งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biosynthesis of Heme. HC CH N H โครงสร้างของ Porphyrins เป็น Cyclic compound ที่เกิดจาก Pyrrole ring เชื่อมต่อกัน 4 วง ยึดเหนี่ยวกันด้วย methenyl bridge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biosynthesis of Heme. HC CH N H โครงสร้างของ Porphyrins เป็น Cyclic compound ที่เกิดจาก Pyrrole ring เชื่อมต่อกัน 4 วง ยึดเหนี่ยวกันด้วย methenyl bridge."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biosynthesis of Heme

2 HC CH N H โครงสร้างของ Porphyrins เป็น Cyclic compound ที่เกิดจาก Pyrrole ring เชื่อมต่อกัน 4 วง ยึดเหนี่ยวกันด้วย methenyl bridge (- HC=) Pyrrole Heme เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างมาจาก Porphyrins

3 N Pyrrole

4 Porphyrin

5 COOH CH 2 C=O S-CoA C NH 2 H H COOH Succinyl-CoA Glycine การสังเคราะห์ Heme เริ่มจากปฏิกิริยาการรวมตัวระหว่าง Succinyl-CoA กับ Glycine

6 COOH CH 2 C=O CoASH C NH 2 H COOH

7 CH 2 C=O C NH 2 H COOH เกิดปฏิกิริยา Decarboxylation โดยใช้ enzyme : ALA synthase

8 COOH CH 2 C=O C NH 2 H H CO 2 δ-Aminolevulinate (ALA) การสังเคราะห์ ALA เกิดขึ้นใน Mitochondria

9 COOH CH 2 C=O C NH 2 H H COOH CH 2 C=O C NH 2 H H δ-Aminolevulinate (ALA) 2 ตัว รวมกันเป็น Porphobilinogen

10 Porphobilinogen เป็นสารประกอบ เริ่มต้น (precursor) ของการสังเคราะห์ Pyrrole + N 2 ALAPorphobilinogenPyrrole

11 COOH CH 2 C=O CH 2 COOH CH 2 C=O NH 2 CHH ขั้นตอนการรวมตัวของ ALA 2 โมเลกุล

12 COOH CH 2 C= CH 2 COOH CH 2 O=C NH 2 C HH NHH O

13 COOH CH 2 C C COOH CH 2 C NH 2 CH = =Porphobilinogen H N H2OH2OH2OH2O

14 COOH CH 2 C C H2CH2C COOH CH 2 C NH 2 CH N = = Acetyl- Propionyl- HPorphobilinogen

15 C C H2CH2C C NH 2 CH N = = Acetyl- Propionyl- HPorphobilinogen

16 C C H2CH2C C NH 2 CH N = = AP HPorphobilinogen

17 C C C A P N H CH 2 NH 2 C C C CH A P N H NH 2 CH 2

18 C C C C A P N H NH 2 NH 3 C C C CH A P N H CH 2

19 C C C C A P N H NH 2 NH 3 C C C CH A P N H C H2H2

20 C C C C A P N H C C C C A P N H C C C C H N A P C C C C H N A P CH 2 C H2H2 C H2H2 + 4321 NH 3

21 C C C C A P N H C C C C A P N H C C C C H N A P C C C C H N A P CH 2 C H2H2 C H2H2 Uroporphyrinogen (Type I) การเรียงตัวของ A และ P ที่ side chain เป็นแบบ symmetric (APAPAPAP) = Type I

22 C C C C A P N H C C C C A P N H C C C C H N A P C C C C H N AP CH 2 C H2H2 C H2H2 Uroporphyrinogen (Type III) การเรียงตัวของ A และ P ที่ side chain เป็นแบบ Asymmetric (APAPAPPA) = Type III

23 I II III IV A P A A A P P P Uroporphyrinogen (Type III)

24 I II III IV M P M M M P P P Coproporphyrinogen (Type III)

25 I II III IV M V M M M V P P Protoporphyrin (Type III) (Vinyl : CH=CH 2 ) + Fe 2+ Ferrochelatase M=Methyl V= Vinyl P=Propionyl

26 I II III IV M V M M M V P P Heme Fe 2+


ดาวน์โหลด ppt Biosynthesis of Heme. HC CH N H โครงสร้างของ Porphyrins เป็น Cyclic compound ที่เกิดจาก Pyrrole ring เชื่อมต่อกัน 4 วง ยึดเหนี่ยวกันด้วย methenyl bridge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google