งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก น.ส. วนิดา ประจง เลขที่ 7 น.ส. ญาดา กาญจนา เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก น.ส. วนิดา ประจง เลขที่ 7 น.ส. ญาดา กาญจนา เลขที่ 11"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก น.ส. วนิดา ประจง เลขที่ 7 น.ส. ญาดา กาญจนา เลขที่ 11
เรื่อง ผลการสอบ O-NET สมาชิก น.ส. วนิดา ประจง เลขที่ 7 น.ส. ญาดา กาญจนา เลขที่ 11

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อให้รู้ถึงคะแนนเฉลี่ยของแต่ละปีการศึกษา
2. เพื่อให้รู้ถึงจำนวนผู้เข้าสอบของแต่ละปีการศึกษา 3. เพื่อให้รู้ถึงจำนวนผู้เข้าสอบในวิชาต่างๆในแต่ละปีการศึกษามากน้อยเพียงใด

3 การผลสอบวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 350,889 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 351,633 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 368,228 คน มีคะแนนเฉลี่ย 41.88

4 ผลการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 354,402 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 357,050 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 372,662 คน มีคะแนนเฉลี่ย 33.39

5 ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 352,805 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 354,531 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 370,561 คน มีคะแนนเฉลี่ย 21.80

6 ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 353,680 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 356,591 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 372,094 คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.73

7 ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 349,778 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 349,210 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 366,744 คน มีคะแนนเฉลี่ย 27.90

8 ผลการสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 348,634 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 347,462 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 365,045 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.61

9 ผลการสอบวิชาศิลปะ ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 348,634 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 347,462 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 365,045 คน มีคะแนนเฉลี่ย 28.54

10 ผลการสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2552 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 348,634 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 347,462 คน มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนผู้เข้าสอบ 365,045 คน มีคะแนนเฉลี่ย 48.72

11 ที่มา


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก น.ส. วนิดา ประจง เลขที่ 7 น.ส. ญาดา กาญจนา เลขที่ 11

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google