งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านงาน แพทยศาสตรศึกษา 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ แพทยศาสตร์ศึกษา : นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นปรีคลินิก : พญ. มาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านงาน แพทยศาสตรศึกษา 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ แพทยศาสตร์ศึกษา : นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นปรีคลินิก : พญ. มาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านงาน แพทยศาสตรศึกษา 1

2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ แพทยศาสตร์ศึกษา : นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นปรีคลินิก : พญ. มาลัย ว่องชาญชัยเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นคลินิก : พญ. รัตนา ลีลาวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านการศึกษา : พญ. สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ 2

3 นโยบายด้านการพัฒนา หลักสูตร วิเคราะห์ และ วิจัย หลักสูตร แพทยศาสตร์ – สอดคล้องปรัชญาของคณะฯ – ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในบาง รายวิชา ประเมิน พัฒนาการจัดการเรียนการ สอนชั้นคลินิก ประเมินรายวิชาใหม่ P DC A 3

4 นโยบายส่งเสริมและให้ ความสำคัญงานการศึกษา จัดระบบและบันทึกภาระงานด้านการ เรียนการสอนอย่างชัดเจน –Med Ed credit เพิ่มคุณค่างานด้านการศึกษา เทียบเท่างานด้านอื่นๆ –Med Ed expertist เพิ่มคุณค่างานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ ศึกษา 4

5 นโยบายการพัฒนาบุคคลากร ด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา – อาจารย์ – นักวิชาการ – บุคคลากรฝ่ายสนับสนุน – อาจารย์พิเศษ พัฒนาระบบงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนา งานด้านการศึกษา 5

6 นโยบายด้านส่งเสริมและ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ ผลักดันนโยบายส่งเสริมการพัฒนา สื่อ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนรู้ e-Learning Teleconference Anatomical museum 6

7 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะ ทางคลินิก พัฒนาการสร้างสื่อ simulated patient พัฒนา skill lab พัฒนาหุ่นจำลอง นโยบายด้านส่งเสริมและ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 7

8 รพ. สมทบ สถานพยาบาลสมทบ : primary health care รพ. สงขลานครินทร์ 2 : secondary health care 8

9 นโยบายด้านคุณภาพ การศึกษา ตามแนวทาง TQA พัฒนางานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาตาม แนวทาง TQA ความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของ กับการศึกษาของคณะฯ 9

10 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อ ชาวชนบท ประสานงาน ติดตาม ดูแลกำกับ และประเมิน ความพร้อมในการจัดการเรียน การสอน ความพร้อมของ รพ. เครือข่าย ความช่วยเหลือ ม. นราธิวาสฯ 10

11 การวัดและประเมินผล สร้างความเข้มแข็งด้านการ ประเมินผลให้แก่ภาควิชา การสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 1, 2, 3 ตามรูปแบบของ ศรว. พัฒนาคุณภาพการสอบโดยใช้ผู้ป่วย จำลอง การสอบ NT ของแพทยสภา 3 ขั้นตอน ใช้ e-Learning เพิ่มพูนความรู้ 11

12 นโยบายด้านการวิจัย แพทยศาสตร์ศึกษา ผลักดันนโยบาย ผ่านทาง มหาวิทยาลัย, สกอ. เพื่อสามารถใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ 12

13 นโยบายการบริหาร การศึกษา 13

14 14

15 นโยบายการบริหารงาน การศึกษา Med Ed 15

16 Med Ed นโยบายการบริหารงาน การศึกษา 16

17 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านงาน แพทยศาสตรศึกษา 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ แพทยศาสตร์ศึกษา : นพ. สิทธิโชค อนันตเสรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ ศึกษาชั้นปรีคลินิก : พญ. มาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google