งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28

2 จุดประสงค์ • เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า รายวิชาใดของ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เข้าสอบ ( O- NET ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 ว่าควรพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ในเรื่องใด • เพื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจถึงคะแนนการสอบ ( O-NET ) ว่าเป็นลักษณะอย่างไร • อธิบายค่าเฉลี่ยของผลสอบ ( O-NET ) ว่าใน แต่ละปี มีคะแนนเพิ่มขึ้น - ลดลง

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉ ลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉ ลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47351,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 354,40236357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.8 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06349,21030.9366,74427.9 สุขศึกษาและพลศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04554.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

4 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่ เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554

5 ภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google