งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
บทที่ 17 พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ นิรันดร์ เจริญกูล

2 ที่มาของอุณหพลศาสตร์
เดิมที จลนศาสตร์ความร้อนและกลศาสตร์ถูกมองว่าเป็นศาสตร์ต่างสาขา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2393 James Joule and นักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่านได้ทำการทดลองให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างศาสตร์ทั้งสองนี้ ความเกี่ยวข้องกันนั้นถูกพบการถ่ายโอนพลังงานโดยความร้อนในกระบวนการความร้อน กับการถ่ายโอนพลังงานในกลไกการทำงาน แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานถูกทำให้อยู่ในรูปทั่วไปเมื่อได้รวมเอาพลังงานภายในเข้าไปด้วย กฎอนุรักษ์พลังงานกลายมาเป็นกฎสากลของธรรมชาติ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

3 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

4 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

5 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

6 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

7 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

8 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

9 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

10 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

11 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

12 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

13 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

14 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

15 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

16 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

17 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

18 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

19 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

20 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

21 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

22 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

23 กราฟ แสดงการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งไปเป็นไอน้ำ
กราฟ แสดงการเปลี่ยนสถานะจากน้ำแข็งไปเป็นไอน้ำ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

24 กราฟส่วน A กำลังอุ่นน้ำแข็ง
เริ่มต้นด้วยน้ำแข็ง 1 กรัมอุณหภูมิ –30.0ºC ช่วง A อุณหภูมิน้ำแข็งเพิ่มขึ้นจาก –30.0ºC เป็น 0ºC ใช้สมการ Q = m cice T มีการเติมพลังงาน 62.7 J เข้าไปในระบบ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

25 กราฟส่วน B, น้ำแข็งกำลังหลอมเหลว
การหลอมเหลว(เปลี่ยนสถานะ)เริ่มขึ้นเมื่อ อุณหภูมิ 0º C อุณหภูมิอยู่คงเดิมแม้จะมีการเติมพลังงาน เข้ามาเรื่อย ๆ ใช้ Q = m Lf บนกราฟ ค่าจะเปลี่ยนจาก 62.7 J เป็น 396 J พลังงานที่ใช้เท่ากับ 333 J กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

26 กราฟส่วน C, น้ำกำลังอุ่นขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนสถานะเมื่ออุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0º C กับ 100º C เมื่อเติมพลังงานเข้ามา อุณหภูมิก็เพิ่มขึ้น ใช้สมการ Q = m cwater T พลังงานที่เพิ่มคือ 419 J ตอนนี้ พลังงานทั้งหมดเป็น 815 J กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

27 กราฟส่วน D, น้ำกำลังเดือด
ที่ 100 ºC, น้ำกำลังเดือด (เปลี่ยนสถานะ) อุณหภูมิไม่เปลี่ยน ใช้สมการ Q = m Lv ตอนนี้ พลังงานทั้งหมดเป็น J ใช้พลังงาน J กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

28 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

29 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

30 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

31 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

32 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

33 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

34 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

35 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

36 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

37 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

38 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

39 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

40 ให้เวลา 3 นาที จงหางานที่แก๊สทำ เมื่อเริ่มต้นจาก i และสิ้นสุดที่ f
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

41 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

42 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

43 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

44 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

45 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

46 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

47 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

48 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

49 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

50 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

51 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

52 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

53 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

54 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

55 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

56 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

57 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

58 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

59 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

60 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

61 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

62 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

63 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

64 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

65 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

66 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

67 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

68 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

69 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

70 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

71 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

72 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

73 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

74 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

75 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

76 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

77 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

78 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

79 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

80 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

81 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

82 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

83 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

84 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

85 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

86 Some Thermal Conductivities
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

87 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

88 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

89 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

90 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

91 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

92 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

93 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt พลังงานในกระบวนการทางความร้อน : กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google