งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์ (medical services)

2 2 * คริสต์ศตวรรษที่  พื้นฐานของ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ * คริสต์ศตวรรษที่  การแตกแขนงและ การประยุกต์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ผลิตภัณฑ์และบริการอันหลากหลาย * คริสตศตวรรษที่ 21 เป็นต้นไป  การค้นพบ ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยอัตราที่ไม่ เคยมีมาก่อน  เกิดการประยุกต์

3 3 ความรู้ทางการแพทย์ สร้างหลักสูตร เพื่อสร้างนักวิชาชีพ เกิดนักวิชาชีพหลายแขนง อาชีพแต่ละแขนงมีหลายระดับ ความรู้ฯ รุดหน้าไปไม่หยุดยั้ง

4 4 ปัจเจกบุคคล  ศึกษา (หลักสูตร) (สอบ) จบหลักสูตร (สอบ) เข้าสู่วิชาชีพ กระบวนการติดตามความรู้และสร้างความรู้ใหม่

5 5 นักวิชาชีพ  ความมั่นใจ 3 ระดับ 1. ความมั่นใจใน ความรู้ ความสามารถ และ จริยธรรมของตนเอง  ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่เสมอ * 2. ความไว้วางใจในมวลสมาชิกวิชาชีพ  มี กระบวนการพัฒนาความรู้ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง * 3. ความไว้วางใจของประชาชนต่อนักวิชาชีพ  มีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของนักวิชาชีพ เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจในวิชาชีพนั้น *

6 6 * ทั้งสามประการนี้ คือ วัตถุประสงค์หลักของ “การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์” * จึงเป็นหน้าที่ของสภาวิชาชีพ และสมาชิกของวิชาชีพ ทุกแขนง ที่จะต้องสร้างระบบการศึกษาต่อเนื่องที่มี ประสิทธิภาพ – โปร่งใส – ตรวจสอบได้ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นทั้งแก่สมาชิกนักวิชาชีพและแก่ สาธารณชนทั่วไป

7 7 “หน้าที่ของแต่ละบุคคลจะมีสิ่ง สำคัญ 2 อย่างคือ จะต้องสร้าง ตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรือง สามารถที่จะทำงานทำการ ในแนวของตัว เพื่อที่จะเลี้ยงชีวิต และอีกด้านหนึ่ง ก็คือ ช่วยส่วนรวมได้อยู่ดีกินดี” (พระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2525)

8 “คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็น คุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ...” 8 (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)

9 “...การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ของที่พ้น สมัยหรือ ที่น่ากระดากอาย หากเป็น ของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดี นั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาล มิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดี เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...” “...การทำสิ่งที่ดีงามนั้น ไม่ใช่ของที่พ้น สมัยหรือ ที่น่ากระดากอาย หากเป็น ของที่ทุกคนทำได้ไม่ยากและให้ ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า เพราะความดี นั้นทรงค่า และทรงผลดีอยู่ตลอดกาล มิได้เปลี่ยนแปลงมีแต่ค่านิยมในความดี เท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไป...” 9 (พระราชดำรัสพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุว พุทธิกสมาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 13 เมษายน 2516)

10 พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการ ที่โรงเรียนร่มเกล้า บ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี 2 กรกฎาคม 2524“...การพัฒนานี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ทั้งสองอย่าง คือจิตใจที่หวงแหนที่ดินทำกินของ เรา หวงแหนผืนแผ่นดินของเรา และจิตใจที่ จะต้องช่วยเหลือกัน เพราะทุกคนเป็นสมาชิก ของประเทศคือเป็นชาวไทยทุกคน...” 10

11 พระบรมราโชวาท พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ สิงหาคม 2512 “...ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยเป็น สมบัติมีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่เราได้รับสืบ ต่อจากบรรพบุรุษและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคน จะต้องรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ ให้มั่นคง...” 11

12 “...การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อย่ชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้...” (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีพระราชทานปริญญา บัตรแก่นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กันยายน 2506) 12 พระบรมราโชวาทปิดทองหลังพระ

13 “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น”(พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) 13


ดาวน์โหลด ppt 1 วงจรการประยุกต์ความรู้ ความรู้ (knowledge) เทคโนโลยี (technology) นวัตกรรม (innovation) 1. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (medical products) 2. บริการทางการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google