งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ นพ. ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ นพ. ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ นพ. ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก

2 WHO, FAO, OIE, and other international partners ASEAN, APEC, ACMECS and other Regional forums 2 กิจกรรมและพฤติกรรม ป้องกัน ควบคุมโรค ในชุมชน อปท ภาคส่วน อื่นๆ เช่น ธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย NGOs ชุมชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่มกิจกรรมในชุมชน  สนับสนุนปฏิบัติการ  ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรค  ออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่น  สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ  กำกับ ประเมินผล  ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรฐาน  สนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติการ  กำกับ ประเมินผล  บังคับใช้กฎหมาย สธ กรม สสจ รพศ สสอ รพช รพสต สคร ระบบ...ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของไทย

3 วิสัยทัศน์ & ยุทธศาสตร์

4 Vision Office of Disease Prevention and Control 9th Phitsanulok To be the leading organizations that are standard in the surveillance, prevention and control of diseases and health hazards to support network and the public

5 Mission Research, development, transfer of knowledge and technology of disease prevention and control met with international standard Cordinate and cooperate with local network for surveilance, prevention and control of disease and health hazards. Promote the transfer of knowledge to network and the public. Prepare to handle threats and health hazards. System development and evaluation of network operations for surveillance, prevention and control of diseases and health hazards.

6 พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ เครือข่ายและประชาชน 2. ประสานงานความร่วมมือกับเครือข่าย ภายในประเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้ตาม มาตรฐานสากล 4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและ ภัยสุขภาพ 5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของ เครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 6

7 ยุทธศาสตร์ ระบาดวิทยา การติดตามประเมินผล ศึกษา วิจัยถ่ายทอด เทคโนโลยี่ สร้างสนับสนุนเครือข่าย ปฏิบัติการและตอบโต้ สื่อสารความเสี่ยง สนับสนุนด้านลอจิสติค และ การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การทำงานในพื้นที่

8 กลุ่มพัฒนาองค์กรกลุ่มพัฒนาองค์กร กลุ่มแผนงานและประเมินผลกลุ่มแผนงานและประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงาน กลุ่มระบาดวิทยากลุ่มระบาดวิทยา กลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ชันสูตรโรคศูนย์ชันสูตรโรค ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 พิษณุโลก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 เพชรบูรณ์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 แม่สอด ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อ. แม่สอด จ. ตาก รองผู้อำนวยการ ฯ ศูนย์โลจิสติกศูนย์โลจิสติก กลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข กลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ ศูนย์บริการป้องกันและควบคุมโรคศูนย์บริการป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาวิชาการกลุ่มพัฒนาวิชาการ นิคมโรคเรื้อนบ้านกร่าง จ. พิษณุโลก นิคมโรคเรื้อนบ้านกร่าง 8 ISO 9001:2008 Certified

9

10 Public health informatics and information system Surveillance Passive รายงาน 506 รายงาน 506/1 Injury surveillance NCD Active Event based รายงานเฉพาะโรค TB cohort analysis – Smart TB or TB-CM NAP program สปสช STI รายงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ

11 ตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมของเด็กจำแนก ตามกลุ่มอายุได้รับวัคซีนแต่ละประเภท ตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลที่ต้องการ - ประชากรเด็กเป้าหมาย จำแนกตามกลุ่มอายุ สอดคล้องกับการ ประเมินผลงานการได้รับวัคซีนแต่ละประเภท - จำนวนเด็กในพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ (ตามช่วงเวลา / งวดรายงาน) ที่ใช้ประเมิน

12 ตัวชี้วัด ร้อยละความครอบคลุมของประชาชน จำแนก ตามกลุ่ม อายุ - อายุ 15-34 ปี - อายุ 35-59 ปี และ - อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90

13 ตัวชี้วัด ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ข้อมูลที่ต้องการ - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และได้รับ การติดตามในคลินิกเบาหวาน - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA 1C - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า HbA 1C น้อยกว่า 7 - จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน <130/80 มม.ปรอท)

14

15

16

17

18 ฐานข้อมููล 43 แฟ้ม คำสั่ง SQL 43 แฟ้ม Vaccine MMR (061) SELECT person.HOSPCODE, chospital.hosname, count(DISTINCT epi.HOSPCODE,epi.PID) as a, count(distinct person.HOSPCODE,person.PID) as b FROM person LEFT JOIN epi ON epi.HOSPCODE = person.HOSPCODE AND epi.PID = person.PID AND epi.VACCINETYPE = '061' INNER JOIN chospital ON chospital.hoscode = person.HOSPCODE WHERE person.sex in ('1','2') AND person.TYPEAREA IN ('1', '3') AND person.NATION = '099' AND person.DISCHARGE = '9' AND person.BIRTH BETWEEN '20111001' AND '20120930' GROUP BY person.HOSPCODE

19 Health informatic Public health informatics

20 Public Heath Informatics Computer science Information science Behavioral science Organization science Public health Management science

21 IT system data structure SQL language M&E indicator Multi-disciplinary

22 4. สารสนเทศ สำหรับวางแผน กลยุทธ์ นโยบายและ ตัดสินใจ 3. สารสนเทศ สำหรับวางแผนกล ยุทธ์วิธีและการ ตัดสินใจ 2. สารสนเทศสำหรับวาง แผนการปฏิบัติงาน ตัดสินใจ และควบคุม 1. สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล รายการ

23 Gap for development IT Competency Database competency (21, 43 files) Data accessibility Data management skill Analytical skill IT man know public health issues Public health man know IT issue Confidentiality VS utilization

24 คุณสมบัติของสารสนเทศ ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังน้ี มีความถูกต้องเชื่อถือได้ (Accuracy) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ความสมบูรณ์ (Completeness) ทันต่อการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) ความกระทัดรัด (Conciseness) ตรงประเด็นหรือตรงตามความต้องการ (Relevance)

25 Planning, monitoring and evaluation Think globally, act locally Horizontal integration Role of regulator and technical supporter Formative and summative assessment Empowerment M&E Supervision/ Audit / Accredit

26 Networking

27 Risk communication VS Social Marketing

28 การบริหารจัดการ และ พัฒนาองค์กร

29 Total Quality Management & PMQA  Better  Faster  Cheaper  Stronger  HRD

30 Silo effect a lack of communication and common goals between departments in an organization. opposite of system thinking in an organization managers serve as information gatekeepers, making timely coordination and communication among departments difficult to achieve external relationships are given insufficient attention seamless interoperability with external parties impractical. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3813367/

31 Supply chain management (SCM) create value for the end customers as well as the firms in the supply chain network. integrate process activities internally and with other firms in the network. process integration means coordinating and sharing information and resources to jointly manage a process.

32 ระบบ โรคและภัยสุขภาพที่ท้าทาย

33 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ปชก.อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน 13) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 13 ต่อ ปชก.แสนคน) * อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 20 ต่อ ประชากรแสนคน)* ร้อยละของเกษตรกรที่มีผลการตรวจพบว่าเสี่ยงและ ไม่ปลอดภัยต่อสารพิษกำจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 32)

34 ระบบทางสาธารณสุขที่ต้อง พัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลข่าวสาร เรื่องโรคสำคัญ สำหรับใช้ในการตัดสินใจ ติดตาม ประเมินผลหรือ การพยากรณ์ ระบบป้องกันโรค ด้วยวัคซีนที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ระบบในการควบคุมโรค โดยอาศัยพื้นฐาน ทีม SRRT อำเภอ ภายใต้กรอบอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และ District Health System รวมถึงระบบการ ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

35 35

36 Conclusion Integration Public health informatics M&E HRD PMQA Challenging health issues Thank you


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ การป้องกันควบคุม โรค ในเขตสุขภาพ นพ. ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google