งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววราภรณ์ อินอำไพ รหัสประจำตัว 50364171 2. นายจิรพงศ์ อนุจร รหัส ประจำตัว 50380157 3. นางสาวณัฐธิดา มีรุ่งเรือง รหัสประจำตัว 50380256.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววราภรณ์ อินอำไพ รหัสประจำตัว 50364171 2. นายจิรพงศ์ อนุจร รหัส ประจำตัว 50380157 3. นางสาวณัฐธิดา มีรุ่งเรือง รหัสประจำตัว 50380256."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววราภรณ์ อินอำไพ รหัสประจำตัว 50364171 2. นายจิรพงศ์ อนุจร รหัส ประจำตัว 50380157 3. นางสาวณัฐธิดา มีรุ่งเรือง รหัสประจำตัว 50380256 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา การออกแบบอุปกรณ์ บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัด พลังงาน

2 ปัจจุบันได้ประสบปัญหาสภาวะโลก ร้อน กรณีไม่มีอุปกรณ์บังแดด กรณีที่มีอุปกรณ์บังแดด

3 เพื่อออกแบบอุปกรณ์บังแดด ภายนอกอาคารให้มีความเหมาะสมต่อ การใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน

4 1. ศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบอุปกรณ์บัง แดดภายนอกอาคาร 2. ศึกษารูปแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร เพื่อ เลือกชนิดของรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 3. ใช้โปรแกรม 2E-Building Energy Code ตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2550 ช่วยในการคำนวณหาค่า สัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (Shading Coefficient,SC) โดยค่า SC จะใช้ค่า SC minimum เพื่อ นำผลไปวิเคราะห์ การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารแบบต่างๆ

5 ภาค เรียนที่ 1/2553-2/2553 การ มิ. ย. ก.ค. ก.ค. ส.ค. ส.ค. ก.ย. ก.ย. ต.ค. ต.ค. พ.ย. พ.ย. ธ.ค. ธ.ค. ม.ค. ม.ค. ดำเนินงาน 1234123412341234123412341234 1234 1 ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 2 ศึกษาการออกแบบ อุปกรณ์บังแดดให้มีความ เหมาะสมต่อการติดตั้งใช้ งาน 3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม 2E-Builing Energy Code 4 ทำการออกแบบอุปกรณ์ บังแดดภายนอกอาคารโดย ใช้โปรแกรม 2E-Builing Energy Code 5 ประเมิน วิเคราะห์ และ สรุปผลการออกแบบ 6 รวบรวมข้อมูลจัดทำรูปเล่ม โครงงาน ตารางกิจกรรมการ ดำเนินงาน

6 1 ได้อุปกรณ์บังแดดที่มีความเหมาะสมต่อการ ใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน และช่วยลด ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารได้ในระยะ ยาว 2. สามารถใช้งานโปรแกรม 2E- Building Energy Code ในการออกแบบอุปกรณ์บังแดด ภายนอกอาคารได้ 3. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

7 การนำและการแผ่รังสีความร้อน ผ่านกระจก

8 SHGF (Solar heat gain coefficient) คือค่าตัว ประกอบการคูณปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านผนัง โปร่งแสงหรือกระจก ซึ่งใช้บ่งบอกความสามารถใน การยอมให้ปริมาณความร้อนเนื่องจากแสงอาทิตย์ ส่องผ่านเนื้อกระจกที่รวมกับรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่าน โดยตรง และความร้อนที่ถ่ายเทจากเนื้อกระจกโดย การนำ และการแผ่รังสีความร้อน ค่าดังกล่าวมีค่าอยู่ ระหว่าง 0-1.0 หลักการและ ทฤษฎี ( ต่อ )

9 ตารางค่า SHGC SHGF

10 SC ( Shading coefficient ) คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ผ่านกระจกใสหนา 3 ม. ม. ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ผ่านกระจก

11 ตารางแสดงค่า SC ของกระจก

12 มุมของดวง อาทิตย์

13

14 1. ผู้ใช้ทำการเลือกชื่ออาคาร / โครงการที่ต้องการ (Project Name) 2. ผู้ใช้ทำการใส่รหัสผ่าน (Password) 3. กดปุ่ม Login เพื่อทำการเข้าสู่โครงการที่ได้เลือกไว้ แล้ว 4. กดปุ่ม Creat New Project หากผู้ใช้เริ่มใช้งานโปรแกม ครั้งแรก ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนอาคาร / โครงการใหม่ 5. กดปุ่ม Exit หากผู้ใช้ต้องการออกจากโปรแกรม 6. ปุ่ม Admin สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อเข้าสู่หน้า Admin Page เพื่อแก้ไขข้อมูลสำคัญ

15 1. ค่ากระดาษ 200 บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,300 บาท 3. ค่าเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องพิมพ์ 1,500 บาท รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววราภรณ์ อินอำไพ รหัสประจำตัว 50364171 2. นายจิรพงศ์ อนุจร รหัส ประจำตัว 50380157 3. นางสาวณัฐธิดา มีรุ่งเรือง รหัสประจำตัว 50380256.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google