งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา
ผู้จัดทำ 1.นางสาวสุวนันท์ อยู่ดี เลขที่ 42 2.นางสาวอัยย์ลดา มีบุตร เลขที่43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3

2 จุดประสงค์การจัดทำ 1.เพื่อจะได้รู้ว่าวิชาใดนักเรียนทำข้อสอบได้ไม่ค่อยดี และนำนักเรียนมาพัฒนาในแต่ละวิชานั้น 2.เพื่อเปรียบเทียบว่ารายวิชาใดที่ควรจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขบ้าง

3 ปีการศึกษา 2552 วิชา ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350889 46.47
สังคมฯ 354402 36.00 อังกฤษ 352805 23.98 คณิตฯ 353680 28.56 วิทย์ฯ 379778 29.06 สุขศึกษา 348634 45.37 ศิลปะ 37.75 การงานอาชีพฯ 32.98

4 จากตารางจะเห็นได้ว่าในวิชา รายวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุดเป็นอันดับ 3
แต่คะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดในทั้ง 8 รายวิชา จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้น มีผู้สามารถสอบได้ไม่ค่อยดีนักและควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขซึ่งแตกต่างจาก วิชาภาษาไทยที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 แต่มีจำนวนผู้สอบได้ เป็นจำนวนมากและมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชามากที่สุดในปี 2552 รายวิชา จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 350,889 46.47 อังกฤษ 352,805 23.98

5 ปีการศึกษา 2553 วิชา ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 351,663 42.61
สังคมฯ 357,050 46.51 อังกฤษ 354,531 19.22 คณิตฯ 356,591 14.99 วิทย์ฯ 349,210 30.90 สุขศึกษา 347,462 62.86 ศิลปะ 32.62 การงานอาชีพฯ 43.69

6 วิชา ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย คณิตฯ 356,591 14.99 พลศึกษา 347,462 62.86
จากตารางปี 2553 จะเห็นได้ว่าวิชาสุขศึกษามีผู้เข้าสอบน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้ายแต่มีผู้ที่สามารถสอบ ได้เป็นอันดับที่ 1ซึ่งในขณะที่รายวิชาคณิตศาสตร์มีเข้าสอบเป็นจำนวนมากเป็นอันดับที่ 1 แต่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดใน 8 รายวิชา จะเห็นได้ว่า รายวิชาคณิตฯในปีการศึกษา 2553 ควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเป็นอันมาก และรายวิชา ภาษาอังกฤษในปี2553 มีผู้เข้าสอบมากกว่าปี 2552 อยู่ 1726 คน แต่มีสอบได้คะแนนเฉลี่ย น้อยกว่าปี 2552 อยู่ 4.76 คะแนน และนั้นแสดงว่า รายวิชาภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนาในด้านการเรียน ซึ่งนั่นทำให้นักเรียนไม่สามารถสอบ ได้คะแนนเป้นที่น่าพอใจ 2553 วิชา ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย คณิตฯ 356,591 14.99 พลศึกษา 347,462 62.86

7 ปี2554 วิชา ผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย 368,228 41.88 สังคมฯ
372,622 33.39 อังกฤษ 370,561 21.80 คณิตฯ 372,094 22.73 วิทย์ฯ 366,744 27.90 สุขศึกษา 365,045 54.61 ศิลปะ 28.54 การงานอาชีพฯ 48.72

8 จากตารางจะเห็นได้ว่าในปี 2554 รายวิชาสุขศึกษามีผู้เข้าสอบเป็นอันดับ
น้อยที่สุด แต่มีผู้สอบได้เป็นอันดับมากที่สุดและรายวิชา ภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบเป็นอันดับที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 แต่มีผู้เข้าสอบได้คะแนน น้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษไม่มีการพัฒนาแก้ไข และ ปรับปรุง แต่อย่างใดเลย ซึ่งในแต่ละปีนั้น ภาษาอังกฤษจะมีผู้สอบได้คะแนนน้อย ที่สุดเกือบทุกปี ทำให้คะแนนเป็นที่ไม่น่าพอใจนักสรุปแล้ว ภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ค่อยมีการพัฒนาอย่างใดเลย ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนหลายๆคนไม่สามารถทันต่อสังคมหรือ เศรษฐกิจการเรียนในปัจจุบันมากนัก วิชา คะแนนปี 2552 คะแนนปี2553 คะแนนปี2554 ภาษาอังกฤษ 23.98 19.22 21.80

9 แหล่งอ้างอิง :


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแต่ละปีที่สอบได้ในแต่ละวิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google