งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

2 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ วก ๑๑๖๖/๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๒

3 8 กลุ่มสาระ - ภาษาไทย - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาต่างประเทศ - การงานอาชีพ และเทคโนโลยี - สุขศึกษา และพลานามัย - ศิลปะ

4 โครงสร้างของหลักสูตร โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่

5

6 - (ต่อ) -

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 40 (1) กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชมรม/โครงงาน

8 รายวิชาและกิจกรรมเสริม
ภาษาไทย 80 (2) คณิตศาสตร์ 40 (1) ภาษาอังกฤษ 120 (3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คริสตจริยธรรม

9 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
การวัดผล-ประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

10 เกณฑ์มาตรฐานการผ่านช่วงชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน สาระการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 กลุ่ม
ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม เกณฑ์การผ่านการศึกษาช่วงชั้นที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

11 การประเมินสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

12 การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ
การวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประกาศใช้ในปีการศึกษา 2545 กำหนด อัตราส่วนของแต่ละกลุ่มสาระรายวิชา 70 : 30

13 อัตราส่วน 70 คือ การประเมินวิธีการต่างๆ ที่ไม่ใช่ แบบทดสอบ เช่น
อัตราส่วน 70 คือ การประเมินวิธีการต่างๆ ที่ไม่ใช่ แบบทดสอบ เช่น 1. การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 2. การประเมินจากการปฏิบัติ 3. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน

14 อัตราส่วน 30 คือ การประเมินโดยการใช้แบบทดสอบ
อัตราส่วน 30 ( แบบทดสอบ ) แบบทดสอบ ชนิดปรนัย (แบบเลือกตอบ เช่น แบบ ก ข ค ง แบบเติมคำ แบบถูกผิด แบบจับคู่) ไม่เกิน 30 % แบบทดสอบอื่นๆ เช่น การเขียนตอบ (เรียงความ , ย่อความ) , แบบทดสอบภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 70 %

15 ความหมายของผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียน กำหนดเกณฑ์การตัดสิน 8 ระดับ คือ ช่วงคะแนน เป็นร้อยละ ระดับผลการเรียน ความหมายของผลการเรียน 0 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 ขึ้นไป 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พอใช้ น่าพอใจ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก ดีเยี่ยม

16 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

17 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. ความเป็นกุลสตรี 3. ความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ 4. ความเป็นไทย 5. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

18 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของพฤติกรรมมี 3 ระดับ คือ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของพฤติกรรมมี 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมระหว่าง ดี หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมระหว่าง ปรับปรุง หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมระหว่าง

19 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ

20 การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ
เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ ร้อยละ ผลการตัดสิน ไม่ผ่าน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ พอใช้ ดี ดีมาก (ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ)

21 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

22 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3), 2 (ป.4 - ป.6) นักเรียนต้องผ่าน กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมชมรม 3. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

23 เกณฑ์การมอบรางวัลการศึกษา
ประเภทที่ 1 รางวัลคะแนนเฉลี่ยขึ้นเป็นลำดับ - ระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา ขึ้นเป็นลำดับ - ผลการเรียนเฉลี่ย แต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.20 - ไม่เคยติด “0” ในแต่ละรายวิชา - นักเรียนได้รับเกียรติบัตร

24 ประเภทที่ 2 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษา
- มีผลการเรียนเฉลี่ย ของปีการศึกษาที่ผ่านมา - ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 (คิดทุกวิชารวมกัน) - นักเรียนได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา

25 ประเภทที่ 3 รางวัลนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
- ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ - ผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ของแต่ละปี - นักเรียนรับโล่เกียรติคุณ หรือเกียรติบัตร

26 เอกสารการลงทะเบียนเข้าเรียนชั้น ป.1
ใบมอบตัวลงทะเบียน ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน

27 การเรียนปรับพื้นฐาน 09.00 – 11.50 น. วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ 13.00 – น. ศิลปะ กิจกรรมนันทนาการ

28 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google