งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม วิทยากร ดร.สมชาย คุ้มพูล D.B.A, D.P.A, M.P.A (Personnel Adm.), M. Eng.(Industrial Engineering), B. Ind.(Production Technology), B.P.H( Occupation Health & Safety) คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 1 , Moblie Phone :

2 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 2 , Moblie Phone :

3 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 3 , Moblie Phone :

4 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 4 , Moblie Phone :

5 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 5 , Moblie Phone :

6 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 6 , Moblie Phone :

7 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 7 , Moblie Phone :

8 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 8 , Moblie Phone :

9 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 9 , Moblie Phone :

10 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 10 , Moblie Phone :

11 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 11 , Moblie Phone :

12 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 12 , Moblie Phone :

13 Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 13 , Moblie Phone :

14 ปัจจัยที่นำไปสู่...ความสำเร็จของการทำงาน
ส่วนองค์กร ส่วนบุคคล ความ สำเร็จ ด้าน บริหาร โชค และ ความ มุ่งมั่น ขยัน อดทน งาน ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ความสามารถ เหมาะกับ = + + แรงจูงใจ ความร่วมมือ ของพนักงาน และเพื่อน ความเข้าใจชัดเจน ในบทบาท

15 " I AM READY " ntegrity ctiveness orality elevancy fficiency
ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี I ntegrity ขยันตั้งใจทำงาน A ctiveness มีศีลธรรม คุณธรรม M orality รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ทันสังคม R elevancy มุ่งเน้นประสิทธิภาพ E fficiency รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม A ccoutability มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส D emocracy ield มีผลงาน มุ่งเน้นคุณภาพ Y

16

17 การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
[ Morality And Ethics )

18 สูตรการพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
1E + 3I หรือ 1E+2I +1D Ethics : ต้องมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ Innovation : ต้องมีความคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ Integration : ต้องรู้จัก บูรณาการ ความรู้ได้หลากหลาย และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี Improvement : ต้องมีความคิด ปรับตัวเองเข้ากับองค์การ และ งานที่รับผิดชอบ ได้ดีสม่ำเสมอตลอดเวลา Development : ต้องมี การพัฒนาตนเอง และงานที่ทำทุกเวลา สูตรการพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

19 Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S A


ดาวน์โหลด ppt การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google