งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขต นครสวรรค์ 25 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขต นครสวรรค์ 25 สิงหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขต นครสวรรค์ 25 สิงหาคม 2554

2 นว.นว. พจ.พจ. กพ.กพ. ตก. อน. ชน.ชน. พบ.พบ. สท.สท. พล.พล. สห.สห. ลบ.ลบ. อท.อท. อย. สพ.สพ. ผื น ป่ า ตะ วัน ต ก สร. อีสา น ภูมิศาสตร์ – สังคม – เศรษฐกิจ เหนือล่าง - กลางบน : บริบท และ อัตตลักษณ์

3 บริบท (Context) ในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคเหนือล่าง - กลางบน กึ่งกลางที่ราบลุ่ม เจ้าพระยา

4 นว.นว. พจ.พจ. กพ.กพ. ตก. อน. ชน.ชน. พบ.พบ. สท.สท. พล.พล. สห.สห. ลบ.ลบ. อท.อท. อย. สพ.สพ. ผื น ป่ า ตะ วัน ต ก สร.

5 นว.นว. พจ.พจ. กพ.กพ. ตก. อน. ชน.ชน. พบ.พบ. สท. พล. สห. ลบ. อท. อย. สพ. ผื น ป่ า ตะ วัน ต ก สร. อีสา น Regional – Local Level : Nakhonsawan Campus,NA Global – National Level : Mahidol University, MU 1. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และ การสาธารณสุข 2. วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และ ฐานทรัพยากร 3. วิทยาศาสตร์ การเกษตร และ ความมั่นคงด้าน อาหาร F1 = Human Food F2= Animal Food F3= Energy Food

6 หลักสูตร ในช่วงเวลา 10 ปี 1. แพทยศาสตร์ 2. พยาบาลศาสตร์ 3. แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. สาธารณสุขศาสตร์ สาขา....... 5. เภสัชศาสตร์ สาขา เภสัชแผนไทย ประยุกต์ 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขา...... 7. วิทยาศาสตร์การเกษตร สาขา..... 8. ประมงน้ำจืด / วิทยาศาสตร์ สาขา …. 9. การจัดการทั่วไป สาขา... ผู้ประกอบการท้องถิ่น

7 รองอธิการบดีฝ่าย โครงการจัดตั้งวิทยาเขต นครสวรรค์ อธิการ บดี สำนักงาน อธิการบดี ศูนย์การแพทย์ มหิดล นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและ ฝึกอบรม บึงบอระเพ็ด วิชาการ - หลักสูตร งานอำนวยการ กลาง และ โครงการพิเศษ คณะกรรมการประสาน สนับสนุนฯ แผนผังโครงสร้าง โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการที่ ปรึกษา

8 เตรียมพื้นที่ ผังแม่บท (Master plan) แผน - โครงสร้าง องค์กร โครงการจัดตั้งวิทยาเขต นครสวรรค์ มค.25 52 มค.2 553 มค.25 54 มค.25 55 40 30 20 10 - บรรจุบุคคลากร - ออกแบบอาคาร กลุ่มแรก - เริ่มการบริหาร จัดการองค์กร - การสื่อสาร - เชื่อมโยงกับ ท้องถิ่น - สาธารณูประ โภค - สำนักงาน - ศูนย์บริการ - อาคารที่พัก - ห้องปฎิบัติการ - หลักสูตรระยะ สั้น - งานวิจัย -- บริการวิชาการ ร่วมกับชุมชน จน. บุคลากร ( คน ) ปีการศึกษา 2555 เริ่มรับ ป. ตรี 1-2 สาขา งบประมาณ ( ล้า นบาท ) (8 0) (6 0) (4 0) (2 0) 47 คน 77 ล้าน

9 บรรยายสรุป : ประเด็นสำคัญ นับตั้งแต่ เม. ย. 2552- ม. ค. 2553 งบประมาณ - กำลังคน ปีงบประมาณ 2552 จำนวนเงิน 16.05 ล้านบาท จำนวน บุคลากร 8 คน ปีงบประมาณ 2553 จำนวนเงิน 38.8 ล้านบาท จำนวน บุคลากร 47 คน ปีงบประมาณ 2554 จำนวนเงิน ประมาณ 77.0 ล้านบาท ความก้าวหน้าของงาน ปีงบประมาณ 2552 เตรียมการด้านพื้นที่ วางผังแม่บท การ เตรียมโครงสร้างองค์กร ปีงบประมาณ 2553 การออกแบบอาคาร - สาธารณูประโภค บรรจุกำลังคน การบริหารองค์กร ปีงบประมาณ 2554 เริ่มก่อสร้างสาธารณูประโภค งานบริการ วิชาการ เตรียมหลักสูตร ป. ตรี ปีงบประมาณ 2555 เริ่มรับ ป. ตรี 1-2 หลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt สภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมวิทยาเขต นครสวรรค์ 25 สิงหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google