งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chemical Properties of Grain เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chemical Properties of Grain เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chemical Properties of Grain เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น

2 Chemical Properties of Grain Objective Basic information of Protein Basic Data for handling during storage and processing Usage http://upload.wikimedia.org/wi kipedia/commons/7/72/Rice_A nimation.gif

3 องค์ประกอบทางเคมี 6. Tannin 7. Plant growth regulator 8. Mineral 9. Etc. 1. CHO (Carbohydrate) 2. Protein 3. Lipids 4. Vitamin 5. Pigment

4 ~composition:Amaranth [14] Wheat [15] White rice [16] [16] Sweetcorn [17] Potato [18] Component (per 100g portion) Amount water (g)11 127682 energy (kJ)155415061527360288 protein (g)1413731.7 fat (g)710110.1 carbohydrates (g)6552791916 fiber (g)713132.4 sugars (g)1.70.1>0.131.2 iron (mg)7.66.30.80.5 manganese (mg)3.413.31.10.20.1 calcium (mg)159392829 magnesium (mg)248239253721 phosphorus (mg)5578421158962 potassium (mg)508892115270407 zinc (mg)2.912.31.10.50.3 panthothenic acid (mg) 1.50.11.00.70.3 vitB6 (mg)0.61.30.20.10.2 folate (µg)8228184218 thiamin (mg)0.11.90.10.20.1 riboflavin (mg)0.20.5>0.10.1>0.1 niacin (mg)0.96.81.61.81.1 Synopsis of Staple food Staple food

5

6 Chemical composition of Mungbean and its flour ItemWhole grain flour Protein25.9825.40 Lipipds1.302.52 Ash3.803.16 Dietary Fiber4.791.01 CHO64.1258.77 (% Dried weight)

7 Protein

8 Asian consumes pulps to get protein other than animal. Protein in Grains Protein is found in * bran and embryo of cereal grains * cotyledon of grains-legmues ~ 4 to 5 of Total Protein produced is from plants (Grains)

9 Protein C H O N, S, P, Fe, Zn, Cu Biomolecule ~ 5000 Dalton to million Da Contains N ~ 16% (6.25) Protein (polypeptide) composes of amino acids, bound via Peptide bond

10 Amin o grou p Carbo xylic group

11 1. Essential amino acids (8 kinds) Leu, Iso, Lys, Met, Phe, Thr, Try, Val (His for human) (L L M I P T T V) 2. Non-Essential amino acids 200 amino acids exit naturally: gamma-Aminobutyric acid L-theanine 20 major amino acids found Amino acids found in Plant Amino acids required for human body

12

13

14

15

16

17

18

19 โครงสร้างของ โปรตีน โครงสร้างปฐมภูมิ (Primary structure) โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary structure) โครงสร้างตติยภูมิ (Tertiary structure) โครงสร้างจตุรภูมิ (Quaternary structure)

20 Structure of Protein Primary StructureSecondary Structure Quarterly StructureTertiary Structure

21 โครงสร้างปฐมภูมิ (Primary structure) - Basic structure of polypeptide - Chain of amino acids bound by peptide bond - It is a part of protein

22 โครงสร้างทุติยภูมิ (Secondary structure) A Chain of protein that twisted to be alpha-helix or pleated via hydrogen bond

23 โครงสร้างตติยภูมิ (Tertiary structure) Protein consists of 1st and 2 nd folded together bydisulfide bond, hydrophobic linkage etc. Tertiary Structure

24 โครงสร้างจตุรภูมิ (Quaternary structure) 2 chain of Protein bind and fold together Model : Barrel, drum bell Round

25

26 Prot ein 2. Conjugated protein Composed of animo acids with non-amino acids The non-amino acids prosthetic group glycoprotein 1. Simple protein protein isolate (Soybean isolate) Classified by chemical composition

27 Classified by solubility 7 groups ; in 4 in Plants 1. Albumins : Dissolves in water with neutral pH or slightly acid/basic/saline Denatured by heat or acid, basic, organic solvent leucosines (pea), leucosin (wheat) 2. Globulins Dissolves in diluted saline with neutral pH legumin (pea) arachin vignin glycinin และ vicilin

28 แบ่งตามคุณสมบัติการ ละลาย มี 7 กลุ่ม ; พบใน พืช 4 กลุ่ม 3.Glutelins Dissolves in slightly acid/basic/ glutelin (wheat) และ Oryzenin ( ข้าว ) 4.Prolamins Dissolves in alcohol 50-90 % แต่ไม่ ละลายในน้ำ gliadin ( ข้าวสาลี และข้าวไรน์ ) zein ( ข้าวโพด ) hordein ( ข้าวบาร์เล่ย์ )

29 โปรตีนใน เมล็ดพืช % (total protein) ชนิดพืช Albumin Globulin Glutelin Prolamin ข้าวโอ้ตน้อยมาก 805 15 ข้าวโพด - พันธุ์ IND 26014 031 48 - Opaque-2 25 039 24 ข้าว 5 10805 ถั่วลันเตา 40 6000

30 โปรตีนใน เมล็ดพืช โปรตีนในเมล็ดสะสมในรูป protein body เป็น เม็ด รูปร่าง กลม หรือ รี เม็ดโปรตีนห่อหุ้มด้วย lipoprotein unit membrane เม็ดโปรตีนมี 2 แบบ * crystalliods ( มีลักษณะเป็น ผลึก ) * globoids ( ไม่เป็นผลึก แต่ มีลักษณะกลม )

31 โปรตีนใน เมล็ดพืช ปริมาณโปรตีนและชนิด มีแตกต่างกัน ตามชนิดพืช เมล็ดธัญพืช พบว่ามี 7-15% เป็นชนิด prolamins และ glutelins สูง Prolamins เป็นโปรตีนที่ ขาด กรดอะมิโนที่ จำเป็นต่อร่างกาย เช่น lysine เมล็ดถั่ว พบว่า 24-37% เป็นชนิด globulin มาก

32 โปรตีนใน เมล็ดพืช prolamins เช่น gliadin ( ข้าวสาลี ) zien ( ข้าวโพด ) hordein ( ข้าวบาร์เล่ย์ ) Glutelins เช่น oryzenin ( ข้าว ) glutelin ( ข้าวสาลี ) มากซึ่งสำคัญ พบในข้าวโอ้ต ~80% Globulin เช่น พบในข้าวโอ้ต ~80% เมล็ดพืชตระกูลถั่ว globulins ที่พบ ได้แก่ arachin legumin vignin glycinin และ vicilin เป็นต้น ซึ่งมีมากในใบเลี้ยง (cotyledon)

33 การใช้โปรตีนจากเมล็ดพืชนั้นมี อยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ 2. สกัดออกมาในรูปของโปรตีน เข้มข้น และโปรตีนบริสุทธิ์สูง เพื่อ นำไปใช้เป็นสารส่งเสริมคุณภาพทั้ง ทางโภชนาการและลักษณะอื่นๆ ตาม ความต้องการ 1. ในรูปวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร

34 5. กรดอะมิโนที่มนุษย์ต้องการมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 6. เมื่อแบ่งโปรตีนตามสมบัติของการ ละลายมีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 7. การใช้โปรตีนจากเมล็ดพืชนั้นมีอยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ คำถา ม 1. จงเขียนโครงสร้างอย่างง่ายของ กรดอะมิโน 2. โปรตีนในข้าวมีความสำคัญอย่างไร บ้าง 3. โปรตีนที่มนุษย์บริโภคส่วนใหญ่มาจาก พืชกลุ่มใด 4. กรดอะมิโนที่พบในธรรมชาติมี กี่ ชนิด อะไรบ้าง

35

36

37


ดาวน์โหลด ppt Chemical Properties of Grain เนื้อหามีที่ผิดซึ่งจะแจ้งใน ห้องเรียนเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google