มแข็ง : ความเป็นผู้นำในการบริการสุขภาพ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ • 17 คณะ • 7 สถาบัน • 6 วิทยาลัย • 10 ศูนย์ • 3 วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค 5 โรงพยาบาล • 3 วิทยาเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล • 4 research clusters • 3 creative academy • 3 national centers of excellence • 5 research centers •

7 Vision Mission Value Motto Philosophy Determination 6

8 1.มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

9 •ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยสิ้นหวัง, ผู้ป่วยระยะ สุดท้าย •การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น •การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ •นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ •การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ แข่งขันได้ในระดับสากล ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

10 •การบริหารจัดการน้ำของประเทศ •นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ครัวโลก •การทุจริตและประพฤติมิชอบของ บุคลากรของรัฐฯและนักการเมือง •ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม •ฯลฯ ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

11 ปัญหาผู้สูงอายุ 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ Value Added ผู้ป่วยระยะสุดท้าย • accreditation โดยมหาวิทยาลัย/องค์กร นโยบาย: เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงพยาบาล • การฝึกอบรมบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย • การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ราคาถูก oxygen tank vacuum pump เตียงไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับผู้ทุพลภาพ • การเฝ้าระวังติดตาม

12 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ คณะ/สถาบัน International Medical Hub Service Academic แพทย์, ทันตแพทย์, เวชศาสตร์เขตร้อน, เภสัช, พยาบาล, วิศวกรรม, ICT, CMMU Medical TourismMUIC, CMMU, ICT, ดุริยางค์ศิลป์

13 Service hub • Capacity building • Cutting-edged technology transfer • IT network • Thailand International Health Care Standard Training Center • Local made medical equipment/supply Academic hub • International conference • Medical Conference Promotion Center • Clinical trial Thailand Medical Hub

14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและผลักดันมาตรฐานการ แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ 18 มกราคม 2554

15 Founded January 2009

16 เครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ และ เอกชน 30 แห่ง ความร่วมมือ TITC-JCI

17 ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 พฤษภาคม 2554

18 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ คณะ/สถาบัน การพัฒนาระบบ การบริการสุขภาพ ครบวงจร แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัช ศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาล, สถาบันสาธารณสุขอาเซียน, สถาบันวิจัยประชากร, ICT, สังคมศาสตร์, CMMU ประเทศไทยเป็น ครัวโลก แพทย์, CMMU, วิทยาศาสตร์, สถาบันวิจัยโภชนาการ, ICT

19 Ramathibodi Poison Center Hemophilia Home Care ความร่วมมือกับสปสช. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการปลูกถ่ายไต

20 1.มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่ สังคม

21 • สร้างเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล network analysis context niche funding deliverables • R to R • การบริหารจัดการบุคคล • มาตรการสนับสนุนอื่นๆ • สร้างบรรยากาศการวิจัย Mahidol Research Expo 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและ เพิ่มคุณค่าแก่สังคม

22 1.มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่ สังคม 3.การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์

23 • ปรับปรุงหลักสูตรวิชาความรู้ทั่วไปอย่างมีร่วม • ประยุกต์กระบวนการทางจิตตะปัญญาศึกษา • ใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์การเรียนรู้ • มหิดลปัญญาวาส 3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ transformative education Salaya College Master

24

25

26 • leadership • management • team-based • interprofession • communication Competency-based curriculum เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข team work honesty social responsibility

27

28 1.มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่ สังคม 3.การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล

29 • อาจารย์แลกเปลี่ยน 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล • Asean presidential visit • นักศึกษาแลกเปลี่ยน • นักศึกษานานาชาติ • Global health • Presidential forum

30 •Prince Mahidol Award Conference WHO Rockefeller Foundation Bill – Melinda Gates Foundation •One Health Global Health

31 1.มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบาย สาธารณะ 2.ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่ม คุณค่าแก่สังคม 3.การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4.มุ่งสู่ความเป็นสากล 5.ใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ รัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

32 5. ใช้โอกาสการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ รัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด • โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ • Cardiovascular & Metabolic Center (CVMC) • Rama Facilities ServicesCo., Ltd. (RFS) • Siam Bioscience Co., Ltd.

33 Cardiovascular & Metabolic Center

34 Rama Facility Services Co., Ltd. ทุนจดทะเบียน30 ล้านบาท ธุรกิจหลัก บริการจัดการอาคาร โรงพยาบาลอย่างครบวงจร ผู้ถือหุ้นคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

35 • Building management engineering security fire & safety car park gardening linen & laundry general & clinical waste cleaning • Biomedical equipment implementation and maintenance • Central sterilization service department • Food & Beverage • Information technology Facility Management

36

37 6. การสร้างเครือข่าย 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

38 • public • private • community • international 6. การสร้างเครือข่าย

39 • public - public network - กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย - สวทช, สสส, สวรส, สช, สกอ 6. การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน โครงการวิจัยร่วม

40 เครือข่ายมหิดลพญาไท สถาบันคณะฯ ประสาทวิทยาวิทยาศาสตร์ มะเร็งเภสัชศาสตร์ ผิวหนังทันตแพทย์ พยาธิวิทยาเวชศาสตร์เขตร้อน นราธิวาสราชนครินทร์สาธารณสุข องค์กรเภสัชกรรมรามาธิบดี เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา วิทยาลัยการจัดการ โรงพยาบาล ราชวิถีเวชศาสตร์เขตร้อนสถาบันสุขภาพเด็กฯ วพม.เดชาสงฆ์ พญาไท 1สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์พญาไท 2

41 2 ถนนพระราม 6 ถนนพญาไท แยกพญาไท แยกศรีอยุธยา แยกตึกชัยฯ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • โรงพยาบาล • สถาบันการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์กลางการแพทย์ของ กรุงเทพมหานคร

42 sharing of resources/expertise • exchange of staff/resident/medical student • clinical resource • clinical service cardiology critical care etc. • academic conference/symposium/lecture • laboratory • high-cost medical equipment imaging radiotherapy etc. The Medical Complex

43 เครือข่ายวิชาการมหิดลพญาไท

44 Healthcare แพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิศวกรรมศาส ตร์ ประชากร ฯลฯ พยาบาล เวชศาสตร์เข ตร้อน สถาบัน อาเซียน การจัดการ IT โภชนาการ ครอบ ครัว Logis tics IT Manage ment ประช ากร โภชนา การ Bio- Engineer ing Music สังค ม One health

45 ความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล • เครือข่ายมหิดลพญาไท • รามา-คณะวิทย์: ทุนวิจัยร่วม • รามา-วิศวะ: Logistics in Healthcare • รามา-เภสัช: Pharm D • รามา-ดุริยางคศิลป์: ดนตรีบำบัด • รามา-CMMU • รามา-ICT : หลักสูตรบริหารโรงพยาบาล : Health informatics

46 • International network • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ Asean University Network (global knowledge network) 6. การสร้างเครือข่าย

47 MOU Signing Ceremony @ the Embassy of Japan 11 August 2554

48 6. การสร้างเครือข่าย public-private partnership industrial science park products กระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การสนับสนุนงบประมาณ • การศึกษา:เพิ่ม ประสบการณ์ • อาจารย์/นักศึกษา •การวิจัย

49 6. การสร้างเครือข่าย • Community linkage - ศาลายา - นครปฐม, กาญจบุรี, นครสวรรค์, อำนาจเจริญ - ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินพันธกิจ Value added

50 6. การสร้างเครือข่าย • public-private partnership True CPF Modernform • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอกชน

51 Medication cart managing pharmacy service effectively

52 ความร่วมมือ-รามาธิบดี-พญาไท 2

53 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

54 • ความมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่สำคัญ • การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย • การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี

55 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

56 • ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ • การใช้สื่อสนับสนุน multimedia 8.การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็น ปัญญาของแผ่นดิน รายการประจำ โทรทัศน์ (Mahidol Channel) วิทยุ

57 • สร้างมุมมองใหม่ของบทบาทของ มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมไทย 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น ปัญญาของแผ่นดิน • การแสดงความเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง proactive, “Voice of Mahidol”

58 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

59 • ศิษย์เก่าในประเทศ • ศิษย์เก่าต่างประเทศ Asean/ South Asia • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า เชิดชูเกียรติ • Alumni national/international forum สนับสนุนมหิดลในอนาคต แลกเปลี่ยนเรียนรู้

60 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย มหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล

61 • มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล -เปิดมิติในการระดมเงินบริจาคใหม่ -เครือข่ายรัฐ-เอกชน 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ • เปลี่ยนกลยุทธ์การของบประมาณจาก รัฐบาล

62 องค์กร ของรัฐ องค์กร ต่างประเ ทศ เอกชนชุมชน มหาวิทยา ลัย วิทยา ลัย สถาบั น คณะ ปัญหา สังคม • การบริหารจัดการ น้ำ • ประเทศไทยเป็น ครัวโลก • ปัญหาผู้สูงอายุ • การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น ฯลฯ

63 มหาวิทยาลัยมหิดล • Transformative education • World class research • Excellent services • Enterprise spirit • Integration/borderless • Networking • Alumni • Fund raising • Management /finance/personel • Good governance Academic Leadership

64 1.ดำเนินการเกี่ยวกับอุทกภัย 2.เยี่ยมส่วนงานและทำ PA 3.อธิการบดีพบสภาคณาจารย์ 4.อธิการบดีพบบุคลากร 5.อธิการบดีพบนักศึกษา 6.ระดมความคิดปรับข้อบังคับ, ระเบียบ, ประกาศ 7.ระดมสมองนักวิจัย 8.พัฒนาหลักสูตร MUGE 9.เตรียมการรับการเยี่ยมสำรวจจาก สมศ. 10.สร้างเครือข่าย การดำเนินงานใน 3 เดือนแรก

65


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล 2554-2558 ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google