งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adik adik ……mari lah kita belajar bersama คำ นำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู วิชาภาษามลายู ผู้ ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adik adik ……mari lah kita belajar bersama คำ นำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู วิชาภาษามลายู ผู้ ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Adik adik ……mari lah kita belajar bersama

3 คำ นำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู วิชาภาษามลายู ผู้ ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการ เรียนการสอนได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหา เกี่ยวกับ ( kata tanya ) และ พร้อมทั้งแบบทดสอบที่ ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ของตนหลังจากที่ได้ศึกษา จากบทเรียน โดย นายต่วนอามีน อาแวกือจิ

4 Latihan sebelum belajar Apakah kata tanya? Contoh kata tanya Lathihan sebelum belajar Latihan selepas belajar Jawapan sebelum belajar สารบัญ Jawapan selepas belajar

5 ‘’’’’’’’’’’Adik2 sebelum belajar marilah n kita buat latihan dulu’’’’’’’’ 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ? 1. ? Siapa 2. ? Berapa 3. ? Bagaimana 4. ? Mengapa 2._________________ kamu sedang makan ? 1. ? Apakah 2. ? Bilakah 3. ? Siapakah 4. ? Bagaimanakah

6 3.___________ nama kucing itu ? 1. ? Apakah 2. ? Siapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Dimanakah 4.____________________ harga buku ini ? 1. ? Apakah 2. ? Berapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Bilakah 5.______________________ ayah kamu pulang ? 1.? Apakah 2.? Bilakah 3. ? Siapakah 4. ? Bagaimanakah kebelakan

7  Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu.  Kata tanya adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat- ayat tanya.  Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya.  Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat  Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Kata tanya kebelakan kedepan

8 contoh a. Apakah benda itu ? b. Buku siapakah ini ? KenapaKenapakah Ahmad gagal dalam ujian itu ? Bila Bilakah awak akan memulangkan buku saya ? SiapaEngkau ini siapa ? MengapaMengapakah baju awak ini basah ? apaApakah nama binatang itu ? bagaimanaBagaimanakah rupa hantu ? berapa Di dalam kelas itu ada berapa orang murid lelaki ? manaNelayan itu dari mana ? kedepan

9 Latihan selepas belajar 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ? 1. ? Siapa 2. ? Berapa 3. ? Bagaimana 4. ? Mengapa 2.___________ nama kucing itu ? 1. ? Apakah 2. ? Siapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Dimanakah

10 3.________ kamu tinggal ? 1. ? Dimanakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Siapakah 4. ? Apakah 4.Ke _____________ pelarian-pelarian itu ditempatkan ? 1. ? mana 2. ? bila 3. ? apa 4. ? bagaimana 5.______________kah kamu datang ke sekolah ? 1. ? Bagaimana 2. ? Apa 3. ? Bila 4. ? Siapa

11 6._____________ kesudahan cerita ini ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Di manakah 4. ? Siapakah 7._____________akibat jika suka berbohong ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Siapakah 4. ? Bilakah 8.Pukul __________ kamu akan tunggu saya di sana ? 1. ? apakah 2. ? berapakah 3. ? siapakah 4. ? bagaimanakah

12 9.Di ____________ letaknya pasar raya itu ? 1. ? mana 2. ? apa 3. ? siapa 4. ? bagaimana 10.____________ tarikh tutup permohonan ini ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Bilakah 4. ? Mengapakah kebelakan

13 Jawapan latihan sebelum belajar 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ? 1. ? Siapa 2. ? Berapa 3. ? Bagaimana 4. ? Mengapa 2._________________ kamu sedang makan ? 1. ? Apakah 2. ? Bilakah 3. ? Siapakah 4. ? Bagaimanakah kedepan

14 3.___________ nama kucing itu ? 1. ? Apakah 2. ? Siapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Dimanakah 4.____________________ harga buku ini ? 1. ? Apakah 2. ? Berapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Bilakah 5.______________________ ayah kamu pulang ? 1.? Apakah 2.? Bilakah 3. ? Siapakah 4. ? Bagaimanakah

15 Jawapan Latihan selepas belajar 2.___________ nama kucing itu ? 1. ? Apakah 2. ? Siapakah 3. ? Bagaimanakah 4. ? Dimanakah 1.—————— lamalkah kita harus tunggu di sini ? 1. ? Siapa 2. ? Berapa 3. ? Bagaimana 4. ? Mengapa kedepan

16 3.________ kamu tinggal ? 1. ? Dimanakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Siapakah 4. ? Apakah 4.Ke _____________ pelarian-pelarian itu ditempatkan ? 1. ? mana 2. ? bila 3. ? apa 4. ? bagaimana 5.______________kah kamu datang ke sekolah ? 1. ? Bagaimana 2. ? Apa 3. ? Bila 4. ? Siapa kedepan

17 6._____________ kesudahan cerita ini ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Di manakah 4. ? Siapakah 7._____________akibat jika suka berbohong ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Sisapakah 4. ? Bilakah 8.Pukul __________ kamu akan tunggu saya di sana ? 1. ? apakah 2. ? berapakah 3. ? siapakah 4. ? bagaimanakah kedepan

18 9.Di ____________ letaknya pasar raya itu ? 1. ? mana 2. ? apa 3. ? siapa 4. ? bagaimana 11.____________ tarikh tutup permohonan ini ? 1. ? Apakah 2. ? Bagaimanakah 3. ? Bilakah 4. ? Mengapakah kebelakan


ดาวน์โหลด ppt Adik adik ……mari lah kita belajar bersama คำ นำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้ เป็นเนื้อหาที่อยู่ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษามลายู วิชาภาษามลายู ผู้ ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google