งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนบางชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนบางชนิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนบางชนิด
Fibrous protein : Fibroin, Keratin, Collagen Globular protein : Myoglobin, Hemoglobin

2 Fibroin โปรตีนในเส้นไหม 40% Gly, 29% Ala, 12% Ser
(Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n antiparallel beta sheet

3 Keratin

4 Denaturation and renaturation of keratin

5 Collagen เป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในสัตว์ (คนด้วย)
กระดูก ผิวหนัง เอ็น กระดูกอ่อน หลอดเลือด ฟัน อย่างน้อย 19 ชนิด 4 ชนิดหลัก ๆ 1 พบในเอ็น/กระดูก 2 พบในกระดูกอ่อน 3 พบในผนังหลอดเลือด ผนังลำไส้/มดลูก 4 พบใน basal laminar ของ epithelia

6 Collagen 33% Gly, 15-25% Pro+ HyP
Post-translational modification: VitC for Hydroxylation

7 Myoglobin สะสมออกซิเจนในกล้ามเนื้อ
Globular protein: 153 amino acids + Heme 8 helices: A-H His F8 (proximal), His E7 (distal) จับกับ Fe2+

8 Hemoglobin ขนส่งออกซิเจนจากปอด-->เนื้อเยื่อ
ขนส่ง CO2 และ H+ จากเนื้อเยื่อ --> ปอด Globular protein: a 2 subunits + b 2 subunits a subunit (141 aa), b subunit (146 aa)

9 Hemoglobin

10 Myoglobin and Hemoglobin

11 การขนส่งออกซิเจน Coorperative binding (Hb) Oxygen binding curve

12 interaction between subunits in Hb

13 T & R state of deoxyHb & oxy Hb

14 T & R state of deoxyHb & oxy Hb

15 Coorperative binding

16 Allosteric effectors of Hb
CO2, H+, DPG (diphosphoglycerate or 2,3-bisphosphoglycerate) Bind to Hb--> decrease O2 affinity of Hb --> T state When pO2 decrease---> DPG increase (compensation) ทำให้เพิ่มการปลดปล่อยออกซิเจนในเนื้อเยื่อ

17 ความสำคัญของ Hb & Mb Myoglobinuria
myoglobinemia (myocardial infarction) Anemia Fe, Folic acid, Vit B12 Thalassemia

18 ความสำคัญของ Hb & Mb Hemoglobinopathies Glycosylated Hb :HbA1C 5% (DM)
Fe2+-->Fe3+ (methemoglobin) HbS (sickle cell anemia) Glu6--->Val6 Glycosylated Hb :HbA1C 5% (DM)

19 Sickle cell anemia


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ทางชีวภาพของโปรตีนบางชนิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google