งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมทางไกล SC1218 และ SC216.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมทางไกล SC1218 และ SC216."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมทางไกล SC1218 และ SC216

2 นโยบายการบริหารงบประมาณของคณะ วิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2557

3 งบสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2557

4 ประกาศคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ. ศ. 2556 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติการ สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ พ. ศ. 2556 สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์ ( อยู่ในระหว่างการนำเข้าเพื่อขอ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและ ทรัพย์สิน เดือนพฤศจิกายน 2556 ) การ วิจัย

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  บุคลากรสายวิชาการ คนละ 18,000 บาท ( สาขาวิชาบริหารจัดการ )  บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 12,000 บาท ( สำนักงานคณะฯ )  ลูกจ้างมหาวิทยาลัย คนละ 10,000 บาท ( สำนักงานคณะฯ ) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กับประชาคมอาเซียน จำนวน 5,000/ คน ( อยู่ในระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การ จ่าย ) พัฒ นา บุคล ากร

6 วิทยาเขตพัทลุง 1,200,000 บาท งบ กลาง วิทยาเขตสงขลา 300,000 บาท

7 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และวัสดุ

8 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่าย ตามจริงไม่เกิน 30 บาท / คน ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 50 บาท / คน

9 วัสดุสำนักงานที่ให้บริการแก่บุคลากร จะเป็นรายการวัสดุ สำนักงานพื้นฐาน จำนวน 10 รายการดังนี้ 1. กระดาษ A4 2. ปากาเคมีไวท์บอร์ด 3. ปากกา / ดินสอ ( ยกเว้นดินสอกด ) 4. คลิปหนีบกระดาษ 5. ลวดเย็บกระดาษ 6. ซองน้ำตาล A4 7. น้ำยาลบคำผิด 8. เทปกาวใส 9. ปากกาเน้นข้อความ 10. กาว UHO รายการวัสดุสำนักงานนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ขอความ เห็นชอบจากประธานสาขาวิชาในการขออนุมัติให้จัดซื้อเป็นราย กรณี

10 งบประมาณที่ไม่สนับสนุนในปีงบประมาณ พ. ศ. 2557

11 ค่าบรรณสารสงเคราะห์คณะ วิทยาศาสตร์ 2,000 บาท / คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 25 บาท / คน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุมทางไกล SC1218 และ SC216.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google