งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
PSU Solidarity ความร่วมมือระหว่าง วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 5.วิทยาเขตมีความเข้มแข็ง มีโอกาสที่เท่าเทียม และ
มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด PSU System Flagships ของวิทยาเขต/เขตการศึกษา ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขต…Solidarity

3 วัตถุประสงค์...ความร่วมมือระหว่าง วข/ขศ.
สร้างพลังร่วม เกิด strong bonding ความรู้สึก one university Long-term stability

4 ภาพความเชื่อมโยง / ช่วยเหลือ ระหว่างวิทยาเขตในปัจจุบัน
...เราจะเชื่อมโยง ช่วยเหลือกันอย่างไรให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว ตรัง หลักสูตร MPA Softwares Tele-classroom สุราษฏร์ ภูเก็ต Loan softwares หลักสูตร Computer Science หลักสูตร Computer Engineering หลักสูตร MBA Loan Softwares ป.โท บริหารการศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์) ป.โท การประถมศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์) หลักสูตร ป.โท พัฒนาสังคม หาดใหญ่ หลักสูตร Islamic Management 2 ที่ วจก 2 ปีที่ วข ปน. การผลิตแพทย์ 3 จังหวัด ปี 1 เรียนที่ วข.ปน softwares ปัตตานี ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ได้สร้างหอพักทุกวิทยาเขต

5 PSU Solidarity ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิเทศสัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการงบประมาณ

6 ด้านการเรียนการสอน (1)
International college มี base site E-Learning resources ร่วมกัน ให้มีการเรียน summer cross campus

7 ด้านการเรียนการสอน (2)
สนับสนุนให้อาจารย์สอน cross วข/ขศ IT และ Com. Sci. ที่สุราษฎร์ MBA, MPA, พัฒนาสังคม, ศึกษาศาสตร์ สนับสนุน off-campus programs Tele-classrooms ผู้สอนอยู่ campus A ผู้เรียนอยู่ campus B Com.Sci. ภูเก็ต-หาดใหญ่ / Islamic Management วจก + วอศ /Com.Sci.หาดใหญ่-สุราษฎร์ / IT ภูเก็ต-สุราษฎร์ Program 2+2 Inter-campuses

8 นศ. ทำ lab ช่วง summer, off-campus มี student exchange ระหว่าง วข
ด้านการเรียนการสอน (3) นศ. ทำ lab ช่วง summer, off-campus ระบบ junior college ??? ให้เรียน 1-2 ภาคการศึกษา มี student exchange ระหว่าง วข

9 ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา(1)
เพิ่มทุนวิจัย สนับสนุนวิจัยร่วมระหว่าง วข/ขศ สนับสนุนอาจารย์ ขศ.ใหม่ศึกษา ป.เอก ที่ มอ. Co-advisors cross campuses เพิ่ม rewards Joint publication cross campuses

10 นศ.บศ. ทำ lab cross campuses บว./R&D ให้ความสนใจพิเศษไปที่
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา(2) เพิ่มทุนสนับสนุน theses นศ.บศ. ทำ lab cross campuses บว./R&D ให้ความสนใจพิเศษไปที่ วข.ปน. และ ขศ

11 ด้านกิจการนักศึกษา (1)
นโยบายร่วม 5 วข สนับสนุนการร่วมทำงานผู้นำ นศ. ทั้ง 5 วข สนับสนุนกิจกรรม นศ. ร่วม 5 วข มาตรฐานระเบียบ/วินัย มาตรฐานเดียว

12 ด้านกิจการนักศึกษา (2)
มีพระอนุสาวรีย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวครบทั้ง 5 วข มี กก. กิจการ นศ. ร่วม 5 วข ระบบ MIS กิจการ นศ. รวม 5 วข KM ร่วม 5 วข

13 ด้านกิจการนักศึกษา (3)

14 Study abroad เปิดโอกาสให้ทุก วข/ขศ
ด้านวิเทศสัมพันธ์ (1) Study abroad เปิดโอกาสให้ทุก วข/ขศ หาดใหญ่เข้มแข็งแล้ว Priority ลงที่ ขศ.ใหม่

15 ด้านบริการวิชาการ (1) หลักการ = ร่วมขีดความสามารถการให้บริการ
Share strength 5 วข.เพื่อรับงานบริการวิชาการ มีฐานข้อมูล(ร่วม) expertise บุคลากรทั้ง 5 วข ทั้ง 5 วข.ทำหน้าที่เป็น one-stop services

16 ด้านบริการวิชาการ (2)

17 ด้านบริหารจัดการ เราร่วมบริหาร

18 ่ หาดใหญ่ ปัตตานี สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี
กก.อุทรร้องทุกข์ กก.ตำแหน่งวิชาการ อธิการบดี สภาวิชาการ กก.บริหารบุคคล ป.คณบดี กก.คุณภาพ สำนักงานอธิการบดี หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง สุราษฎร์ธานี

19 ระบบ mentor cross campuses
ด้านบริหารจัดการ (1) ระบบ mentor cross campuses มี staff exchange ระหว่าง วข. In-house training สายสนับสนุน Softwares ร่วม/ฐานข้อมูลร่วม

20 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรร่วม 5 วข./ขศ.
ด้านบริหารจัดการ (2) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรร่วม 5 วข./ขศ. ศูนย์คอม / R&D / สำนักวิทยฯ / ศูนย์เครื่องมือ / บว. / .... หน่วยงานกลางให้ priority การสนับสนุนไปยัง วข/ขศ ที่อ่อนแอกว่า คณบดี=พฤหัส / คบม.=ศุกร์ / ปน.=4 ครั้ง หาดใหญ่=5 ครั้ง ภูเก็ต =1 ครั้ง สุราษฎร์=1 ครั้ง ตรัง=1 ครั้ง Rotate การประชุมคณบดี/คบม. อธ/รอง อธ.ลงพื้นที่มากขึ้น

21 ด้านบริหารจัดการ (3)

22 Resource priority ไปที่จุดที่ขาดแคลน
ด้านการงบประมาณ (1) หลักการ = ความเท่าเทียมในการจัดสรร resources Resource priority ไปที่จุดที่ขาดแคลน ให้ loan(ปลอดดอกเบี้ย) จากเงินออมของ วข.ที่เข้มแข็ง งปม.ส่วนกลางดูแล ขศ.ใหม่มากขึ้น

23 ขยับงบดำเนินการต่อหัว ขศ.ใหม่ให้ทันสาขา
ด้านการงบประมาณ (2) ขยับงบดำเนินการต่อหัว ขศ.ใหม่ให้ทันสาขา ที่ well established

24 PSU Solidarity end


ดาวน์โหลด ppt วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google