งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1.นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1.นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1.นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1
2. นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาของแต่ละปีการศึกษา
เพื่อแสดงคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของแต่ละปีการศึกษา เพื่อแสดงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ต่ำสุดในแต่ละปี เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำไปเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงหรือต่ำ

3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิคศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาภาษาไทยลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

5 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นแล้วลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

6 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาภาษาอังกฤษลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาคณิตศาสตร์ลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาวิทยาศาสตร์ลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

9 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

10 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาศิลปะลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

11 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและเข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

12 สังคมฯ สุขศึกษา การงาน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
จะเห็นว่า คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และวิชาสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด

13 สรุป จะเห็นว่าในแต่ละปีเด็กนักเรียนสนใจสอบวิชาสังคมศึกษามากที่สุด คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และวิชาสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ควรปรับปรุงแก้ไขโดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในวิชาเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1.นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google