งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ผู้ทำโครงงาน 1. นางสาววราภรณ์ อินอำไพ รหัสประจำตัว 2. นายจิรพงศ์ อนุจร รหัสประจำตัว 3. นางสาวณัฐธิดา มีรุ่งเรือง รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

2 ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันได้ประสบปัญหาสภาวะโลกร้อน กรณีไม่มีอุปกรณ์บังแดด กรณีที่มีอุปกรณ์บังแดด

3 เพื่อออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารให้มี ความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อการประหยัดพลังงาน

4 การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารแบบต่างๆ
1. ศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร 2. ศึกษารูปแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร เพื่อเลือกชนิดของรูปแบบที่ เหมาะสมต่อการใช้งาน 3.ใช้โปรแกรม 2E-Building Energy Code ตามพระราชบัญญัติการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ ช่วยในการคำนวณหาค่า สัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก(Shading Coefficient,SC) โดยค่า SCจะใช้ค่าSC minimumเพื่อนำผลไปวิเคราะห์ การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารแบบต่างๆ

5 ตารางกิจกรรมการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1/2553-2/2553 การ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ดำเนินงาน 1 2 3 4 1 ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 2 ศึกษาการออกแบบอุปกรณ์บังแดดให้มีความเหมาะสมต่อการติดตั้งใช้งาน 3 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม 2E-Builing Energy Code 4 ทำการออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารโดยใช้โปรแกรม2E-Builing Energy Code 5 ประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลการออกแบบ 6 รวบรวมข้อมูลจัดทำรูปเล่มโครงงาน

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 ได้อุปกรณ์บังแดดที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อการ ประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารได้ใน ระยะยาว 2. สามารถใช้งานโปรแกรม 2E- Building Energy Code ในการออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารได้ 3. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

7 การนำและการแผ่รังสีความร้อนผ่านกระจก
หลักการและทฤษฎี การนำและการแผ่รังสีความร้อนผ่านกระจก

8 หลักการและทฤษฎี (ต่อ)
SHGF (Solar heat gain coefficient) คือค่าตัวประกอบการคูณ ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านผนังโปร่งแสงหรือกระจก ซึ่งใช้บ่งบอก ความสามารถในการยอมให้ปริมาณความร้อนเนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องผ่าน เนื้อกระจกที่รวมกับรังสีอาทิตย์ที่ส่องผ่านโดยตรง และความร้อนที่ถ่ายเทจาก เนื้อกระจกโดยการนำ และการแผ่รังสีความร้อน ค่าดังกล่าวมีค่าอยู่ระหว่าง

9 ตารางค่า SHGC SHGF

10 หลักการและทฤษฎี (ต่อ)
SC (Shading coefficient) คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ผ่านกระจก ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ผ่านกระจกใสหนา 3 ม.ม.

11 ตารางแสดงค่า SC ของกระจก

12 มุมของดวงอาทิตย์

13

14 1. ผู้ใช้ทำการเลือกชื่ออาคาร/โครงการที่ต้องการ (Project Name)
2. ผู้ใช้ทำการใส่รหัสผ่าน (Password) 3. กดปุ่ม Login เพื่อทำการเข้าสู่โครงการที่ได้เลือกไว้แล้ว 4. กดปุ่ม Creat New Project หากผู้ใช้เริ่มใช้งานโปรแกมครั้งแรก ผู้ใช้ จะต้องลงทะเบียนอาคาร/โครงการใหม่ 5. กดปุ่ม Exit หากผู้ใช้ต้องการออกจากโปรแกรม 6. ปุ่ม Admin สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อเข้าสู่หน้า Admin Page เพื่อแก้ไข ข้อมูลสำคัญ

15 2. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,300 บาท
1. ค่ากระดาษ บาท 2. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม , บาท 3. ค่าเครื่องพิมพ์และหมึกเครื่องพิมพ์ , บาท รวมทั้งสิ้น , บาท

16 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบอุปกรณ์บังแดดภายนอก อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google