งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1

2 ตัวแปรอาร์เรย์ อาร์เรย์หนึ่งมิติ (One Dimension Arrays) อาร์เรย์สองมิติ (Two Dimension Arrays) หัวข้อ 202739211 Principles of Programming

3 มีลักษณะเหมือนเมตริกซ์ ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ การอ้างอิงชื่ออาร์เรย์ จะรู้ตำแหน่งที่อยู่ที่ใช้ จัดเก็บอิลิเมนท์ตัวแรก การอ้างอิงค่าตัวแปรภายในอาร์เรย์จะใช้ Subscript หรืออาจเรียกว่า Index เช่น data[2][3] เป็นการอ้างถึงตัวแปร data ในตู้ หน่วยความจำแถวที่ 2 คอลัมน์ที่ 3 ( ตู้แรกแถวที่ 0 คอลัมน์ที่ 0) อาร์เรย์ 2 มิติ 302739211 Principles of Programming

4 รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ จำนวนแถว ] [ จำนวนคอลัมน์ ]; จำนวนแถวและคอลัมน์ เป็นจำนวนเต็มบวก อาจเป็น ค่าคงที่หรือ นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ เช่น int data[4] [5]; ประกาศตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติชนิดจำนวนเต็มชื่อ data ให้มี แถว คอลัมน์ มี subscript จาก [ ][ ] ถึง [ ][ ] ได้แก่ data[ ][ ] data[ ][ ] … data[ ][ ] การประกาศตัวแปรอาร์เรย์สองมิติ 402739211 Principles of Programming

5 data[0][0] data[0][1] data[0][2] data[0][3] data[0][4] … data[3][0] data[3][1] data[3][2] data[3][3] data[3][4] ตู้หน่วยความจำของอาร์เรย์ data[4][5] 502739211 Principles of Programming Row 0 Row 3

6 1.main() 2.{ 3. int size = 3; 4. int number[2][3]; 5. float score[size+2][size-1]; 6. … 7. … 8.} ตัวอย่างการประกาศตัวแปรอาร์เรย์ สองมิติ 602739211 Principles of Programming

7 เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนน 3 วิชา ของนักศึกษา 5 คนมาเก็บไว้ในอาร์เรย์ สองมิติ 5 แถว 3 คอลัมน์ หาผลรวมคะแนน พิมพ์รายงานออกหน้าจอ 702739211 Principles of Programming ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์สองมิติ

8 1.main() { 2. int i,j,total=0; 3. int sc[5][3]; 4.printf(“\nInput score of Math, Science and Physics\n\n”); 5.for(i=0;i <5 ;i++) 6. { 7. printf(“Student # %2d :: ”,i+1); 8. scanf(“%d %d %d”,&sc[i][0],&sc[i][1],&sc[i][2]); } 9.printf(“\n\nSeq.\tMath \tSCI \tPhy \tTotal\n”); 10.Printf(“**************************************\n”); 11.for(j=0;j<5;j++) 12. { total = sc[j][0]+sc[j][1]+sc[j][2]; 13. printf(“%2d\t %2d \t %2d \t %2d \t%2d\n”,j+1,sc[j][0], sc[j][1], sc[j][2],total); 14. } 15.printf(“\n”); 16.getch();} 802739211 Principles of Programming ตัวอย่างการใช้ตัวแปรอาร์เรย์สองมิติ

9 ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [ ][ ] = { {r0c0,r0c1,r0c2,…,r0cn}, {r1c0,r1c1,r1c2,…,r1cn}, {…}, {rmc0,rmc1,rmc2,…,rmcn}}; การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร อาร์เรย์สองมิติ 902739211 Principles of Programming

10 เช่น char vowel [2][5] = {{ ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}, { ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘O’, ‘U’}}; เป็นการกำหนดตัวแปร array ของอักขระ (char) ชื่อ vowel ให้มี 2 แถว 5 คอลัมน์ พร้อม กับกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็น a, e, i, o, u,A,E,I,O,U ตามลำดับ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร อาร์เรย์สองมิติ 1002739211 Principles of Programming

11 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร อาร์เรย์สองมิติ 1102739211 Principles of Programming vowel[0][0] vowel[0][1] vowel[0][2] vowel[0][3] vowel[0][4] vowel[1][0] vowel[1][1] vowel[1][2] vowel[1][3] vowel[1][4]

12 เขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ อาร์เรย์จำนวนเต็มบวกสองมิติ 4 แถว 5 คอลัมน์ พิมพ์ค่าทั้งหมดออกหน้าจอตามลำดับ 1202739211 Principles of Programming ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร อาร์เรย์

13 1.main() { 2. int i,j; 3. int c[4][5] = { {1,2,3,4,5}, 4. {6,7,8,9,10}, 5. {11,12,13,14,15}, 6. {16,17,18,19,20} }; 7.printf(“Col-0Col-1Col-2Col-3Col-4\n"); 8.printf(“+-------------------------------------------------------+\n"); 9.for(i=0;i <4 ;i++) 10. { 11. printf(“\nRow-%d : ”,i); 12. for(j=0;j<5;j++) 13. printf(“\t%2d”,c[i][j]); 14. } 15.printf(“\n”); 16.getch();} 1302739211 Principles of Programming ตัวอย่างการกำหนดค่าเริ่มต้นตัว แปรอาร์เรย์ ผลลั พธ์


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ (Arrays) 02739211 Principles of Programming 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google