งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

2 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ จังหวัด สังกัด ประเทศ เขต 1 เขต 2 เขต 3 ภาษาไทย 38.10 39.90 39.68 44.43 44.25 สังคมศึกษาฯ 33.78 36.02 35.16 39.48 39.37 ภาษาอังกฤษ 26.85 30.14 28.54 29.99 30.35 คณิตศาสตร์ 21.60 23.41 22.63 25.41 25.45 วิทยาศาสตร์ 33.84 35.21 34.31 38.04 37.95 สุขศึกษาฯ 53.93 54.06 55.23 58.72 58.30 ศิลปะ 41.12 41.40 42.05 43.88 43.65 การงานอาชีพฯ 39.02 39.14 39.16 44.82 44.46 เฉลี่ย 36.03 37.41 37.10 40.60 40.47

3 เปรียบเทียบO-NET ม.3 ระหว่างเขต จังหวัด สังกัด ประเทศ

4 คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2556
คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2556 วิชา ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา คะแนนพัฒนาการ (ผลต่างจากปี 2555) ปี 2555 ปี 2556 + เพิ่มขึ้น - ลดลง ภาษาไทย 50.14 38.1 สังคมศึกษาศาสนา 44.85 33.78 ภาษาอังกฤษ 27.49 26.85 - 0.64 คณิตศาสตร์ 23.7 21.6 - 2.1 วิทยาศาสตร์ 34.22 33.84 - 0.38 สุขศึกษาและพล 52.11 53.93 + 1.82  ศิลปะ 41.54 41.12 - 0.42 การงานอาชีพ 40.65 39.02 - 1.63 เฉลี่ย 39.34 36.03 - 3.31

5 เปรียบเทียบO-NETม.3 ปี 2555-2556

6 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลO-NET ม.3 ใน 5 ปีการศึกษา 2552-2556

7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน(ร้อยละ) ปีการศึกษา
ตารางแสดงคะแนน O-NET ม.3 ระหว่างปีการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน(ร้อยละ) ปีการศึกษา ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ภาษาไทย 32.68 42.44 57.22 50.14 38.10 สังคมศึกษา ฯ 38.89 39.67 52.64 44.85 33.78 ภาษาอังกฤษ 19.42 15.54 39.17 27.49 26.85 คณิตศาสตร์ 23.10 23.22 44.09 23.70 21.60 วิทยาศาสตร์ 26.67 28.70 42.24 34.22 33.84 สุขศึกษา ฯ 54.19 70.31 57.41 52.11 53.93 ศิลปะ 30.86 27.98 49.22 41.54 41.12 การงานอาชีพฯ 31.11 47.09 51.13 40.65 39.02


ดาวน์โหลด ppt O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2556 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google