งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sarote Boonseng.  เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์  Deoxyribonucleic acid (DNA)  Ribonucleic acid (RNA)  ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม 2 พบอยู่ใน นิวเคลียส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sarote Boonseng.  เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์  Deoxyribonucleic acid (DNA)  Ribonucleic acid (RNA)  ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม 2 พบอยู่ใน นิวเคลียส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sarote Boonseng

2  เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์  Deoxyribonucleic acid (DNA)  Ribonucleic acid (RNA)  ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม 2 พบอยู่ใน นิวเคลียส ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสท์ พบอยู่ในส่วนที่มี DNA และพบใน cytoplasm

3 Nucleic acid (DNA or RNA) NucleotideNucleoside + phosphate Heterocyclic base + D- ribose or 2-deoxyribose + phosphate 3

4  เบสที่เป็นไนโตรเจน  ฟอสเฟต  น้ำตาล 4 monophosphate diphosphate triphosphate

5 5 N-glycosyl linkage Nucleoside = sugar + base

6 6 Nucleotide = phosphate + sugar + base 5 5 phosphoester

7 NucleotideAbbreviation Adenosine 5’-monophosphate Adenosine 5’-diphosphate Adenosine 5’-triphosphate Deoxyadenosine 5’-monophosphate Guanosine 5’-monophosphate Cytidine 5’-monophosphate Uridine 5’-monophosphate Deoxythymidine 5’-monophosphate AMP ADP ATP dAMP GMP CMP UMP dTMP 7

8 Deoxyribonucleic acid (DNA): A G T and C Ribonucleic acid (RNA): A G U and C 8

9 9

10 10  ในธรรมชาติพบเป็นสายคู่ เกิดจาก พันธะ ไฮโดรเจนของคู่เบส  ทิศทางการเกิดเกลียวคู่ของ DNA เป็น Antiparallel  พบ DNA ในไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาส  DNA เป็นแม่แบบของการสร้าง RNA  DNA ในโครงสร้างชั้นสูงเป็น nucleosome (DNA จับกับ Histones) ซึ่งรวมตัวเป็น chromosome

11 11  ในธรรมชาติพบเป็นสายเดี่ยว เกิดโครงสร้างทุติยภูมิ จากการจับกัน เป็นโครงสร้าง Hair-pin structure  พบ RNA ใน cytoplasm และ Nucleus  แบ่งเป็น 3 ชนิด  mRNA แม่แบบของการสร้างโปรตีน  rRNA เป็นไรโบโซมที่สร้างโปรตีน  tRNA ขนย้ายกรดอะมิโนในการสร้างโปรตีน ทำหน้าที่ สร้างโปรตีน หลังจาก RNA ถูกสร้างเสร็จใหม่

12 12  Denatured DNA  Break down H-bonds by heat or alkaline ขนาดรูปร่าง  ความหนาแน่นของ DNA ขึ้นกับขนาดและรูปร่าง Supercoiled form Linear form Circular form ที่มา : http://www.sbs.utexas.edu/395J/395J_2009/Readings/Lecture%202/Supercoiling.pdf D: Supercoiled > Linear > Circular

13 1313 DNA/RNABaseSugarPO 4 DeoxyriboseRibose Purple colorGreen Orcinol Diphenylamine H + /heat

14 1414 DNA สายคู่แยกเป็นสายเดี่ยว RNA ถูกทำลายเป็นนิวคลีโอไทด์ เกิดจ C’2 ของ RNA เป็น OH เกิด rearrangement ของ phosphate

15 15


ดาวน์โหลด ppt Sarote Boonseng.  เป็นพอลิเมอร์ของนิวคลีโอไทด์  Deoxyribonucleic acid (DNA)  Ribonucleic acid (RNA)  ทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรม 2 พบอยู่ใน นิวเคลียส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google