งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33. 2. นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41.
“แสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.” จัดทำโดย 1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ 33. 2. นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 “วัตถุประสงค์” 1. เพื่อแสดงผลแสดงผลจำนวนนักเรียนและคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปีการศึกษา 2. เพื่อแสดงผลให้อยู่ในรูปแบบลักษณะสารสนเทศที่มีความน่าสนใจและสะดวกเข้าใจง่าย 3.เพื่อแยกผลจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยของแต่ละปีในแต่ละวิชาให้ศึกษาและค้นคว้าได้ง่ายในของวิชานั้นๆ 4.เพื่อแสดงผลของจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบในรายวิชานั้นๆและรายวิชาทั้งหมด 8 สาระ

3 ตารางการแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาภาษาไทย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

5 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

6 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาอังกฤษ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

7 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาคณิศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

8 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

9 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

10 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาศิลปะ จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

11 กราฟแสดงผลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาวจิราพร โต๊ะถม เลขที่ นางสาวเสาวภา จันทร์ทิม เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google