งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Carbohydrate 356202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Carbohydrate 356202."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Carbohydrate 356202

2 Nitrogenous compound Protein Free amino acids Nucleic acids Amine
Amide Alkaloid

3 Composition of protein
H % N % S % P 0-1.5% A.A - in natural > 200 - in protein ~ 20

4 Amino acid

5 Amino acid Natural occuring - L-configuration biologically active
Synthetic Racemic - DL-met First limiting AA in poultry

6 Aliphatic amino acids Monoamino monocarboxylic Gly (G) Ala (A) Val (V)
Leu (L)

7 Aliphatic amino acids Ile (I) Ser (S) Thr (T)

8 Aromatic amino acids Phe (F) Tyr (Y)

9 Sulfur amino acids Cys (C) Met (M) COOH – CH – CH2 – S – S - NH2
Cystine

10 Acidic amino acids Asp (D) Gln (Q) Asn (N) Glu (E)

11 Basic amino acids Arg (R) Lys (K) His (H)

12 Heterocyclic A.A. Trp (W) Pro (P)

13 Classification of amino acids
Essential Non EAA (indispensable) (dispensable) Arg Met Ala Gln His Phe Asp Gly Ile Thr Asn Pro Leu Trp Cys Ser Lys Val Glu Tyr

14 Properties of AA (Ionization state) Cation Buffer Anion

15 Polypeptide

16

17 Classification of Protein
Simple protein Conjugated protein prot + prosthetic Fibrous Globular - Glycoprotein - Lipoprotein - Phosphoprotein - Nucleoprotein - Chromoprotein - Metalloprotein - Collagen - Elastin - Keratin - Enzyme - Hormone - Antibody - Transport protein

18 Fibrous protein Collagen – connective tissue
Long peptide chain structure, high elasticity, insoluble, resistance to enzyme Collagen – connective tissue Elastin – tendon, blood vessel Keratin – hair, hide, wool, beak, scale (S-AA)

19 Globular protein water soluble, e.g., enzyme, antibody, hormones, hemoglobin, myoglobin, albumin, globulin

20 Chromoprotein; Metaloprotein
Hemoglobin; Fe

21 Chlorophyll Chlorophyll-Mg : Porphyrin ring

22 Nucleic acid - polynucleotides
Nitrogenous compound Nucleic acid - polynucleotides Base + ribose + phosphate – Nucleotides Base + ribose - Nucleosides

23 Nucleic acid - polynucleotides
Nucleic acid – Nucleus & mitochondria Purine & Pyrimidine - riboflavin, niacin - FAD, NAD, NADP, CoA - ATP, ADP - DNA, RNA

24 ประเภทของโปรตีน แบ่งตามหน้าที่
1. Transport protein e.g. hemoglobinช่วยลำเลียง O2,CO2 2. Enzyme ช่วยปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย 3. Structural protein เช่น คอลาเจนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 4. Storage protein โปรตีนที่สะสมเป็นอาหาร เช่น albumin, vitellin, casein, glutelin, protamine 5. Contractile protein ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว e.g.myosin & actin ช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ 6. Protective protein e.g. immune, antibody เป็นภูมิคุ้มกันโรค ให้กับร่างกาย 7. Toxin เป็นสารพิษ เช่น พิษงู พิษคอตีบ พิษอหิวาต์

25 Properties of protein Solubility – colloid Albumin>>>keratin
Albumin precipitation 2. Buffer – zwitter ion, amphoteric ion 3. Denature rapture 2nd, 3rd, 4th structure Primary structure ยังคงอยู่ ไม่ถูกทำลาย Polar AA & small size Soluble

26 Denature of protein ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ denature ได้แก่
สูญเสีย *Solubility * Bio activity ปัจจัยที่ทำให้เกิดการ denature ได้แก่ heat, acid, base, alcohol, urea, salt of heavy metal* ตัวอย่าง : การใช้กรด หรือให้ความร้อนแก่ egg white, shrimp, milk ช่วยกำจัดพิษได้ โดย Detoxify → vomit

27 Protein denature by acid & heat

28 Milk + acid enzyme เกิด coagulation เช่น yoghurt

29 Protein quality Digestion + EAA pattern (fit to animal requirement)
Limiting a.a 1st 2nd Poultry Met Lys Swine Lys Met


ดาวน์โหลด ppt Carbohydrate 356202.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google