งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกลาย พันธุ์ Mutation Breeding. การกลายพันธุ์ ในสภาพธรรมชาติ การกลายพันธุ์เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ ในสัดส่วนที่ต่ำ มนุษย์ ชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกลาย พันธุ์ Mutation Breeding. การกลายพันธุ์ ในสภาพธรรมชาติ การกลายพันธุ์เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ ในสัดส่วนที่ต่ำ มนุษย์ ชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกลาย พันธุ์ Mutation Breeding

2 การกลายพันธุ์ ในสภาพธรรมชาติ การกลายพันธุ์เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ ในสัดส่วนที่ต่ำ มนุษย์ ชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์

3 การกลายพันธุ์ ชนิดของการกลายพันธุ์ 1.point mutation แบบ deletion UAU UAC UGU AAU AAA Tyr Tyr Cys Asn Lys UAU ACU GUA AUA AA Tyr Thr Val Ile

4 การกลายพันธุ์ แบบ insertion UAU ACU GUA AUA AA Tyr Thr Val Ile UAU AUA CUG UAA UAA A Tyr Ile Leu stop

5 การกลายพันธุ์ 2. chromosome mutation deletion ชิ้นส่วน C ขาดหายไป A B C D E A B D E

6 การกลายพันธุ์ insertion ชิ้นส่วน C เพิ่มขึ้นมา P Q R S T P Q R S C T

7 การกลายพันธุ์ การวกกลับ (inversion) A B C D E A B C D E A B D C E

8 การกลายพันธุ์ การสลับแท่งข้ามของ โครโมโซม 2 แท่ง A B C D E X Y Z A B C Z X Y D E

9 การกลายพันธุ์ 3. genome mutation ploidy level change 4. extranucleus mutation การกลายพันธุ์ที่เกิด ในส่วนอื่นๆ ที่ นอกเหนือจากนิวเคลียส เช่น คลอโรพลาสต์ ไมโตครอนเดรีย

10 การกลายพันธุ์ การชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์ในพืช มี 2 วิธีการหลัก 1. การใช้รังสี 2. การใช้สารเคมี

11 การกลายพันธุ์ การใช้รังสี 1.X-ray คลื่นสั้น อำนาจทะลุ ทะลวงดี ได้มาจากคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเร่งให้ e- วิ่งใน สภาพสูญญากาศ ชนกัน Mo or Tangsten ปล่อยโฟตอน

12 การกลายพันธุ์ 2. Gamma-ray คลื่นแม่เหล็ก ได้มา จากสาร กัมมันตภาพรังสีและ เครื่องปรมาณู ได้แก่ Cobalt-60 or Cesium-137 เป็น คลื่นที่มีอันตราย มี อำนาจการทะลุทะลวง สูง

13 การกลายพันธุ์ 3. Neutron ได้มาจากการแตก ตัวของ Uranium- 235 ใน atomic reactor มีอำนาจทะลุ ทะลวงสูง ก่อให้เกิด โครโมโซมแตกหักได้ ง่าย

14 การกลายพันธุ์ 4. Beta-radiation เป็นรังสีประจุลบ ได้มาจาก P-32 หรือ C-14 มีอำนาจทะลุ ทะลวงต่ำกว่า x-ray และ gamma-ray

15 การกลายพันธุ์ 5. Ultraviolet radiation รังสีที่มีความยาว คลื่นอยู่ที่ 250-290 nm ชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์ได้ แต่เกิด อย่างช้าๆ ได้ผลดีใน ละอองเรณู นิวคลีอิก แอซิก ดูดซับความ ยาวคลื่นได้ดี

16 การใช้รังสี 1. แบบเฉียบพลัน (Acute Application) เป็นการให้รังสีใน ปริมาณที่ต้องการใน ระยะเวลาที่สั้น นาที - ชม. เช่น 300 Gy ภายใน 5 นาที

17 การใช้รังสี 2. แบบต่อเนื่อง (Chronic Application) เป็นการให้รังสีใน ปริมาณที่ต้องการใน ปริมาณที่น้อย แต่ให้ ในระยะเวลาที่นาน สัปดาห์ - เดือน เช่น ต้องการให้ได้รับ รังสี 300 Gy จะเริ่มให้ รังสีที่ 1 Gy/ วัน

18 G ความเข้มของรังสี เป็นสัดส่วนกับ ระยะทางจากแหล่งกำเนิดพลังงาน การให้รังสีแก่ พืช

19 การใช้รังสี ผล การให้แบบเฉียบพลัน ให้ผลดีน้อยกว่าการให้ แบบต่อเนื่อง เนื่องมาจากการให้ใน ปริมาณที่มากและ ระยะเวลาสั้น ทำให้เกิด การแตกหักของชิ้นส่วน ของโครโมโซมหรือ DNA มากกว่า

20

21

22 การกลายพันธุ์ การใช้สารเคมี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ด้วยกัน นิยมใช้กับ เมล็ด หรือชิ้นส่วน ของพืช เช่น กิ่งชำ โดยการแช่เมล็ดหรือ ชิ้นส่วนลงไปใน สารเคมี

23 การกลายพันธุ์ การใช้สารเคมี 1.Base analogues 5- bromo-uracil, 2- aminopurine 2. Antibiotics Azaserine, mitomycin C, streptonigrin, antiomycin D

24 การกลายพันธุ์ การใช้สารเคมี 3. Akylating agents -sulfur mustards -nitrogen mustards -epoxides

25 การกลายพันธุ์ -ethyleneimines -sulfate, sulfonates -diazonalkanes -nitroso compounds 4. Azide Sodium azide

26 การกลายพันธุ์ การใช้สารเคมี 5. Hydroxylamine 6. Nitrous acid 7. Acridines

27 การกลายพันธุ์ ข้อดีการใช้สารเคมี 1. ชักนำให้เกิดการกลาย พันธุ์เฉพาะจุด 2. โครโมโซมไม่เกิด ความเสียหาย 3. โอกาสการเกิดการ กลายพันธุ์สูง

28 การกลายพันธุ์ ข้อควรระวังการใช้ สารเคมี 1. ความเข้มข้นและ ระยะเวลาต้อง เหมาะสม 2.pH ต้องเหมาะสม อาจเป็นอันตรายต่อ พืช 3. อันตรายต่อผู้ใช้ ก่อให้เกิดมะเร็งได้

29 การกลายพันธุ์ ข้อควรระวังการใช้ สารเคมี 4. น้ำที่ใช้ควรเป็น deionized water 5. half life นาน มีพิษ ตกค้างได้นาน

30 การกลายพันธุ์ วิธีการที่นิยมใช้ รังสี มีการชักนำให้ เกิดการกลายพันธุ์ใน พืชที่มีการปลูกเป็น การค้ากันมาก โดยเฉพาะพืชทาง พืชสวน

31 การกลายพันธุ์ เมล็ด ในการชักนำให้เกิด การกลายพันธุ์ต้องมี การวางแผนให้ดี มี control ด้วย ควรใช้ สายพันธุ์ที่เป็นสาย พันธุ์แท้ ระวังมิให้มี การผสมพันธุ์ข้ามกับ พันธุ์ปกติ

32


ดาวน์โหลด ppt การกลาย พันธุ์ Mutation Breeding. การกลายพันธุ์ ในสภาพธรรมชาติ การกลายพันธุ์เกิด ขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ ในสัดส่วนที่ต่ำ มนุษย์ ชักนำให้เกิดการ กลายพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google