งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า 62.57 2 บ้านสะเดาหวาน 60.59 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า 62.57 2 บ้านสะเดาหวาน 60.59 3 บ้านโคกสว่าง 59.65 4 บ้านคูขาดน้อย 59.11 5 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 54.62 6 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 54.59 7 บ้านขามน้อย 54.40 8 บ้านหนองตาดำ 54.24 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

2 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกราด 54.00 10 บ้านโคกสูงคูขาด 53.33 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกราด 54.00 10 บ้านโคกสูงคูขาด 53.33 11 บ้านหนองหัวหมู 49.58 12 บ้านโนนพะไล 49.50 13 บ้านสระตะเคียน 48.00 14 อนุบาลหนองกี่ 47.29 15 วรเวทยากร 46.98 16 วัดเย้ยปราสาท 46.88 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

3 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านตะกรุมทอง 46.86 18 บ้านโนนขี้เหล็ก 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านตะกรุมทอง 46.86 18 บ้านโนนขี้เหล็ก 19 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.85 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.98 21 บ้านบุกระสัง 44.69 22 บ้านโคกกระชาย 44.67 23 ไตรคาม 44.32 24 บ้านสระขุด 43.20 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

4 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 38.22 32 บ้านสระสะแก 38.11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 42.00 26 นิภาศิริ 41.94 27 บ้านโคกลอย 41.22 28 บ้านหนองมัน 41.07 29 บ้านลุงขี้หนู 40.09 30 บ้านนาจาน 39.00 31 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 38.22 32 บ้านสระสะแก 38.11 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

5 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 34.70 36 บ้านโคกสะอาด 30.54 37 บ้านหนองม่วง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 37.63 34 บ้านสระขาม 37.46 35 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 34.70 36 บ้านโคกสะอาด 30.54 37 บ้านหนองม่วง 25.33 เขต 45.76 ประเทศ 50.04

6 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 74.44 2 บ้านหนองหว้า 68.57 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 74.44 2 บ้านหนองหว้า 68.57 3 บ้านหนองหัวหมู 64.47 4 บ้านขามน้อย 58.20 5 บ้านโคกสูงคูขาด 58.00 6 บ้านหนองตาดำ 56.80 7 บ้านสระขุด 54.50 8 บ้านสะเดาหวาน 54.12 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

7 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 47.78 14 บ้านตะกรุมทอง 47.14 15 ไตรคาม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 วัดเย้ยปราสาท 50.94 10 บ้านโนนพะไล 50.00 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 48.97 12 อนุบาลหนองกี่ 47.87 13 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 47.78 14 บ้านตะกรุมทอง 47.14 15 ไตรคาม 46.58 16 บ้านหนองกราด 45.94 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

8 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.80 18 บ้านโคกกระชาย 43.89 19 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 41.76 20 วรเวทยากร 41.70 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 40.38 22 นิภาศิริ 40.26 23 บ้านสระสะแก 39.86 24 บ้านสระตะเคียน 38.57 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

9 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 38.33 26 บ้านหนองมัน 37.67
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 38.33 26 บ้านหนองมัน 37.67 27 บ้านโคกสว่าง 37.35 28 บ้านลุงขี้หนู 36.36 29 บ้านนาจาน 35.00 30 บ้านโนนขี้เหล็ก 34.76 31 บ้านบุกระสัง 33.85 32 บ้านสระขาม 33.58 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

10 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 30.22 36 บ้านหนองม่วง 30.00 37 บ้านโคกสะอาด
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 33.44 34 บ้านโคกลอย 31.30 35 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 30.22 36 บ้านหนองม่วง 30.00 37 บ้านโคกสะอาด 25.38 เขต 44.41 ประเทศ 52.40

11 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 56.17 2 บ้านหนองหัวหมู 53.68 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 56.17 2 บ้านหนองหัวหมู 53.68 3 บ้านหนองหว้า 51.07 4 บ้านคูขาดน้อย 50.28 5 บ้านสะเดาหวาน 49.12 6 วัดเย้ยปราสาท 45.78 7 บ้านขามน้อย 43.00 8 บ้านหนองตาดำ เขต 36.19 ประเทศ 40.82

12 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระขุด 41.88 10 บ้านสระตะเคียน 41.43 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระขุด 41.88 10 บ้านสระตะเคียน 41.43 11 บ้านตะกรุมทอง 12 บ้านหนองกราด 40.47 13 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 40.13 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 40.00 15 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 39.41 16 บ้านโคกสว่าง 38.53 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

13 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย อนุบาลหนองกี่ 37.70 บ้านโนนพะไล 37.50 วรเวทยากร
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 อนุบาลหนองกี่ 37.70 18 บ้านโนนพะไล 37.50 19 วรเวทยากร 35.80 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 35.77 21 บ้านโนนขี้เหล็ก 35.71 22 บ้านหนองมัน 35.50 23 นิภาศิริ 33.88 24 บ้านบุกระสัง 33.27 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

14 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.39 30 ไตรคาม 30.53 31
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านสระสะแก 32.78 26 บ้านสระขาม 32.30 27 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 31.94 28 บ้านลุงขี้หนู 31.82 29 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.39 30 ไตรคาม 30.53 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 29.35 32 บ้านหนองไผ่ 29.22 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

15 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกสะอาด 29.13 34 บ้านนาจาน 28.50 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกสะอาด 29.13 34 บ้านนาจาน 28.50 35 บ้านโคกลอย 27.50 36 บ้านโคกกระชาย 25.56 37 บ้านหนองม่วง 20.83 เขต 36.19 ประเทศ 40.82

16 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 49.44 2 บ้านหนองหว้า 47.86 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 49.44 2 บ้านหนองหว้า 47.86 3 บ้านโคกสูงคูขาด 47.67 4 บ้านโคกสว่าง 45.29 5 บ้านสะเดาหวาน 44.56 6 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 41.62 7 บ้านสระตะเคียน 41.43 8 วัดเย้ยปราสาท 37.66 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

17 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 37.44 10 บ้านขามน้อย 36.60
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 37.44 10 บ้านขามน้อย 36.60 11 วรเวทยากร 33.03 12 บ้านหนองตาดำ 32.00 13 บ้านตะกรุมทอง 31.43 14 อนุบาลหนองกี่ 29.38 15 บ้านโนนพะไล 16 บ้านหนองไผ่ เขต 28.97 ประเทศ 38.37

18 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 26.39 บ้านสระสะแก 26.18
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 28.99 18 บ้านนาจาน 28.25 19 บ้านโคกลอย 28.04 20 ไตรคาม 27.89 21 บ้านหนองม่วง 26.67 22 บ้านลุงขี้หนู 26.48 23 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 26.39 24 บ้านสระสะแก 26.18 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

19 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 25.11 32 บ้านหนองกราด 25.00
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านโคกกระชาย 26.11 26 บ้านหนองหัวหมู 25.92 27 บ้านโคกสะอาด 25.87 28 บ้านหนองมัน 25.83 29 บ้านบุกระสัง 25.48 30 บ้านโนนขี้เหล็ก 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 25.11 32 บ้านหนองกราด 25.00 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

20 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 จตุคามราษฎร์วิทยา 24.81 34 บ้านสระขาม 24.19 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 จตุคามราษฎร์วิทยา 24.81 34 บ้านสระขาม 24.19 35 ชุมชนบ้านดอนอะราง 23.42 36 บ้านสระขุด 23.38 37 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 22.78 เขต 28.97 ประเทศ 38.37

21 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหัวหมู 58.84 2 บ้านหนองหว้า 58.57 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหัวหมู 58.84 2 บ้านหนองหว้า 58.57 3 บ้านสะเดาหวาน 57.65 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 57.28 5 บ้านคูขาดน้อย 56.00 6 อนุบาลหนองกี่ 54.69 7 บ้านโนนพะไล 54.50 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 54.33 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

22 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 48.44 14 บ้านหนองตาดำ 48.24 15
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสว่าง 53.41 10 บ้านสระขุด 51.00 11 บ้านหนองกราด 49.63 12 บ้านโนนขี้เหล็ก 49.05 13 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 48.44 14 บ้านหนองตาดำ 48.24 15 บ้านตะกรุมทอง 47.43 16 บ้านโคกกระชาย 47.33 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

23 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย บ้านโคกสูงคูขาด 47.20 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 47.18
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกสูงคูขาด 47.20 18 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 47.18 19 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 46.89 20 นิภาศิริ 46.81 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 46.62 22 บ้านสระตะเคียน 46.57 23 วัดเย้ยปราสาท 46.38 24 บ้านขามน้อย 45.92 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

24 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 36.17
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 วรเวทยากร 44.72 26 ไตรคาม 44.00 27 บ้านลุงขี้หนู 43.36 28 บ้านหนองมัน 43.20 29 บ้านบุกระสัง 43.00 30 บ้านหนองม่วง 42.00 31 บ้านนาจาน 41.80 32 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 36.17 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

25 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านสระขาม 35.78 34 บ้านโคกลอย 35.57 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านสระขาม 35.78 34 บ้านโคกลอย 35.57 35 บ้านสระสะแก 33.94 36 บ้านหนองไผ่ 33.13 37 บ้านโคกสะอาด 30.13 เขต 47.17 ประเทศ 52.22

26 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 78.93 2 บ้านคูขาดน้อย 71.11 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 78.93 2 บ้านคูขาดน้อย 71.11 3 บ้านโนนพะไล 62.00 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 61.74 5 บ้านโคกกระชาย 60.89 6 จตุคามราษฎร์วิทยา 60.00 7 ชุมชนบ้านดอนอะราง 58.45 8 บ้านสะเดาหวาน 58.33 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

27 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 57.18 10 บ้านหนองกราด 56.75 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 57.18 10 บ้านหนองกราด 56.75 11 อนุบาลหนองกี่ 56.24 12 บ้านโนนขี้เหล็ก 56.00 13 บ้านหนองมัน 54.93 14 บ้านสระตะเคียน 53.71 15 บ้านโคกสว่าง 53.65 16 บ้านขามน้อย 53.60 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

28 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย บ้านหนองหว้า 52.00 บ้านตะกรุมทอง บ้านบุกระสัง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองหว้า 52.00 18 บ้านตะกรุมทอง 19 บ้านบุกระสัง 51.08 20 บ้านสระขุด 50.00 21 วรเวทยากร 48.68 22 นิภาศิริ 48.60 23 บ้านหนองตาดำ 48.48 24 ไตรคาม 48.00 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

29 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองหัวหมู 48.00 26 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองหัวหมู 48.00 26 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 27 บ้านสระสะแก 45.44 28 บ้านนาจาน 45.20 29 วัดเย้ยปราสาท 45.00 30 บ้านโคกลอย 43.83 31 บ้านหนองม่วง 41.33 32 บ้านลุงขี้หนู 41.27 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.48 35 บ้านสระขาม 39.35 36
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองไผ่ 40.25 34 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.48 35 บ้านสระขาม 39.35 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 38.67 37 บ้านโคกสะอาด 35.54 เขต 52.73 ประเทศ 55.38

31 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3 บ้านโคกสูงคูขาด 60.33 4 บ้านหนองตาดำ 60.00 5 บ้านสะเดาหวาน 54.12 6 บ้านโนนพะไล 51.25 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 49.49 8 บ้านหนองกราด 47.50 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

32 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67 11 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 46.47 12 บ้านบุกระสัง 45.19 13 อนุบาลหนองกี่ 45.15 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.00 15 บ้านโคกกระชาย 16 บ้านสระตะเคียน 43.93 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

33 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย บ้านหนองมัน 43.33 บ้านโคกสว่าง 42.65
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองมัน 43.33 18 บ้านโคกสว่าง 42.65 19 บ้านหนองหัวหมู 42.11 20 บ้านคูขาดน้อย 41.67 21 วรเวทยากร 41.49 22 บ้านหนองหว้า 41.43 23 ไตรคาม 41.05 24 บ้านตะกรุมทอง 40.00 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

34 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27 บ้านสระขุด 39.25 28 บ้านนาจาน 38.50 29 บ้านหนองไผ่ 38.44 30 บ้านหนองม่วง 38.33 31 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.22 32 บ้านสระขาม 36.62 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

35 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 32.78 37 บ้านโคกสะอาด 32.69 เขต 43.62 ประเทศ 46.75

36 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 วัดเย้ยปราสาท 64.69 2 บ้านขามน้อย 62.80 3 บ้านโคกสูงคูขาด 60.33 4 บ้านหนองตาดำ 60.00 5 บ้านสะเดาหวาน 54.12 6 บ้านโนนพะไล 51.25 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 49.49 8 บ้านหนองกราด 47.50 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

37 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.24 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 46.67 11 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 46.47 12 บ้านบุกระสัง 45.19 13 อนุบาลหนองกี่ 45.15 14 จตุคามราษฎร์วิทยา 45.00 15 บ้านโคกกระชาย 16 บ้านสระตะเคียน 43.93 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

38 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย บ้านหนองมัน 43.33 บ้านโคกสว่าง 42.65
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองมัน 43.33 18 บ้านโคกสว่าง 42.65 19 บ้านหนองหัวหมู 42.11 20 บ้านคูขาดน้อย 41.67 21 วรเวทยากร 41.49 22 บ้านหนองหว้า 41.43 23 ไตรคาม 41.05 24 บ้านตะกรุมทอง 40.00 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

39 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 นิภาศิริ 39.89 26 บ้านลุงขี้หนู 39.77 27 บ้านสระขุด 39.25 28 บ้านนาจาน 38.50 29 บ้านหนองไผ่ 38.44 30 บ้านหนองม่วง 38.33 31 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.22 32 บ้านสระขาม 36.62 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

40 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 35.43 34 บ้านสระสะแก 34.72 35 บ้านโคกลอย 32.83 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 32.78 37 บ้านโคกสะอาด 32.69 เขต 57.09 ประเทศ 58.87

41 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 51.06 2 บ้านบุกระสัง 48.23 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 51.06 2 บ้านบุกระสัง 48.23 3 บ้านโคกสว่าง 47.28 4 บ้านสระสะแก 46.61 5 บ้านโคกสูงคูขาด 46.05 6 บ้านโคกลอย 44.91 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 44.24 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 44.07 เขต 44.87 ประเทศ 48.11

42 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 นิภาศิริ 43.05 10 บ้านสระขาม 41.54 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 นิภาศิริ 43.05 10 บ้านสระขาม 41.54 11 วัดเย้ยปราสาท 39.49 12 พระปริยัติธรรม 38.76 13 บ้านสระขุด 38.22 14 บ้านขามน้อย 37.07 15 บ้านโคกสะอาด 35.94 เขต 44.87 ประเทศ 48.11

43 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 38.15 2 วัดเย้ยปราสาท 33.51 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 38.15 2 วัดเย้ยปราสาท 33.51 3 บ้านโคกสูงคูขาด 32.62 4 บ้านสระขาม 32.46 5 บ้านขามน้อย 31.42 6 บ้านสระขุด 30.23 7 บ้านสระสะแก 29.96 8 บ้านบุกระสัง 29.00 เขต 29.32 ประเทศ 32.08

44 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 28.52 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 28.37 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 28.52 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 28.37 11 นิภาศิริ 28.18 12 บ้านโคกสะอาด 27.58 13 พระปริยัติธรรม 26.40 14 บ้านโคกสว่าง 26.06 15 ชุมชนบ้านดอนอะราง 25.84 เขต 29.32 ประเทศ 32.08

45 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 46.59 2 บ้านหนองตาดำ 39.72 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 46.59 2 บ้านหนองตาดำ 39.72 3 บ้านโคกสว่าง 37.43 4 วัดเย้ยปราสาท 34.00 5 บ้านสระขาม 33.55 6 บ้านโคกลอย 33.18 7 พระปริยัติธรรม 32.00 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 30.76 เขต 30.14 ประเทศ 32.19

46 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านขามน้อย 30.62 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านขามน้อย 30.62 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 11 บ้านสระสะแก 28.90 12 บ้านบุกระสัง 26.58 13 นิภาศิริ 25.46 14 บ้านสระขุด 24.84 15 บ้านโคกสะอาด 24.71 เขต 30.14 ประเทศ 32.19

47 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 45.59 2 บ้านขามน้อย 40.14 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 45.59 2 บ้านขามน้อย 40.14 3 บ้านบุกระสัง 34.58 4 วัดเย้ยปราสาท 34.35 5 บ้านโคกสว่าง 34.29 6 บ้านโคกสูงคูขาด 34.24 7 พระปริยัติธรรม 31.78 8 บ้านโคกลอย 30.12 เขต 28.28 ประเทศ 30.49

48 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11 นิภาศิริ 26.69 12 บ้านสระขาม 25.60 13 ชุมชนบ้านดอนอะราง 24.71 14 บ้านสระขุด 24.63 15 บ้านโคกสะอาด 24.35 เขต 28.28 ประเทศ 30.49

49 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านสระขาม 39.95 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 38.24 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านสระขาม 39.95 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 38.24 3 บ้านโนนขี้เหล็ก 37.08 4 บ้านโคกสูงคูขาด 36.44 5 นิภาศิริ 35.70 6 บ้านโคกสะอาด 34.94 7 บ้านสระขุด 34.00 8 พระปริยัติธรรม 40.00 เขต 42.73 ประเทศ 40.73

50 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 29.38 10 บ้านโนนขี้เหล็ก 26.77 11 นิภาศิริ 26.69 12 บ้านสระขาม 25.60 13 ชุมชนบ้านดอนอะราง 24.71 14 บ้านสระขุด 24.63 15 บ้านโคกสะอาด 24.35 เขต 42.73 ประเทศ 40.73

51 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.86 2 วัดเย้ยปราสาท 53.53 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.86 2 วัดเย้ยปราสาท 53.53 3 พระปริยัติธรรม 50.00 4 บ้านขามน้อย 49.10 5 บ้านบุกระสัง 46.08 6 บ้านโคกสว่าง 44.93 7 บ้านโคกสูงคูขาด 43.95 8 บ้านสระสะแก 42.90 เขต 44.61 ประเทศ 47.29

52 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโนนขี้เหล็ก 42.31 10 ชุมชนบ้านดอนอะราง 42.06
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโนนขี้เหล็ก 42.31 10 ชุมชนบ้านดอนอะราง 42.06 11 นิภาศิริ 40.87 12 บ้านสระขุด 39.89 13 บ้านโคกสะอาด 38.82 14 บ้านสระขาม 38.05 15 บ้านโคกลอย 37.18 เขต 44.61 ประเทศ 47.29

53 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 47.93 2 บ้านสระขาม 45.69 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 47.93 2 บ้านสระขาม 45.69 3 บ้านขามน้อย 43.97 4 วัดเย้ยปราสาท 43.24 5 บ้านบุกระสัง 42.19 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง 41.91 7 บ้านสระสะแก 41.12 8 บ้านโนนขี้เหล็ก 40.96 เขต 40.93 ประเทศ 43.50

54 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสว่าง 39.55 10 นิภาศิริ 38.83 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสว่าง 39.55 10 นิภาศิริ 38.83 11 พระปริยัติธรรม 38.33 12 บ้านโคกสูงคูขาด 37.26 13 บ้านสระขุด 36.71 14 บ้านโคกสะอาด 35.00 15 บ้านโคกลอย 34.71 เขต 40.93 ประเทศ 43.50

55 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.07 2 บ้านโคกลอย 53.09 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองตาดำ 57.07 2 บ้านโคกลอย 53.09 3 บ้านสระขาม 53.06 4 บ้านโคกสว่าง 52.77 5 บ้านบุกระสัง 52.60 6 บ้านโคกสูงคูขาด 51.28 7 บ้านสระสะแก 50.69 8 ชุมชนบ้านดอนอะราง 50.37 เขต 50.13 ประเทศ 50.87

56 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 วัดเย้ยปราสาท 48.97 10 บ้านโคกสะอาด 46.91 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 วัดเย้ยปราสาท 48.97 10 บ้านโคกสะอาด 46.91 11 นิภาศิริ 46.90 12 บ้านสระขุด 46.58 13 บ้านโนนขี้เหล็ก 44.42 14 บ้านขามน้อย 42.84 15 พระปริยัติธรรม 41.39 เขต 50.13 ประเทศ 50.87

57 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 70.00 2 บ้านหนองกราด 60.67 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 70.00 2 บ้านหนองกราด 60.67 3 อนุบาลหนองกี่ 58.35 4 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 57.73 5 ชุมชนบ้านดอนอะราง 57.41 6 บ้านสระขุด 57.00 7 ไตรคาม 8 บ้านคูขาดน้อย 55.00

58 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 54.52 10 บ้านลุงขี้หนู 53.86 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 54.52 10 บ้านลุงขี้หนู 53.86 11 บ้านหนองหว้า 52.31 12 บ้านหนองหัวหมู 51.11 13 วรเวทยากร 50.48 14 บ้านบุกระสัง 49.89 15 นิภาศิริ 48.72 16 บ้านนาจาน

59 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านสะเดาหวาน 48.33 18 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.07
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านสะเดาหวาน 48.33 18 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.07 19 บ้านหนองมัน 47.95 20 บ้านโคกสว่าง 46.83 21 บ้านหนองตาดำ 46.00 22 บ้านสระสะแก 45.42 23 บ้านโนนพะไล 45.00 24 บ้านตะกรุมทอง 44.36

60 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 39.44
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองม่วง 44.33 26 วัดเย้ยปราสาท 44.27 27 บ้านสระขาม 43.55 28 บ้านโคกกระชาย 42.78 29 บ้านโคกสูงคูขาด 41.58 30 บ้านหนองไผ่ 40.42 31 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 40.00 32 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 39.44

61 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 33.97 37 บ้านสระตะเคียน 33.96
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกสะอาด 39.02 34 บ้านขามน้อย 36.67 35 จตุคามราษฎร์วิทยา 35.56 36 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 33.97 37 บ้านสระตะเคียน 33.96

62 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 75.93 2 บ้านคูขาดน้อย 65.00 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 75.93 2 บ้านคูขาดน้อย 65.00 3 บ้านโคกสว่าง 60.67 4 อนุบาลหนองกี่ 57.63 5 ไตรคาม 55.33 6 บ้านลุงขี้หนู 53.68 7 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 50.99 8 บ้านสระขุด 50.56

63 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองม่วง 49.33 10 วรเวทยากร 46.71 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองม่วง 49.33 10 วรเวทยากร 46.71 11 บ้านหนองกราด 46.67 12 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 46.11 13 บ้านหนองหว้า 44.62 14 บ้านโคกสูงคูขาด 43.51 15 บ้านบุกระสัง 43.33 16 บ้านสะเดาหวาน 42.22

64 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกลอย 41.67 18 บ้านสระสะแก 40.63 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกลอย 41.67 18 บ้านสระสะแก 40.63 19 ชุมชนบ้านดอนอะราง 40.30 20 บ้านตะกรุมทอง 40.26 21 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 39.65 22 บ้านหนองตาดำ 39.60 23 บ้านหนองไผ่ 38.75 24 บ้านหนองหัวหมู 37.78

65 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 33.17 31 บ้านโคกกระชาย 32.22 32 บ้านขามน้อย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 นิภาศิริ 37.00 26 บ้านสระขาม 35.87 27 บ้านนาจาน 35.13 28 บ้านหนองมัน 34.36 29 วัดเย้ยปราสาท 34.13 30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 33.17 31 บ้านโคกกระชาย 32.22 32 บ้านขามน้อย 31.28

66 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 26.11 37 บ้านโนนพะไล 23.33
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 จตุคามราษฎร์วิทยา 28.52 34 บ้านสระตะเคียน 28.33 35 บ้านโคกสะอาด 28.04 36 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 26.11 37 บ้านโนนพะไล 23.33

67 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 51.11 2 บ้านนาจาน 42.31 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 51.11 2 บ้านนาจาน 42.31 3 บ้านลุงขี้หนู 41.23 4 บ้านสระขุด 40.78 5 บ้านโคกสว่าง 40.67 6 ไตรคาม 40.33 7 อนุบาลหนองกี่ 39.11 8 บ้านโนนพะไล 38.33

68 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 37.09 10 ชุมชนบ้านดอนอะราง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 37.09 10 ชุมชนบ้านดอนอะราง 35.41 11 บ้านหนองกราด 35.33 12 บ้านบุกระสัง 33.78 13 บ้านคูขาดน้อย 33.33 14 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 33.16 15 บ้านหนองหว้า 33.08 16 วรเวทยากร 32.82

69 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกกระชาย 32.22 18 บ้านตะกรุมทอง 31.79 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกกระชาย 32.22 18 บ้านตะกรุมทอง 31.79 19 บ้านหนองม่วง 31.00 20 นิภาศิริ 30.74 21 บ้านสระสะแก 30.00 22 บ้านหนองหัวหมู 23 บ้านหนองไผ่ 29.58 24 บ้านหนองตาดำ 29.47

70 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 27.78 28 บ้านสระตะเคียน 27.71 29
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองมัน 28.97 26 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 28.89 27 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 27.78 28 บ้านสระตะเคียน 27.71 29 บ้านโคกสูงคูขาด 26.84 30 บ้านสระขาม 26.38 31 วัดเย้ยปราสาท 25.60 32 บ้านสะเดาหวาน 25.28

71 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 24.44 34 บ้านขามน้อย 23.85 35 บ้านโคกลอย 22.86
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯ 24.44 34 บ้านขามน้อย 23.85 35 บ้านโคกลอย 22.86 36 บ้านโคกสะอาด 21.96 37 จตุคามราษฎร์วิทยา 21.85

72 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองกราด 99.11 2 บ้านโนนขี้เหล็ก 98.52 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองกราด 99.11 2 บ้านโนนขี้เหล็ก 98.52 3 ไตรคาม 97.56 4 บ้านโนนพะไล 96.11 5 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 95.93 6 บ้านโคกสว่าง 95.82 7 บ้านลุงขี้หนู 95.56 8 บ้านหนองหัวหมู 93.78

73 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 93.33 10 บ้านตะกรุมทอง 92.99
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 ชุมชนบ้านดอนอะราง 93.33 10 บ้านตะกรุมทอง 92.99 11 บ้านสระสะแก 92.64 12 บ้านคูขาดน้อย 92.22 13 บ้านโคกกระชาย 14 อนุบาลหนองกี่ 92.13 15 บ้านหนองตาดำ 90.92 16 จตุคามราษฎร์วิทยา 90.37

74 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 89.40 18 บ้านสระขุด 88.18
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 89.40 18 บ้านสระขุด 88.18 19 บ้านสระขาม 87.58 20 บ้านนาจาน 87.35 21 นิภาศิริ 85.86 22 วรเวทยากร 85.53 23 บ้านสระตะเคียน 84.72 24 บ้านหนองม่วง 83.56

75 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 78.33 31 บ้านโคกสูงคูขาด 77.68 32 บ้านหนองหว้า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองไผ่ 82.78 26 บ้านขามน้อย 81.16 27 วัดเย้ยปราสาท 80.34 28 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 80.23 29 บ้านโคกสะอาด 30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 78.33 31 บ้านโคกสูงคูขาด 77.68 32 บ้านหนองหว้า 77.59

76 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 67.41
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกลอย 77.33 34 บ้านบุกระสัง 76.89 35 บ้านสะเดาหวาน 74.02 36 บ้านหนองมัน 70.77 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 67.41

77 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 81.00 2 บ้านคูขาดน้อย 80.00 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 81.00 2 บ้านคูขาดน้อย 80.00 3 บ้านหนองหัวหมู 77.67 4 บ้านนาจาน 74.62 5 บ้านโนนขี้เหล็ก 73.33 6 บ้านโคกสว่าง 72.35 7 บ้านหนองหว้า 71.67 8 บ้านสระขุด 71.40

78 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระตะเคียน 70.63 10 บ้านโคกกระชาย 70.00 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระตะเคียน 70.63 10 บ้านโคกกระชาย 70.00 11 วรเวทยากร 69.59 12 บ้านสระสะแก 69.06 13 บ้านหนองกราด 68.00 14 บ้านโคกสะอาด 66.32 15 บ้านหนองไผ่ 65.94 16 วัดเย้ยปราสาท 65.58

79 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองม่วง 65.00 18 อนุบาลหนองกี่ 64.72 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองม่วง 65.00 18 อนุบาลหนองกี่ 64.72 19 บ้านบุกระสัง 64.33 20 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 64.27 21 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 64.17 22 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 63.95 23 บ้านลุงขี้หนู 24 ชุมชนบ้านดอนอะราง 63.14

80 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านตะกรุมทอง 63.08 26 บ้านสะเดาหวาน 56.15 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านตะกรุมทอง 63.08 26 บ้านสะเดาหวาน 56.15 27 บ้านขามน้อย 55.00 28 บ้านหนองมัน 53.08 29 บ้านโนนพะไล 52.50 30 บ้านสระขาม 50.76 31 จตุคามราษฎร์วิทยา 50.56 32 บ้านโคกสูงคูขาด 49.32

81 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.25 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 25.83
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการเขียน เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 นิภาศิริ 48.24 34 บ้านโคกลอย 45.00 35 บ้านหนองตาดำ 39.57 36 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 39.25 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 25.83

82 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองไผ่ 91.56 2 บ้านลุงขี้หนู 89.47 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองไผ่ 91.56 2 บ้านลุงขี้หนู 89.47 3 บ้านนาจาน 83.85 4 บ้านโนนขี้เหล็ก 83.33 5 อนุบาลหนองกี่ 83.23 6 บ้านคูขาดน้อย 82.50 7 บ้านสระขุด 80.40 8 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 78.44

83 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านบุกระสัง 72.67 10 ไตรคาม 70.50 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านบุกระสัง 72.67 10 ไตรคาม 70.50 11 ชุมชนบ้านดอนอะราง 67.91 12 บ้านสระสะแก 67.50 13 บ้านตะกรุมทอง 67.31 14 บ้านหนองกราด 66.00 15 บ้านโคกสะอาด 65.26 16 บ้านหนองหัวหมู 64.00

84 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองหว้า 62.92 18 บ้านสระขาม 61.74 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านหนองหว้า 62.92 18 บ้านสระขาม 61.74 19 วรเวทยากร 60.35 20 บ้านโคกกระชาย 58.33 21 บ้านหนองม่วง 56.50 22 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 52.50 23 บ้านสะเดาหวาน 50.00 24 บ้านหนองมัน 49.62

85 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 49.47 26 วัดเย้ยปราสาท 48.46
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 49.47 26 วัดเย้ยปราสาท 48.46 27 บ้านโคกสูงคูขาด 47.95 28 นิภาศิริ 47.01 29 บ้านโคกสว่าง 40.88 30 บ้านหนองตาดำ 38.26 31 จตุคามราษฎร์วิทยา 36.67 32 บ้านขามน้อย 34.60

86 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 32.00 34 บ้านโคกลอย 27.00 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 32.00 34 บ้านโคกลอย 27.00 35 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 24.17 36 บ้านสระตะเคียน 22.50 37 บ้านโนนพะไล 21.25

87 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 47.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 46.28
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 47.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 46.28 3 บ้านสระขุด 45.23 4 บ้านสระสะแก 44.40 5 วัดเย้ยปราสาท 42.91 6 บ้านโคกสว่าง 39.35 7 บ้านขามน้อย 37.88 8 บ้านโคกสะอาด 37.83

88 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 30.00 15 นิภาศิริ 21.60
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสูงคูขาด 37.61 10 บ้านสระขาม 36.9 11 บ้านบุกระสัง 36.71 12 บ้านโคกลอย 35.73 13 บ้านหนองตาดำ 35.00 14 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 30.00 15 นิภาศิริ 21.60

89 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 30.86 2 บ้านหนองตาดำ 28.45 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโคกสูงคูขาด 30.86 2 บ้านหนองตาดำ 28.45 3 บ้านโนนขี้เหล็ก 27.47 4 นิภาศิริ 26.02 5 บ้านขามน้อย 24.00 6 บ้านโคกสว่าง 22.31 7 ชุมชนบ้านดอนอะราง 21.92 8 บ้านสระสะแก 21.33

90 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 17.33
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านบุกระสัง 21.03 10 วัดเย้ยปราสาท 20.87 11 บ้านโคกลอย 20.64 12 บ้านโคกสะอาด 19.67 13 บ้านสระขุด 19.54 14 บ้านสระขาม 17.42 15 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 17.33

91 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 36.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 34.84
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 36.40 2 ชุมชนบ้านดอนอะราง 34.84 3 บ้านโคกสว่าง 34.04 4 บ้านสระสะแก 33.87 5 นิภาศิริ 31.84 6 บ้านขามน้อย 31.53 7 บ้านหนองตาดำ 31.00 8 วัดเย้ยปราสาท 30.74

92 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 25.73
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสะอาด 29.94 10 บ้านบุกระสัง 29.65 11 บ้านโคกสูงคูขาด 29.64 12 บ้านสระขุด 29.31 13 บ้านโคกลอย 28.73 14 บ้านสระขาม 28.43 15 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 25.73

93 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 30.87 2 บ้านขามน้อย 29.47 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 30.87 2 บ้านขามน้อย 29.47 3 บ้านสระขุด 28.69 4 บ้านโคกสูงคูขาด 28.61 5 บ้านสระสะแก 27.40 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง 26.84 7 บ้านหนองตาดำ 26.64 8 บ้านโคกสว่าง 26.46

94 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 25.07 12 บ้านบุกระสัง 23.58 13 บ้านโคกลอย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกสะอาด 25.78 10 วัดเย้ยปราสาท 25.35 11 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 25.07 12 บ้านบุกระสัง 23.58 13 บ้านโคกลอย 22.77 14 บ้านสระขาม 22.69 15 นิภาศิริ 20.40

95 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 31.47 2 นิภาศิริ 30.30 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านโนนขี้เหล็ก 31.47 2 นิภาศิริ 30.30 3 บ้านโคกสว่าง 25.85 4 บ้านโคกลอย 22.82 5 วัดเย้ยปราสาท 21.30 6 ชุมชนบ้านดอนอะราง 20.56 7 บ้านสระขุด 20.46 8 บ้านโคกสูงคูขาด 20.36

96 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 19.20 11 บ้านหนองตาดำ 18.82 12 บ้านสระขาม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านขามน้อย 19.53 10 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาท 19.20 11 บ้านหนองตาดำ 18.82 12 บ้านสระขาม 18.46 13 บ้านบุกระสัง 18.06 14 บ้านโคกสะอาด 17.33 15 บ้านสระสะแก

97 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองมัน 72.78 2 ไตรคาม 68.57 3 บ้านคูขาดน้อย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองมัน 72.78 2 ไตรคาม 68.57 3 บ้านคูขาดน้อย 65.00 4 บ้านหนองหัวหมู 62.33 5 บ้านหนองหว้า 61.94 6 บ้านโคกสูงคูขาด 60.56 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 60.42 8 บ้านตะกรุมทอง 57.88

98 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 55.83 10 อนุบาลหนองกี่ 55.57 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านโคกลอย 55.83 10 อนุบาลหนองกี่ 55.57 11 บ้านลุงขี้หนู 55.21 12 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 55.12 13 บ้านสระขุด 54.58 14 บ้านสระตะเคียน 54.07 15 จตุคามราษฎร์วิทยา 53.33 16 นิภาศิริ 52.14

99 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโนนพะไล 51.67 18 วัดเย้ยปราสาท 51.33 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโนนพะไล 51.67 18 วัดเย้ยปราสาท 51.33 19 บ้านโคกสะอาด 20 ชุมชนบ้านดอนอะราง 50.62 21 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 50.48 22 บ้านหนองม่วง 23 วรเวทยากร 50.32 24 บ้านสะเดาหวาน 48.73

100 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 42.35 32 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 40.67
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านโคกสว่าง 48.50 26 บ้านสระสะแก 46.32 27 บ้านนาจาน 45.42 28 บ้านหนองตาดำ 43.62 29 บ้านหนองกราด 43.33 30 บ้านโคกกระชาย 43.03 31 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 42.35 32 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 40.67

101 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 37.27 36 บ้านสระขาม 36.19 37 บ้านหนองไผ่
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านบุกระสัง 40.14 34 บ้านขามน้อย 38.12 35 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 37.27 36 บ้านสระขาม 36.19 37 บ้านหนองไผ่ 34.93

102 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 63.10 2 บ้านโคกสูงคูขาด 63.06 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 63.10 2 บ้านโคกสูงคูขาด 63.06 3 บ้านหนองหัวหมู 60.00 4 บ้านคูขาดน้อย 59.00 5 บ้านโนนขี้เหล็ก 57.92 6 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 57.15 7 บ้านสระขุด 57.08 8 บ้านตะกรุมทอง 56.67

103 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองหว้า 56.39 10 บ้านสะเดาหวาน 55.71 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองหว้า 56.39 10 บ้านสะเดาหวาน 55.71 11 อนุบาลหนองกี่ 53.45 12 วรเวทยากร 50.64 13 บ้านหนองมัน 50.00 14 บ้านลุงขี้หนู 15 บ้านสระสะแก 48.60 16 บ้านโนนพะไล 48.33

104 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.25 18 วัดเย้ยปราสาท 48.22
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.25 18 วัดเย้ยปราสาท 48.22 19 บ้านโคกลอย 47.29 20 บ้านโคกสว่าง 47.17 21 บ้านหนองม่วง 46.19 22 บ้านโคกสะอาด 45.33 23 นิภาศิริ 45.31 24 บ้านนาจาน 43.33

105 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.57 29 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 41.33 30
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 จตุคามราษฎร์วิทยา 43.33 26 บ้านโคกกระชาย 27 ชุมชนบ้านดอนอะราง 42.33 28 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.57 29 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 41.33 30 บ้านขามน้อย 41.30 31 บ้านสระตะเคียน 40.74 32 บ้านหนองตาดำ 39.86

106 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.70 34 บ้านหนองไผ่ 39.28 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.70 34 บ้านหนองไผ่ 39.28 35 บ้านบุกระสัง 38.84 36 บ้านหนองกราด 38.33 37 บ้านสระขาม 35.00

107 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 73.10 2 บ้านหนองมัน 72.78 3 บ้านคูขาดน้อย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 ไตรคาม 73.10 2 บ้านหนองมัน 72.78 3 บ้านคูขาดน้อย 70.00 4 บ้านโนนพะไล 68.33 5 จตุคามราษฎร์วิทยา 61.25 6 บ้านหนองหัวหมู 59.67 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 58.75 8 บ้านตะกรุมทอง 56.67

108 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 55.96 10 บ้านสระขุด 55.63 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 55.96 10 บ้านสระขุด 55.63 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 55.61 12 บ้านโคกสูงคูขาด 55.28 13 อนุบาลหนองกี่ 54.94 14 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 54.76 15 บ้านโคกสว่าง 53.83 16 บ้านลุงขี้หนู 52.50

109 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 51.26 18 วัดเย้ยปราสาท 51.11 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 51.26 18 วัดเย้ยปราสาท 51.11 19 บ้านโคกสะอาด 51.00 20 วรเวทยากร 50.73 21 บ้านโคกลอย 49.58 22 บ้านโคกกระชาย 48.79 23 ชุมชนบ้านดอนอะราง 47.83 24 บ้านหนองหว้า 46.39

110 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.96 31 บ้านหนองตาดำ 41.74 32 บ้านหนองกราด
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านสะเดาหวาน 46.19 26 บ้านนาจาน 45.83 27 บ้านสระตะเคียน 45.19 28 บ้านหนองม่วง 43.81 29 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 42.67 30 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 41.96 31 บ้านหนองตาดำ 41.74 32 บ้านหนองกราด 41.67

111 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.52
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านบุกระสัง 41.16 34 บ้านหนองไผ่ 38.84 35 บ้านขามน้อย 38.55 36 บ้านสระขาม 37.14 37 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 31.52

112 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 58.00 5 บ้านโนนพะไล 57.50 6 บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านคูขาดน้อย 61.88 2 บ้านนาจาน 60.83 3 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 60.63 4 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 58.00 5 บ้านโนนพะไล 57.50 6 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 56.50 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 55.79 8 บ้านหนองหว้า 54.17

113 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 วรเวทยากร 53.99 10 อนุบาลหนองกี่ 53.41 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 วรเวทยากร 53.99 10 อนุบาลหนองกี่ 53.41 11 จตุคามราษฎร์วิทยา 53.03 12 บ้านหนองกราด 52.88 13 บ้านหนองมัน 52.86 14 บ้านสระสะแก 52.84 15 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 51.53 16 บ้านสระขุด 50.88

114 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 50.20 18 ไตรคาม 50.00 19 บ้านสะเดาหวาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 50.20 18 ไตรคาม 50.00 19 บ้านสะเดาหวาน 49.77 20 บ้านโคกกระชาย 49.00 21 บ้านลุงขี้หนู 48.91 22 บ้านโคกสะอาด 46.54 23 บ้านโคกสว่าง 46.53 24 ชุมชนบ้านดอนอะราง 46.39

115 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านตะกรุมทอง 46.25 26 บ้านโคกลอย 45.95 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านตะกรุมทอง 46.25 26 บ้านโคกลอย 45.95 27 บ้านบุกระสัง 45.56 28 บ้านสระตะเคียน 45.00 29 บ้านหนองไผ่ 44.48 30 บ้านขามน้อย 42.98 31 บ้านหนองหัวหมู 42.97 32 บ้านหนองตาดำ 42.30

116 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 41.88 35 วัดเย้ยปราสาท 38.75 36
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านสระขาม 42.27 34 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 41.88 35 วัดเย้ยปราสาท 38.75 36 บ้านหนองม่วง 37.50 37 บ้านโคกสูงคูขาด 36.25

117 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 50.75 4 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 49.50 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านนาจาน 57.71 2 บ้านหนองหว้า 53.61 3 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 50.75 4 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 49.50 5 บ้านคูขาดน้อย 49.38 6 ไตรคาม 46.35 7 บ้านตะกรุมทอง 46.25 8 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 45.16

118 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 44.14 10 บ้านหนองมัน 43.21 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านสระสะแก 44.14 10 บ้านหนองมัน 43.21 11 บ้านหนองกราด 41.54 12 อนุบาลหนองกี่ 40.96 13 วรเวทยากร 40.43 14 บ้านลุงขี้หนู 40.00 15 บ้านขามน้อย 39.60 16 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 38.58

119 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกกระชาย 38.25 18 บ้านสะเดาหวาน 38.18 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านโคกกระชาย 38.25 18 บ้านสะเดาหวาน 38.18 19 บ้านโนนขี้เหล็ก 38.16 20 บ้านหนองไผ่ 37.71 21 บ้านโนนพะไล 37.50 22 บ้านหนองม่วง 23 บ้านโคกลอย 37.14 24 บ้านหนองตาดำ 36.20

120 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 33.44
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 จตุคามราษฎร์วิทยา 36.18 26 ชุมชนบ้านดอนอะราง 35.74 27 บ้านบุกระสัง 35.69 28 นิภาศิริ 34.44 29 บ้านสระขาม 34.39 30 บ้านหนองหัวหมู 33.75 31 บ้านโคกสว่าง 33.47 32 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 33.44

121 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านสระขุด 33.38 34 บ้านโคกสูงคูขาด 32.86 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านสระขุด 33.38 34 บ้านโคกสูงคูขาด 32.86 35 บ้านโคกสะอาด 32.69 36 วัดเย้ยปราสาท 31.70 37 บ้านสระตะเคียน 24.42

122 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 61.75 4 อนุบาลหนองกี่ 61.68 5 บ้านนาจาน 57.92
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า 76.39 2 จตุคามราษฎร์วิทยา 73.29 3 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 61.75 4 อนุบาลหนองกี่ 61.68 5 บ้านนาจาน 57.92 6 บ้านหนองกราด 57.69 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 57.63 8 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 55.50

123 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านลุงขี้หนู 55.31 10 บ้านคูขาดน้อย 53.13 11
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านลุงขี้หนู 55.31 10 บ้านคูขาดน้อย 53.13 11 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 53.07 12 บ้านหนองมัน 52.50 13 วรเวทยากร 51.24 14 บ้านหนองตาดำ 50.00 15 ไตรคาม 49.81 16 บ้านบุกระสัง 49.17

124 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.91 18 ชุมชนบ้านดอนอะราง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 48.91 18 ชุมชนบ้านดอนอะราง 48.22 19 นิภาศิริ 47.97 20 บ้านสระสะแก 47.83 21 บ้านโคกสะอาด 46.83 22 บ้านสระขุด 46.81 23 บ้านสะเดาหวาน 45.45 24 บ้านหนองไผ่ 45.10

125 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.53
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านโคกสว่าง 44.17 26 บ้านสระตะเคียน 43.08 27 วัดเย้ยปราสาท 41.82 28 บ้านขามน้อย 41.29 29 บ้านโคกลอย 41.07 30 บ้านสระขาม 40.55 31 บ้านตะกรุมทอง 40.00 32 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 39.53

126 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองหัวหมู 39.38 34 บ้านโนนพะไล 39.17 35
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองหัวหมู 39.38 34 บ้านโนนพะไล 39.17 35 บ้านหนองม่วง 38.33 36 บ้านโคกกระชาย 38.00 37 บ้านโคกสูงคูขาด 32.86

127 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านนาจาน 72.08 2 ไตรคาม 69.23 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านนาจาน 72.08 2 ไตรคาม 69.23 3 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 65.50 4 บ้านหนองมัน 64.64 5 บ้านหนองกราด 63.65 6 บ้านโนนขี้เหล็ก 62.11 7 บ้านคูขาดน้อย 61.25 8 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 60.91

128 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 60.50 10 อนุบาลหนองกี่ 58.88 11 บ้านหนองไผ่
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 60.50 10 อนุบาลหนองกี่ 58.88 11 บ้านหนองไผ่ 55.63 12 บ้านลุงขี้หนู 55.00 13 วรเวทยากร 54.31 14 บ้านโคกกระชาย 54.00 15 บ้านโนนพะไล 53.33 16 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 52.66

129 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านสระสะแก 52.59 18 บ้านสระขุด 52.35 19
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 บ้านสระสะแก 52.59 18 บ้านสระขุด 52.35 19 ชุมชนบ้านดอนอะราง 52.31 20 บ้านบุกระสัง 52.08 21 จตุคามราษฎร์วิทยา 50.92 22 บ้านหนองหว้า 50.28 23 บ้านสะเดาหวาน 48.86 24 บ้านหนองตาดำ 48.50

130 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 วัดเย้ยปราสาท 47.95 26 บ้านโคกสว่าง 47.92 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 วัดเย้ยปราสาท 47.95 26 บ้านโคกสว่าง 47.92 27 บ้านหนองหัวหมู 47.66 28 นิภาศิริ 46.74 29 บ้านโคกสะอาด 46.25 30 บ้านขามน้อย 45.89 31 บ้านสระขาม 43.41 32 บ้านสระตะเคียน 42.88

131 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 35.16 35 บ้านโคกสูงคูขาด 31.25 36
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านโคกลอย 39.52 34 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 35.16 35 บ้านโคกสูงคูขาด 31.25 36 บ้านตะกรุมทอง 30.00 37 บ้านหนองม่วง

132 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า 59.44 2 บ้านหนองกราด 39.04 3
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า 59.44 2 บ้านหนองกราด 39.04 3 บ้านหนองไผ่ 37.71 4 บ้านเพชรเจริญพัฒนา 37.50 5 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 36.82 6 ไตรคาม 36.15 7 บ้านโนนขี้เหล็ก 35.00 8 วรเวทยากร 34.87

133 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 31.63 14 บ้านสะเดาหวาน 30.91 15
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 9 บ้านคูขาดน้อย 34.38 10 บ้านนาจาน 11 บ้านลุงขี้หนู 32.81 12 อนุบาลหนองกี่ 32.57 13 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 31.63 14 บ้านสะเดาหวาน 30.91 15 จตุคามราษฎร์วิทยา 30.26 16 บ้านตะกรุมทอง 30.00

134 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 17 นิภาศิริ 29.93 18 วัดเย้ยปราสาท 29.77 19 บ้านบุกระสัง 29.72 20 บ้านสระสะแก 29.58 21 บ้านสระตะเคียน 29.04 22 บ้านขามน้อย 29.03 23 บ้านสระขาม 28.59 24 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี

135 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองตาดำ 28.00 26 บ้านโคกลอย 27.86 27
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 25 บ้านหนองตาดำ 28.00 26 บ้านโคกลอย 27.86 27 บ้านหนองหัวหมู 27.66 28 ชุมชนบ้านดอนอะราง 27.55 29 บ้านหนองมัน 27.50 30 บ้านโคกกระชาย 27.00 31 บ้านสระขุด 26.94 32 บ้านโนนพะไล 26.67

136 ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองม่วง 26.67 34 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 25.16
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองกี่ ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 33 บ้านหนองม่วง 26.67 34 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 25.16 35 บ้านโคกสะอาด 24.71 36 บ้านโคกสูงคูขาด 24.64 37 บ้านโคกสว่าง 24.44


ดาวน์โหลด ppt ที่ โรงเรียน เฉลี่ย 1 บ้านหนองหว้า บ้านสะเดาหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google