งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยฝ่ายบริหาร
วิธีดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1.วิเคราะห์ผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา และ 2553 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยฝ่ายบริหาร * วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ต้องการทราบว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการทดสอบ o – net เพิ่มขึ้นหรือลดลง

3 วัตถุประสงค์ (ต่อ) 2. ต้องการทราบว่าโรงเรียนมีผลการทดสอบ o - net ปีการศึกษา 2553 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ลำดับที่เท่าไร ของจังหวัดสุพรรณบุรี 3. ต้องการทราบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ใดต้องมีการพัฒนา อย่างเร่งด่วน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2554

4 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2552 และ 2553

5 จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา กับ ปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. พบว่า ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนได้เท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ โรงเรียนได้เท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.40

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้น เท่ากับ 2.44

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3
ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบo-net ปีการศึกษา ลดลงเท่ากับ 0.06

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม. 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม. 3 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา ลดลงเท่ากับ 3.91

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 ลดลงเท่ากับ 4.63

10 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.82

11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ม. 3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 12.32

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.40
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ม.3 ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา ลดลงเท่ากับ 5.99

13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 ปีการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ปีการศึกษา 2553 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ แสดงว่าผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2553 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 18.16

14 ผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2552 และ 2553


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (o – net) ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google