งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์ (medical services)

2 2 * คริสต์ศตวรรษที่ 16-17  พื้นฐานของ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ * คริสต์ศตวรรษที่ 18-20  การแตกแขนงและ การประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย * คริสตศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป  การค้นพบ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอัตราที่ไม่ เคยมีมาก่อน  เกิดการประยุกต์

3 3 ความรู้ทางการแพทย์ สร้างหลักสูตร เพื่อสร้างนักวิชาชีพ เกิดนักวิชาชีพหลายแขนง อาชีพแต่ละแขนงมีหลายระดับ ความรู้ฯ รุดหน้าไปไม่หยุดยั้ง

4 4 ปัจเจกบุคคล  ศึกษา (หลักสูตร) (สอบ) จบหลักสูตร (สอบ) เข้าสู่วิชาชีพ กระบวนการติดตามความรู้และสร้างความรู้ใหม่

5 5 นักวิชาชีพ  ความมั่นใจ 3 ระดับ 1. ความมั่นใจใน ความรู้ ความสามารถ และ จริยธรรมของตนเอง  ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่เสมอ * 2. ความไว้วางใจในมวลสมาชิกวิชาชีพ  มี กระบวนการพัฒนาความรู้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง * 3. ความไว้วางใจของประชาชนต่อนักวิชาชีพ  มีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของนักวิชาชีพ เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในวิชาชีพนั้น *

6 6 * ทั้งสามประการนี้ คือ วัตถุประสงค์หลักของ “การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์” * จึงเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพ และสมาชิกของวิชาชีพ ทุกแขนง ที่จะต้องสร้างระบบการศึกษาต่อเนื่องที่มี ประสิทธิภาพ – โปร่งใส – ตรวจสอบได้ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นทั้งแก่สมาชิกนักวิชาชีพและแก่ สาธารณชนทั่วไป

7 7 “หน้าที่ของแต่ละบุคคลจะมีสิ่ง สำคัญ 2 อย่างคือ จะต้องสร้าง ตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถที่จะทำงานทำการ ในแนวของตัว เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิต และอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ช่วยส่วนรวมได้อยู่ดีกินดี” (พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2525)

8 “คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น คุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” 8 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

9 “...การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ของที่พ้น สมัยหรือ ที่น่ากระดากอาย หากเป็น ของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดี นั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาล มิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดี เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...” “...การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ของที่พ้น สมัยหรือ ที่น่ากระดากอาย หากเป็น ของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดี นั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาล มิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดี เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...” 9 (พระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุว พุทธิกสมาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 เมษายน 2516)

10 พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการ ที่โรงเรียนร่มเกล้า บ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี 2 กรกฎาคม 2524“...การพัฒนานี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งสองอย่าง คือจิตใจที่หวงแหนที่ดินทำกินของ เรา หวงแหนผืนแผ่นดินของเรา และจิตใจที่ จะต้องช่วยเหลือกัน เพราะทุกคนเป็นสมาชิก ของประเทศคือเป็นชาวไทยทุกคน...” 10

11 พระบรมราโชวาท พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 56 2-10 สิงหาคม 2512 “...ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยเป็น สมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบ ต่อจากบรรพบุรุษและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคน จะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ ให้มั่นคง...” 11

12 “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อย่ชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...” (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา บัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กันยายน 2506) 12 พระบรมราโชวาทปิดทองหลังพระ

13 “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น”(พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 13


ดาวน์โหลด ppt 1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google