งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551

2 1. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่าง เดือนก. ย.50- ส. ค.51) มีผลการดำเนินงาน ไม่ขาดทุนเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 90 จำนวน 85 แห่ง แห่ ง ผล 30.59 %

3 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีระหว่าง เดือนก. ย.50- ส. ค.51) มีผลการดำเนินงาน ขาดทุนลดลงเทียบวันสิ้นปีที่ผ่านมา เป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 9 แห่ง แห่ ง ผล 77.77 %

4 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทาง บัญชีระหว่างเดือนก. ย.50- ส. ค.51 สามารถ ปิดบัญชีได้ตามคำสั่งนายทะเบียน เป้าหมาย ร้อยละ 75 จำนวน 156 แห่ง แห่ ง ผล 115 แห่ง 62.83 %

5 ตัวชี้วัดที่ 4 สก. และกลุ่มฯ ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ระหว่างเดือนก. ย.50- ส. ค.51 มีทุนดำเนินงาน ( ทุน ภายใน ) เพิ่มขึ้นตามงบการเงินที่ผ่านการรับรอง จากผู้สอบบัญชี เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา เป้าหมาย 156 แห่ง แห่ ง ผล 115 แห่ง 73.71 %

6 ตัวชี้วัดที่ 5 สก. ที่กู้เงิน กพส. ครบกำหนด ชำระในปี 51 ( สัญญาครบกำหนดชำระตั้งแต่ 1 ต. ค.50-30 ก. ย.51) สามารถชำระหนี้ได้ ตามกำหนด เป้าหมาย 95 % 14 แห่ง ผล 11 แห่ง 45.39 ล้านบาท 78.57 %

7 กิจกรรม การจัดทำผลงานวิชาการ เป้าหมาย 1 เรื่อง ขั้นตอนที่ 1 เสนอโครงร่าง ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลและจัดทำรูปเล่ม ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเล่มส่งกรมฯแล้ว ขั้นตอนที่ 6 ส่งหน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ให้สก./ กลุ่ม นำไปใช้ประโยชน์ ได้ดำเนินการแล้ว ผล 33.33 %

8 2. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ( ส่วนที่ 2) ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ เป้าหมาย 30 แห่ง ผล 20 แห่ง 66.67 % แห่ ง

9 ติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 36 แห่ง ผล 19 แห่ง 52.77 % สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง แห่ ง

10 ติดตามเร่งรัดหนี้ของเงินทุนสหกรณ์ เป้าหมาย 41 แห่ง ผล 28 แห่ง 68.29 % สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 21 แห่ง แห่ ง

11 ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการหนี้ ของสก. กับกองทุนฟื้นฟู เป้าหมาย 10 แห่ง 324 ราย ผล 12 แห่ง 48 ราย

12 การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานการสอบบัญชี และงบการเงิน เป้าหมาย 156 แห่ง ผล 22 แห่ง 14.10 % แห่ ง

13 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการฯ ตัวชี้วัดที่ 1 สก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำงบ ทดลองเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย 100 % (50 แห่ง ) ผล 50 แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 13 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง พนักงานราชการเป็น ผู้จัดทำงบทดลอง แห่ ง

14 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. และกลุ่มฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปิด บัญชีได้ตามกำหนดเวลา เป้าหมาย 85 % (50 แห่ง ) ผล 50 แห่ง 88.00 % แยกเป็น สหกรณ์ 7 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง แห่ ง

15 ตัวชี้วัดที่ 3 สก. และกลุ่มฯ ได้รับการวิเคราะห์ งบทดลองและนำเสนอให้หน่วยฯ นำไปใช้ ประโยชน์ เป้าหมาย 100 % (50 แห่ง ) ผล 50 แห่ง 100 % แยกเป็น สหกรณ์ 13 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 37 แห่ง แห่ ง

16 3. ส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในปี 51 แล้วเสร็จ เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ เป้าหมาย 100 % (1 แห่ง ) ผล 0 แห่ง 0 % อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรูปเล่ม ในเรื่อง ของ แผนงาน / โครงการ และแผนปฏิบัติงาน แห่ ง

17 ตัวชี้วัดที่ 2 สก. ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่งจัดทำในปี 46-49 นำแผนกยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เป้าหมาย 70 % 19 แห่ง ผล 16 แห่ง 32 แผนงาน / โครงการ 59.26 % แห่ ง

18 ตัวชี้วัดที่ 3 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ภายใต้ แผนกลยุทธ์ ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม เป้าหมาย 20 % ผล 16 แห่ง 193 แผนงาน / โครงการ 53.33 % แห่ ง

19 4. การชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกสก. และ กลุ่มฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 49 ตัวชี้วัด สมาชิกที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเทียบกับ จำนวนสมาชิกตามแผนปฏิบัติงานประจำปี เป้าหมาย ไม้น้อยกว่า 94 % 546 ราย จำนวนเงิน 1,336,279 บาท รา ย อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายให้กับสมาชิก สหกรณ์ จำนวน 6 แห่ง

20 5. การส่งเสริมสหกรณ์ยกระดับชั้น คุณภาพการควบคุมภายใน ตัวชี้วัด สหกรณ์เป้าหมายได้รับการปรับปรุง หรือพัฒนาจนสู่ระดับดีถึงดีมาก ในปี 51 เป้าหมาย ไม้น้อยกว่า 50 % 4 แห่ง แห่ ง ผล 4 แห่ง 50%

21 6. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน เกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับแผน เป้าหมาย 100 % 30 ราย รา ย ผล 33 ราย 100%

22 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงิน อุดหนุนมีการลดการ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 % จาก 440 ราย รา ย ผล 26 ราย 5.91 % มีการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับกลุ่ม เกษตรกร จำนวน 11 กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการ จัดการฯ ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google