งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 1 Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 1 Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 1 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ การพิชิตความสำเร็จของงาน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม วิทยากร วิทยากร ดร.สมชาย คุ้มพูล ดร.สมชาย คุ้มพูล D.B.A, D.P.A, M.P.A (Personnel Adm.), M. Eng.(Industrial Engineering), D.B.A, D.P.A, M.P.A (Personnel Adm.), M. Eng.(Industrial Engineering), B. Ind.(Production Technology), B.P.H( Occupation Health & Safety) B. Ind.(Production Technology), B.P.H( Occupation Health & Safety)คณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

2 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 2 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

3 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 3 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

4 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 4 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

5 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 5 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

6 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 6 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

7 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 7 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

8 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 8 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

9 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 9 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

10 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 10 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

11 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 11 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

12 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 12 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

13 ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 13 E-mail : S_khumpool@yahoo.com, Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี Last Orientation Academic Year 2010 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

14 ปัจจัยที่นำไปสู่... ความสำเร็จของการทำงาน ส่วนบุคคล ความสามารถ แรงจูงใจ ความเข้าใจชัดเจน ในบทบาท งาน เหมาะกับ + ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ความร่วมมือ ของพนักงาน และเพื่อน ส่วนองค์กร + โชค และ ความ มุ่งมั่น ขยัน อดทน = ความ สำเร็จ ด้าน บริหาร

15 ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ขยันตั้งใจทำงาน มีศีลธรรม คุณธรรม รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ทันสังคม มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส มีผลงาน มุ่งเน้นคุณภาพ I A M R E A D Y ntegrity ctiveness orality elevancy fficiency ccoutability emocracy ield

16

17

18 1E + 3I หรือ 1E+2I +1D Ethics : ต้องมี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ Innovation : ต้องมีความคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ Integration : ต้องรู้จัก บูรณาการ ความรู้ได้หลากหลาย และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี Improvement : ต้องมีความคิด ปรับตัวเองเข้ากับองค์การ และ งานที่รับผิดชอบ ได้ดีสม่ำเสมอตลอดเวลา Development : ต้องมี การพัฒนาตนเอง และงานที่ทำทุกเวลา

19 A Q & Q U E S T I O N S A N S W E R S


ดาวน์โหลด ppt ดร.สมชาย คุ้มพูล, สงวนลิขสิทธิ์เอกสาร : Page 1 Moblie Phone : 086-217-8351 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 หลักสูตร ปริญญาตรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google