งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vilasinee Hirunpanich B. Pharm, M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vilasinee Hirunpanich B. Pharm, M.Sc. In Pharm (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vilasinee Hirunpanich B. Pharm, M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

2 Hyperlipidemia Hyperlipoproteinemia (cholesterol, Triglyceride, LDL-C ) เป็นสาเหตุหลักในการเกิด atherosclerosis และ Coronary artery disease (CAD)

3 Hyperlipidemia Endothelial injury Thrombosis Atherosclerosis Smooth muscle cell proliferation Macrophage inflammatory/immunologic mechanism

4 Atherosclerosis Atherosclerosis is a disease which characterized by intimal thickening and lipid deposition. Definition Atherosclerosis เป็นโรคที่เกิดกับ artery wall ซึ่งมัก เกี่ยวข้องกับ การเกิดการทำลายของ endothelial และเกิดการสะสมของไขมันที่เต็มไปด้วย macrophages.

5 Atherosclerosis

6 Developmental process of atherosclerosis

7

8

9

10 Lipoprotein Transportation Endogenous pathway –Transport of endogenous synthesized lipids –VLDL, IDL, LDL, HDL –Transfer lipid between lipoprotein –Transport cholesterol back to liver – ในตับมีการสังเคราะห์ cholesterol โดยใช้สารตั้งต้นคือ Acetyl CoA และใช้ enzyme ที่เป็น rate limitting step คือ HMG COA redcutase Exogenous pathway –Transport of dietary lipids to liver –Chylomicrons

11 Exogenous pathway

12 Endogenous pathway

13

14

15

16

17 NCEP III guideline for hyperlipidemia LDL-Cholesterol (mg/dl) <100Optimal 100-129 Near or above optimal 130-159 Borderline high 160-189 High  190 Very high Total cholesterol (mg/dl) <200Desirable 200-239 Borderline high  240High HDL-Cholesterol (mg/dl) <40Low  60High

18 Type of hyperlipidemia Typ e Lipoprotein ที่ สูงขึ้น อุบัติก ารณ์ ระดับ choleste rol ระดับ triglyceri des Standi ng plasm a Risk of atheroscler osis I Chylomicron พบ น้อย มาก ++++ ใส, มี ครีม หนา ข้างบน - IIa LDL พบ บ่อย +++ ปกติใสสี เหลือง ทอง สูง IIb LDL+VLDL พบ บ่อย ++++ ขุ่นสูง III IDL พบไม่ บ่อย ++ ขุ่นมี ครีม ข้างบน ปานกลาง IV VLDL พบ บ่อย ปกติ, + ++ ขุ่นปานกลาง V VLDL+chylom icron พบไม่ บ่อย ++++ ขุ่นมี ครีม หนา ข้างบน -

19 Xanthoma - close-up

20

21 Hypolipidemic drugs  Bile Acid Sequestering resins  HMG CoA Reductase Inhibitors  Fibric Acid Derivatives  Nicotinic Acid (Niacin)  Probucol

22

23 Structure

24 Mechanism of resin Primary action ( ที่ลำไส้เล็ก ) จับกับ bile acid ใน intestinal และขับออกทาง อุจจาระทำให้ลดปริมาณ bile acid ที่ใช้ในการดูดซึม cholesterol Secondary responses ( ที่ตับ ) เพิ่มการเปลี่ยน cholesterol ไปเป็น bile acid มากขึ้น ระดับ cholesterol ในตับลดลง ตับจึงพยายามเพิ่ม cholesterol โดยการเพิ่ม LDL-C receptor ที่เซลล์ตับ ดังนั้นจึงทำให้ระดับ LDL-C ลดลง แต่อาจมีผลเหนี่ยวนำให้ร่างกายกระตุ้นให้เพิ่มการ ทำงานของ enzyme HMG CoA reductase activity

25 Effect on Lipids LDL  15-30% HDL  2-8% TG  10-30%

26 Toxicity Constipation, bloating (mix with fiber) อาจเพิ่มระดับ TG อาจรบกวนการดูดซึมของ fat soluble vitamin อาจรบกวนการดูดซึมของยาที่มี charge- structure Ex. Digoxin, Iron (Take resin >1h before or >2 h after other drugs)

27 HMG CoA Reductase Inhibitors (Statin) Structure

28 Mechanism of Statin Specific competitive inhibitor กับ HMG CoA Reductase Enzyme ซึ่ง เป็น rate limiting step ในกระบวนการ cholesterol biosynthesis. ซึ่งตับจะตอบสนองต่อการลดการ สังเคราะห์ cholesterol โดยการเพิ่ม LDL receptor ใน liver membrane.

29

30 Effect on Lipids LDL  20-40 HDL  5-12% TG  10-30%

31 The synergism effect of statin and resin

32

33 Toxicity  อาจมีผลเพิ่ม liver enzyme เช่น aminotransferase ( ดังนั้นควรวัดระดับ enzyme ที่เวลา baseline, 2, 4 wks)  อาจเพิ่มระดับ Creatine kinase activity (CPK) ซึ่งทำให้เกิด myalgias, muscle tenderness ( โดยเฉพาะการใช้ร่วมกับยากลุ่ม cyclosporin, azole antifungal)

34 Clinical Use Type II hyperlipidemia Experimental and epidermiological studies showed that statins have the benefit effect in the decreasing of the atherosclerosis event.

35 Fibric acid derivatives (fibrates)

36 Mediate PPAR-alpha activity

37

38 PPAR Receptor (Peroxisome proliferator-activated receptor) 3 major type of PPAR (alpha, gamma, beta/delta) การกระตุ้นที่ PPAR alpha receptor ทำให้ เกิด hypolipidemic effect (  TG) and increase HDL level (  apo A-I) นอกจากนั้นจะลด inflammatory process (  IL-6, fibrinogen, C-reactive protein)

39 Effect on Lipids LDL  10% HDL  25% TG  40%

40 Toxicity GI nausea., vomiting, gall stone Skeletal Muscle Myopathy, weakness Liver Increase aminotransferase, alkaline phosphatase Hematologic change Anemia, leukopenia

41 Clinical Use Type III hyperlipidemia Evidence from experimental and epidemiologic data indicated that fibrates have the benefit effect in the decreasing of the atheromatic plaques.

42 structure Nicotinic Acid Nicotinamide

43 Mechanism of niacin Primary effect กระตุ้น activity ของ lipoprotein lipase enzyme ลดการนำส่ง free fatty acid ไปที่ตับ ลดการสร้าง VLDL particles จากตับ Secondary response ลดระดับ VLDL และ TG ลดระดับ LDL-C เพิ่มระดับ HDL

44 Effect on lipids LDL  10-20% HDL  15-35% TG  10-40%

45 Toxicity Dermatology Flushing, pruritus, rash (May involve with PG) GI nausea,vomiting, diarrhea, dyspepsia Skeletal muscle Muscle pain, weakness esp. with statin Hyperuricemia

46 Clinical use Almost every type of hyperlipidemia (except type I) by using combination with other drugs

47 Apicimox Similar mechanism to niacin but less side effects

48 A potent lipophilic antioxidant Probucol

49 Mechanism of probucol เพิ่มอัตราการกำจัดออกของ LDL จาก plasma

50 Effect on lipids Decrease LDL, cholesterol Decrease HDL-C ?

51 ข้อมูลในการทดลองระบุว่า probucol มีประสิทธิภาพในการ ป้องกัน LDL oxidation ซึ่งเชื่อว่า เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด atherosclerosis event

52 LDL Oxidation

53 Combination drugs Gemfibrozil+bile acid sequestering resin Statin+resin Niacin+resin Niacin+statin (monitor liver enzyme) Niacin+resin+statin


ดาวน์โหลด ppt Vilasinee Hirunpanich B. Pharm, M.Sc. In Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google