งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือระหว่าง วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือระหว่าง วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือระหว่าง วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 5. วิทยาเขตมีความเข้มแข็ง มีโอกาสที่เท่าเทียม และ มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด PSU System Flagships ของวิทยาเขต / เขตการศึกษา ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขต …Solidarity

3 วัตถุประสงค์...ความร่วมมือระหว่าง วข/ขศ.  สร้างพลังร่วม  เกิด strong bonding  ความรู้สึก one university  Long-term stability

4 ภาพความเชื่อมโยง / ช่วยเหลือ ระหว่างวิทยาเขตในปัจจุบัน... เราจะเชื่อมโยง ช่วยเหลือกันอย่างไรให้มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว หาดใหญ่ ตรัง สุราษฏร์ ภูเก็ต ปัตตานี หลักสูตร Computer Science หลักสูตร Computer Engineering หลักสูตร MBA Loan Softwares หลักสูตร Islamic Management 2 ที่ วจก 2 ปีที่ วข ปน. การผลิตแพทย์ 3 จังหวัด ปี 1 เรียนที่ วข. ปน softwares หลักสูตร ป. โท พัฒนาสังคม หลักสูตร MPA Softwares Tele-classroom ป. โท บริหารการศึกษา ( คณะศึกษาศาสตร์ ) ป. โท การประถมศึกษา ( คณะศึกษาศาสตร์ ) Loan softwares ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ได้สร้างหอพักทุกวิทยาเขต

5 PSU Solidarity  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ด้านกิจการนักศึกษา  ด้านวิเทศสัมพันธ์  ด้านบริการวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ  ด้านการงบประมาณ

6 ด้านการเรียนการสอน (1) International college มี base site E-Learning resources ร่วมกัน ให้มีการเรียน summer cross campus

7 ด้านการเรียนการสอน (2) สนับสนุนให้อาจารย์สอน cross วข/ขศ สนับสนุน off-campus programs Tele-classrooms IT และ Com. Sci. ที่สุราษฎร์ MBA, MPA, พัฒนาสังคม, ศึกษาศาสตร์ ผู้สอนอยู่ campus A ผู้เรียนอยู่ campus B Program 2+2 Inter-campuses Com.Sci. ภูเก็ต-หาดใหญ่ / Islamic Management วจก + วอศ /Com.Sci.หาดใหญ่-สุราษฎร์ / IT ภูเก็ต-สุราษฎร์

8 ด้านการเรียนการสอน (3) นศ. ทำ lab ช่วง summer, off-campus ระบบ junior college ??? มี student exchange ระหว่าง วข ให้เรียน 1-2 ภาคการศึกษา

9 ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา(1) สนับสนุนวิจัยร่วมระหว่าง วข/ขศ สนับสนุน อาจารย์ ขศ.ใหม่ศึกษา ป.เอก ที่ มอ. Co-advisors cross campuses Joint publication cross campuses เพิ่มทุนวิจัย เพิ่ม rewards

10 ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา(2) นศ.บศ. ทำ lab cross campuses บว./R&D ให้ความสนใจพิเศษไปที่ วข.ปน. และ ขศ เพิ่มทุนสนับสนุน theses

11 ด้านกิจการนักศึกษา (1) นโยบายร่วม 5 วข สนับสนุนการร่วมทำงานผู้นำ นศ. ทั้ง 5 วข สนับสนุนกิจกรรม นศ. ร่วม 5 วข มาตรฐานระเบียบ/วินัย มาตรฐานเดียว

12 ด้านกิจการนักศึกษา (2) มีพระอนุสาวรีย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวครบทั้ง 5 วข มี กก. กิจการ นศ. ร่วม 5 วข ระบบ MIS กิจการ นศ. รวม 5 วข KM ร่วม 5 วข

13 ด้านกิจการนักศึกษา (3)

14 ด้านวิเทศสัมพันธ์ (1) Study abroad เปิดโอกาสให้ทุก วข/ขศ Priority ลงที่ ขศ.ใหม่ หาดใหญ่เข้มแข็งแล้ว

15 ด้านบริการวิชาการ (1) Share strength 5 วข.เพื่อรับงานบริการวิชาการ มีฐานข้อมูล(ร่วม) expertise บุคลากรทั้ง 5 วข ทั้ง 5 วข.ทำหน้าที่เป็น one-stop services หลักการ = ร่วมขีดความสามารถการให้บริการ

16 ด้านบริการวิชาการ (2)

17 ด้านบริหารจัดการ เราร่วมบริหาร

18 หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ตตรัง สุราษฎร์ธานี อธิการบดี ป. คณบดี กก. บริหาร บุคคล สภา วิชาการ กก. คุณภาพ ่ สำนักงานอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย กก. ตำแหน่ง วิชาการ กก. อุทรร้อง ทุกข์

19 ด้านบริหารจัดการ (1) ระบบ mentor cross campuses มี staff exchange ระหว่าง วข. In-house training สายสนับสนุน Softwares ร่วม/ฐานข้อมูลร่วม

20 ด้านบริหารจัดการ (2) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรร่วม 5 วข./ขศ. หน่วยงานกลางให้ priority การสนับสนุนไปยัง วข/ขศ ที่อ่อนแอกว่า Rotate การประชุมคณบดี/คบม. อธ/รอง อธ.ลงพื้นที่มากขึ้น ศูนย์คอม / R&D / สำนักวิทยฯ / ศูนย์เครื่องมือ / บว. /.... คณบดี=พฤหัส / คบม.=ศุกร์ / ปน.=4 ครั้ง หาดใหญ่=5 ครั้ง ภูเก็ต =1 ครั้ง สุราษฎร์=1 ครั้ง ตรัง=1 ครั้ง

21 ด้านบริหารจัดการ (3)

22  ด้านการงบประมาณ (1) Resource priority ไปที่จุดที่ขาดแคลน ให้ loan (ปลอดดอกเบี้ย) จากเงินออมของ วข.ที่เข้มแข็ง งปม.ส่วนกลางดูแล ขศ.ใหม่มากขึ้น หลักการ = ความเท่าเทียมในการจัดสรร resources

23  ด้านการงบประมาณ (2) ขยับงบดำเนินการต่อหัว ขศ.ใหม่ให้ทันสาขา ที่ well established

24


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือระหว่าง วิทยาเขต/เขตการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google