งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome to SUT Institute of Engineering. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome to SUT Institute of Engineering. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome to SUT Institute of Engineering

2 มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม

3 Suranaree University of Technology 11.2 km 2

4

5 Suranaree University of Technology พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ. ศ. ๒๕๓๓ มหาวิทยาลัยในกำกับแห่งแรก ของ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของ ประเทศไทย เปิดจัดการเรียนการสอนครั้งแรก ปี ๒๕๓๖

6 ปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาใหม่ ทั้งสิ้น 3621 คน มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น 2051 คน

7 เรื่องราวของ ความสำเร็จ หนึ่งในเก้า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้รับการประเมินดีเยี่ยม ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน จาก สมศ ได้รับการประเมินดีเยี่ยม ในสาขาวิชา ฟิสิกส์ จาก สกว ได้รับการประเมินดีมาก ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขา ไฟฟ้า โยธา โทรคมนาคม จาก สกว มีอัตราการได้งานทำสูงสุด จัดโดย สกอ

8 สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เริ่มเปิดการเรียนการสอน ในปี การศึกษา 2536 เริ่มจากหลักสูตรการศึกษา 7 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2013 เปิด ปริญญตรี 21 หลักสูตร ระดับ โท - เอก อีก 25 หลักสูตร

9 SUT Engineering Programs 1.Agricultural an Food Engineering 2.Automotive Engineering 3.Ceramic Engineering 4.Chemical Engineering 5.Civil Engineering 6.Computer Engineering 7.Electrical Engineering 8.Environmental Engineering 9.Industrial Engineering 10.Manufacturing Engineering

10 SUT Engineering Programs 11.Mechanical Engineering 12.Mechatronics Engineering 13.Metallurgical Engineering 14.Polymer Engineering 15.Telecommunication Engineering 16.Transportation Engineering 17.Geotechnology 18.Aeronautical Engineering 19.Electronic Engineering 20.Production Design Engineering 21.Geology Engineering

11 SUT Eng. Students Total 8387 : SUT 13320

12 SUT Engr. Personal

13 การเตรียมวิศวกรเพื่อ อนาคต เพิ่มทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ ภาษาต่างประเทศอื่น เพิ่มทักษะด้านความรู้เทคโนโลยี เน้น การทำได้อย่างเข้าใจและสามารถ สร้างสรรนวตกรรมได้ ปลูกฝังให้รู้จักทำงานในหลากหลาย สภาพแวดล้อม ปลูกฝังให้รู้จักทำงานในทีมที่ ประกอบด้วยคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน

14 สหกิจศึกษา นักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงาน เต็มเวลา ในสภาพการทำงานจริง เป็นเวลา 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องทำ โครงงานทาง วิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยตรงกับทางบริษัท จากที่ผ่านมาพบว่าโครงการนี้ สร้างความรับผิดชอบให้กับ นักศึกษา และเพิ่มโอกาศการได้ งานทำให้นักศึกษาเป็นอย่างมาก

15

16 SUT-Industrial Engagement

17 ... การให้การศึกษาที่ดีนั้น เป็น งานที่ละเอียดลึกซึ้งมาก จำเป็นต้องใช้ความรอบรู้อัน กว้างขวาง ใช้ความสุขุม รอบคอบ ประกอบด้วยความ ตั้งใจและความเพียรพยายาม อย่างแรงกล้า จึงจะทำได้ สำเร็จ...

18 Q&A


ดาวน์โหลด ppt Welcome to SUT Institute of Engineering. มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google