งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญวงษ์ เลขที่ 40

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญวงษ์ เลขที่ 40"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญวงษ์ เลขที่ 40
เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญวงษ์ เลขที่ 40 ชั้น ม.5/3

2 จุดประสงค์ เพื่อชี้ให้เห็นว่ารายวิชาใดในแต่ละปีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
เพื่อชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ยเป็นอย่างไร เพื่อให้รู้ว่าจะปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในรายวิชาใด

3 ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 – 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 41.88 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 356,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุจศึกษาและพลศึกษา 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.98 43.69 48.72

4 จากแผนภูมิแท่งข้างตัน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้าสอบในรายวิชาสังคมศึกษาฯ จะมีจำนวนที่มากกว่าของทุกปี ในระหว่าง พ.ศ

5 จากแผนภูมิแท่งข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาภาอังกฤษเป็นรายวิชาที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดของแต่ละรายวิชา ระหว่างปี พ.ศ

6 วิธีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมห้แก่นักเรียนได้เข้มงวดและดียิ่งขึ้น ส่งเสริมทักษะการ พูด อ่าน เขียน ฟัง วิชาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับเจ้าของภาษาให้มากขึ้น ที่มา : http//


ดาวน์โหลด ppt นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญวงษ์ เลขที่ 40

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google