งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst. Prof. Dr. SAOWALUCK YAMMUEN-ART Department of Animal and Aquatic Science Faculty of Agriculture Chiang Mai University Carbohydrate 356202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst. Prof. Dr. SAOWALUCK YAMMUEN-ART Department of Animal and Aquatic Science Faculty of Agriculture Chiang Mai University Carbohydrate 356202."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst. Prof. Dr. SAOWALUCK YAMMUEN-ART Department of Animal and Aquatic Science Faculty of Agriculture Chiang Mai University Carbohydrate 356202

2 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Nitrogenous compound -Protein -Free amino acids -Nucleic acids -Amine -Amide -Alkaloid 2

3 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Composition of protein C 51-55%O21-23.5% H6.5-7.3%N15.5-18% S0.5-2.0%P0-1.5% A.A- in natural > 200 - in protein ~ 20 3

4 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Amino acid 4

5 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Natural occuring -L- configuration biologically active Synthetic -Racemic -DL-met First limiting AA in poultry Amino acid 5

6 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Aliphatic amino acids Monoamino monocarboxylic Gly (G)Ala (A) Val (V) Leu (L) 6

7 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Aliphatic amino acids Ile (I)Ser (S) Thr (T) 7

8 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Aromatic amino acids Phe (F) Tyr (Y) 8

9 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Sulfur amino acids Cys (C)Met (M) COOH – CH – CH 2 – S – S - Cystine NH 2 9

10 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Acidic amino acids Asn (N) Glu (E) Asp (D) Gln (Q) 10

11 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Basic amino acids Arg (R) Lys (K) His (H) 11

12 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Heterocyclic A.A. Trp (W) Pro (P) 12

13 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Essential Non EAA (indispensable) (dispensable) Arg Met AlaGln His Phe Asp Gly Ile Thr AsnPro Leu Trp CysSer Lys Val Glu Tyr Classification of amino acids 13

14 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Properties of AA Cation Buffer Anion (Ionization state) 14

15 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Polypeptid e 15

16 Department of Animal and Aquatic Science, CMU 16

17 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Protein Simple protein Conjugated protein prot + prosthetic Fibrous Globular - Collagen - Elastin - Keratin - Glycoprotein - Lipoprotein - Phosphoprotein - Nucleoprotein - Chromoprotein - Metalloprotein - Enzyme - Hormone - Antibody - Transport protein Classification of Protein 17

18 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Long peptide chain structure, high elasticity, insoluble, resistance to enzyme Collagen – connective tissue Elastin – tendon, blood vessel Keratin – hair, hide, wool, beak, scale (S-AA) Fibrous protein 18

19 Department of Animal and Aquatic Science, CMU water soluble, e.g., enzyme, antibody, hormones, hemoglobin, myoglobin, albumin, globulin Globular protein 19

20 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Chromoprotein; Metaloprotein Hemoglobin; Fe 20

21 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Chlorophyll Chlorophyll-Mg : Porphyrin ring 21

22 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Nucleic acid - polynucleotides Base + ribose + phosphate – Nucleotides Base + ribose- Nucleosides 22 Nitrogenous compound

23 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Nucleic acid – Nucleus & mitochondria Purine & Pyrimidine- riboflavin, niacin - FAD, NAD, NADP, CoA - ATP, ADP - DNA, RNA Nucleic acid - polynucleotides 23

24 Department of Animal and Aquatic Science, CMU ประเภทของโปรตีน แบ่งตามหน้าที่ 1. Transport protein e.g. hemoglobin ช่วยลำเลียง O 2,CO 2 2. Enzyme ช่วยปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย 3. Structural protein เช่น คอลาเจนของเนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน 4. Storage protein โปรตีนที่สะสมเป็นอาหาร เช่น albumin, vitellin, casein, glutelin, protamine 5. Contractile protein ทำหน้าที่เกี่ยวกับการ เคลื่อนไหว e.g.myosin & actin ช่วยในการยืดหดตัวของ กล้ามเนื้อ 6. Protective protein e.g. immune, antibody เป็น ภูมิคุ้มกันโรค ให้กับร่างกาย 7. Toxin เป็นสารพิษ เช่น พิษงู พิษคอตีบ พิษอหิวาต์ 24

25 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Properties of protein 1.Solubility – colloid Albumin>>>keratin Albumin precipitation 2. Buffer – zwitter ion, amphoteric ion 3. Denature rapture 2 nd, 3 rd, 4 th structure Primary structure ยังคงอยู่ ไม่ถูก ทำลาย Polar AA & small size Soluble 25

26 Department of Animal and Aquatic Science, CMU ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ denature ได้แก่ heat, acid, base, alcohol, urea, salt of heavy metal* ตัวอย่าง : การใช้กรด หรือให้ความร้อนแก่ egg white, shrimp, milk ช่วยกำจัด พิษได้ โดย Detoxify → vomit สูญเสีย *Solubility * Bio activity Denature of protein 26

27 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Protein denature by acid & heat 27

28 Department of Animal and Aquatic Science, CMU enzyme เกิด coagulation เช่น yoghurt Milk + acid 28

29 Department of Animal and Aquatic Science, CMU Protein quality  Digestion + EAA pattern (fit to animal requirement) Limiting a.a1 st 2 nd PoultryMetLys SwineLysMet 29


ดาวน์โหลด ppt Asst. Prof. Dr. SAOWALUCK YAMMUEN-ART Department of Animal and Aquatic Science Faculty of Agriculture Chiang Mai University Carbohydrate 356202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google