งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิการบดีพบบุคลากรใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิการบดีพบบุคลากรใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิการบดีพบบุคลากรใหม่
10 มกราคม 2555

2 Our People Are Our Greatest Assets

3 โอกาส

4 โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
Knowledge society science & technology information technology logistics Global village

5 of knowledge central activities of civilization persuit production
University central activities of civilization persuit production dissemination application preservation of knowledge

6 มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำการเปลี่ยนแปลง Local Regional Asean Asia Global

7 ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
ความเข้มแข็ง : ความเป็นผู้นำในการบริการสุขภาพและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ 17 คณะ 7 สถาบัน 6 วิทยาลัย 10 ศูนย์ 3 วิทยาเขตในส่วนภูมิภาค โรงพยาบาล 3 วิทยาเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 research clusters 3 creative academy 3 national centers of excellence 5 research centers

8 Vision Mission Value Motto Philosophy Determination 8

9 Vision Mission “Mahidol University is determined to be
a world class university” Mission “To excel in health, sciences, arts, and innovation with integrity for the betterment of Thai society and the benefit of mankind” 9

10 Determination statement
Philosophy “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind” Motto “Do unto others as you would have others do unto you” Determination statement “Wisdom of the land” 10

11 Mahidol Core Values เป็นนายแห่งตน มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
M Mastery A Altruism H Harmony I Integrity D Determination O Originality L Leadership เป็นนายแห่งตน มุ่งผลเพื่อผู้อื่น กลมกลืนกับสรรพสิ่ง มั่นคงยิ่งในคุณธรรม แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใฝ่ใจเป็นผู้นำ 11

12 Strategic Objective 1.Research excellence
2.Teaching & Learning excellence 3. Health care & Services excellence 4. Internationalization 12

13 Administrative Strategy
1. Harmony in Diversity 2. ICT-based University 3. Resources Optimization & Management 4. Human Capital 13

14 Teaching & Learning Excellence
วิทยาเขตกาญจนบุรี 14

15 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล

16 โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2554
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2554 ไปจังหวัดมุกดาหาร 80 กม. เข้าตัวเมืองอำนาจเจริญ 4 กม.

17 ก่อสร้างอาคาร อาคารหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร อาคารปฏิบัติการเรียนรวม
วงเงินค่าก่อสร้าง 1,048 ล้านบาท (เสร็จกันยายน 2555) วงเงินค่าก่อสร้าง 408 ล้านบาท (เสร็จ ธันวาคม 2556) อาคารปฏิบัติการโรงงานกึ่งอุตสาหกรรม วงเงินค่าก่อสร้าง 270 ล้านบาท (เสร็จ กันยายน 2555)

18 ก่อสร้างอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันการแพทย์ สยามินทราธิราช วงเงินค่าก่อสร้าง 1,600 ล้านบาท (เสร็จ ธันวาคม 2555) วงเงินค่าก่อสร้าง 6,150 ล้านบาท (เสร็จเมษายน 2555) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคเขตร้อนแห่งเอเชีย อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร วงเงินค่าก่อสร้าง ล้านบาท (เสร็จ กรกฎาคม 2555) วงเงินค่าก่อสร้าง 612 ล้านบาท (เสร็จ กุมภาพันธ์ 2555)

19 โครงการก่อสร้าง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
โครงการใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวม รอใส่รูปก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จประมาณ ก.ย. 55 กำหนดแล้วเสร็จประมาณ ธ.ค. 54

20 โครงการรามาธิบดี-บางพลี

21 Competitiveness Value creation มหาวิทยาลัยมหิดล ในกำกับรัฐบาล
Efficiency Quality Opportunity Competitiveness Value creation

22 มหาวิทยาลัยมหิดล ในกำกับรัฐบาล Paradigm shift
Income earning for mission Sense of saving Customer focus Good governance

23 Human Resource Management
Recruitment Development Maintenance Human Resource Management

24 Training – Development Roadmap
AMP Training – Development Roadmap Leadership EDP General Management Public Training Seminar Research Training Visiting Subbatical Leave Decision Making Problem Solving Strategic Planning etc. Academic Skill Supervisory Course Management Skill People Skill / Self-Development Computer Skill, Language Skill, Team Work Interactive, Personality, Communications Coordination, etc. Job Knowledge/ Functional Area Knowledge Academic Staff - Learning & Teaching Management Instructional Media Guidance Research Presentation Supporting Staff - Budget Planning Human Resource Knowledge Consultation PR Functional Training Core Competency Core Values/Org. Culture P Watanapa P Watanapa P Watanapa P Watanapa

25 มหาวิทยาลัยมหิดล ในกำกับรัฐบาล Performance Agreement (PA) Evaluation

26 Performance Management Process
Vision & Mission Value Strategy Policy Cascade ส่วนงาน A ส่วนงาน B ส่วนงาน C Policy Cascade ภาควิชา A ภาควิชา B ภาควิชา C Personal Objectives พนักงาน A พนักงาน B พนักงาน C KPI KPI KPI

27 อาคารสถานที่ สร้างเสริมสุขภาพ/การรักษาพยาบาล การเงิน นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม พาหนะการเดินทาง ร้านค้าสวัสดิการ การเชิดชูเกียรติ Happy Work Place

28 ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน การสนับสนุน

29 การฝึกอบรม ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือกลาง การสนับสนุน

30 ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ
ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยสิ้นหวัง, ผู้ป่วยระยะสุดท้าย การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์นานาชาติ การพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

31 ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ
การบริหารจัดการน้ำของประเทศ นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรของรัฐฯและนักการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ฯลฯ ปัญหาสังคมไทย/นโยบายภาครัฐ

32 Mahidol University in QS Rankings
(31) ( 8) ( 1) (33) (38) MU at 229th in QS World University Rankings 2011 32

33 QS World University Rankings by Subject Area
- - - - - - - - - - - - - - - 33

34 เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
มาตรฐานการศึกษา transformative education ปรับปรุงหลักสูตรวิชาความรู้ทั่วไปอย่างมีร่วม ประยุกต์กระบวนการทางจิตตะปัญญาศึกษา ใช้ประโยชน์สูงสุดจากศูนย์การเรียนรู้ เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

35

36 การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาจิตวิญญาณครู “กลุ่มเพื่อนครู”
สร้าง กำลังใจ ให้ เพื่อนครู เพื่อสร้าง ความหมายในชั้นเรียนให้กับ นศ. เวทีครูเสวนาสัญจร - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเยี่ยมชั้นเรียน แบบกัลยาณมิตร

37 การสร้างเครือข่าย public private community international

38 Healthcare สังคม พยาบาล แพทย์ เวชศาสตร์เขตร้อน สาธารณสุข สถาบันอาเซียน
Logis tics IT ครอบครัว Healthcare Management One health แพทย์ สาธารณสุข ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ประชากร ฯลฯ พยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน สถาบันอาเซียน การจัดการ IT โภชนาการ ประชากร สังคม โภชนาการ Music Bio-Engineer ing

39 มหาอุทกภัย ที่พักพิง การรักษาวิทยาเขตศาลายา บุคลากร นักศึกษา ชุมชน
เงินช่วยเหลือ เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย นักศึกษา ชุมชน อาหาร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กองทัพมด

40 แนวทางดำเนินการด้านกายภาพ เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำในอนาคต
ก่อสร้างรั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก ก่อสร้างรั้วเนินดินด้านทิศเหนือ จัดทำแนวป้องกันน้ำประตูทางเข้าออกต่างๆ ลักษณะกึ่งสำเร็จรูป

41 รั้วเนินดินด้านทิศตะวันตก รั้วเนินดินด้านทิศเหนือ
N

42 สภาพแนวขอบมหาวิทยาลัยฝั่งด้านทิศเหนือ

43 สภาพแนวขอบมหาวิทยาลัยฝั่งด้านทิศตะวันตก

44 1.5 ม.

45

46

47 องค์กรของรัฐ องค์กรต่างประเทศ มหาวิทยาลัย ปัญหาสังคม เอกชน ชุมชน
สถาบัน คณะ ปัญหาสังคม การบริหารจัดการน้ำ ประเทศไทยเป็นครัวโลก ปัญหาผู้สูงอายุ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอกชน ชุมชน

48 มหาวิทยาลัยมหิดล Transformative education World class research Excellent services Enterprise spirit Integration/borderless Networking Alumni Fund raising Management /finance/personel Good governance

49 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt อธิการบดีพบบุคลากรใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google