งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554
จัดทำโดย นางสาวเพชรสุภา ตุ้มบุตร เลขที่ 43 นางสาวอรรอนงค์ อินบุตร เลขที่ 51 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

2 จุดประสงค์ 1.ดูความแตกต่างของผลการสอบในปีการศึกษา 2552-2554
2.จัดทำขึ้นเพื่อดูคะแนนเฉลี่ยของผลสอบในปีการศึกษา 3.จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาในด้านการศึกษา

3 ตารางแสดงผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554
วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 351,633 42.61 368,228 471.88 สังคมศึกษาฯ 354,402 36.00 357,050 46.51 372,662 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,805 23.98 354,531 19.22 370,561 21.80 คณิตศาสตร์ 353,680 28.56 359,591 14.99 372,094 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,778 29.06 349,210 30.90 366,744 27.90 สุขศึกษาฯ 348,634 45.37 347,462 62.86 365,045 54.61 ศิลปะ 37.75 32.62 28.54 การงานอาชีพฯ 32.98 43.69 48.72

4 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2552

5 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2553

6 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปี 2554

7 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
จากผลการทดสอบทั้ง 3 ปี มีรายวิชาสุขศึกษาที่มีผลการสอบเฉลี่ยดีที่สุด ส่วนรายวิชาที่มีผลการทดสอบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

8 สิ่งที่ควรมีการพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข
ควรมีการปรับปรุงในรายวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นวิชาที่มีความสำคัญที่สุดในการเรียนหลายๆอย่างในปัจจุบัน

9 ขอขอบคุณข้อมูล จาก เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google