งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความสนใจของผู้เข้าสอบใน แต่ละปี ผู้จัดทำโดย 1. นางสาว ดารารัตน์ เบาบาง เลขที่ 45 2. นางสาว สกาวเดือน โลหะสุวรรณ เลขที่ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความสนใจของผู้เข้าสอบใน แต่ละปี ผู้จัดทำโดย 1. นางสาว ดารารัตน์ เบาบาง เลขที่ 45 2. นางสาว สกาวเดือน โลหะสุวรรณ เลขที่ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความสนใจของผู้เข้าสอบใน แต่ละปี ผู้จัดทำโดย 1. นางสาว ดารารัตน์ เบาบาง เลขที่ 45 2. นางสาว สกาวเดือน โลหะสุวรรณ เลขที่ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

2 จุดประสงค์ของการทำ 1. เพื่อทราบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทุกรายวิชา ในแต่ละปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปี การศึกษา 2554 2. เพื่อทราบข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบในของ แต่ละรายวิชาของปีการศึกษา 3. เพื่อทราบข้อมูลและศึกษาข้อมูลว่าจำนวนผู้เข้าสอบ ที่มีความสนใจในแต่ละรายวิชามีจำนวนเพิ่มหรือลด น้อยเพียงไรในแต่ละปีการศึกษา 2552 จนถึงปี การศึกษา 2554 4. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขของคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้า สอบในแต่ละปีการศึกษาให้มีการผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐาน 5. เพื่อศึกานันทนาการของผู้เข้าสอบ

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบของทุก รายวิชาในแต่ละปี จาการศึกษาได้พบว่าจำนวนของการเข้า สอบในแต่ละรายวิชาไม่เท่ากันของในแต่ละปี การศึกษานั้นๆด้วยจึงสามารถแยกการจำแนก กลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระดังนี้

4 รายวิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย 350,889351,633368,228 สังคมศึกษา 354,402357,050372,662 ภาษาอังกฤษ 352,805354,531370,561 คณิตศาสตร์ 353,680356,591372,094 วิทยาศาสตร์ 349,778349,210366,744 สุขศึกษาและพล ศึกษา 348,634347,462365,045 ศิลปะ 348,634347,462365,045 การงานอาชีพ แลเทคโนโลยี 348,634347,462365,045

5 คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมด ในแต่ละรายวิชา จาการศึกษาได้พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ การเข้าสอบในแต่ละรายวิชาไม่เท่ากันของใน แต่ละปีการศึกษานั้นๆด้วยจึงสามารถแยกการ จำแนกกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่ม สาระดังนี้

6 รายวิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 46.4742.6141.88 สังคมศึกษา 36.0046.5133.39 ภาษาอังกฤษ 23.9819.2221.80 คณิตศาสตร์ 28.5614.9922.73 วิทยาศาสตร์ 29.0630.9027.90 สุขศึกษาและพล ศึกษา 45.3762.8654.61 ศิลปะ 37.7532.6228.54 การงานอาชีพ แลเทคโนโลยี 32.9843.6948.72

7 ศึกษาความสนใจของผู้เข้าสอบ จากการศึกษาได้พบว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2554 อาจเป็นไปตามมาตรฐานโดยการพิจารณาจาก ข้อมูลของผลคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบ

8 แหล่งอ้างอิง ที่มา : http://www.spm6.org เข้าถึง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555http://www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความสนใจของผู้เข้าสอบใน แต่ละปี ผู้จัดทำโดย 1. นางสาว ดารารัตน์ เบาบาง เลขที่ 45 2. นางสาว สกาวเดือน โลหะสุวรรณ เลขที่ 50 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google