งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2553 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 เกณฑ์มาตรฐานการจบหลักสูตรระดับประถมศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทั้ง 4 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

3 โครงสร้างหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 1. วิชาภาษาไทย 4 คาบ/สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์ 4 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์ (+2) 4. วิชาสังคมศึกษาฯ 2 คาบ/สัปดาห์ 5. วิชาประวัติศาสตร์ 1 คาบ/สัปดาห์ 6. วิชาสุขศึกษาฯ 2 คาบ/สัปดาห์ 7. วิชาศิลปะ 2 คาบ/สัปดาห์ 8. วิชาการงานอาชีพฯ 2 คาบ/สัปดาห์ 9. วิชาภาษาอังกฤษ 3 คาบ/สัปดาห์ (+5)

4 ป.4 – ป.6 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30
ป.4 – ป.6 วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 70 : 30 70 น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย สอบกลางปี 15 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 15 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554) 30

5 ป.4 – ป.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20
ป.4 – ป.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพฯ, ศิลปะ 80 : 20 80 น้ำหนักคะแนนในแต่ละหน่วย สอบกลางปี 10 (4 – 7 ตุลาคม 2553) สอบปลายปี 10 (28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554) 20

6 ความหมายของผลการเรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ความหมายของผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ระดับผลการเรียน 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

7 เกณฑ์การศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คะแนนเฉลี่ย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.75

8 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 9. มีความเป็นกุลสตรี

9 การประเมินพิจารณาคุณภาพของพฤติกรรม มี 4 ระดับ
0 – 49 ไม่ผ่าน 50 – 69 ผ่าน 70 – 79 ดี ดีเยี่ยม

10 การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนสื่อความ มี 4 ระดับ ร้อยละ ผลการตัดสิน 0 - 49 ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 2. กิจกรรมแนะแนว 3. กิจกรรมชมรม 4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ การประเมิน ผ่าน/ไม่ผ่าน

12 คิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ทักษะการคิด มีวิจารณญาณ มีทักษะในการใช้ ICT มีทักษะในการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นทีม

13 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553
วันนำเสนอผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ผลการประเมิน : ผ่าน/ไม่ผ่าน

14

15 English Intensive Course
รายวิชาเพิ่มเติม English Intensive Course (ม.1/1) 1. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ/สัปดาห์ 2. วิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ/สัปดาห์ - Oral Communication 2 คาบ/สัปดาห์ - Imaginative Reading 1 คาบ/สัปดาห์ - Structural Writing 1 คาบ/สัปดาห์

16 วิชาเลือกเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
(ม.1/2 – ม.1/5) 1. วิชาชีววิทยา 3 คาบ/สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ/สัปดาห์

17 วิชาเลือกเพิ่มเติมคณิตศาสตร์
(ม.1/2 – ม.1/5) 1. วิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น 3 คาบ/สัปดาห์ 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ/สัปดาห์

18 วิชาเลือกเพิ่มเติมศิลปะ
(ม.1/2 – ม.1/5) 3 คาบ/สัปดาห์ 1. วิชาศิลปะกับชีวิต 2. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ/สัปดาห์

19 วิชาเลือกเพิ่มเติมภาษาต่างประเทศที่ 2
(ม.1/2 – ม.1/5) 1. วิชาภาษาจีน 2. วิชาภาษาญี่ปุ่น เลือก 1 วิชา 3 คาบ/สัปดาห์ 3. วิชาภาษาฝรั่งเศส 3. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คาบ/สัปดาห์ 4. วิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร 1 คาบ/สัปดาห์

20 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google