งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่8
แบบประเมินจุดเนนคูณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่8 นางสาว สุนิสา ปะโมทะนัง เลขที่17 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยภาษาไทย

3 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ

5 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์

6 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยวิยาศาสตร์

7 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยสุขศึกษาและพลศึกษา

8 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยศิลปะ

9 กราฟแสดงจำนวนข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว ลักขณา คำวัฒนา เลขที่8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google