งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำบทนำ ความ เป็นมาและ ความสำคั ญของ ปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำบทนำ ความ เป็นมาและ ความสำคั ญของ ปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทนำบทนำ ความ เป็นมาและ ความสำคั ญของ ปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจและ ความถนัดของนักเรียน ควรฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ดีด การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน ได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษอย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ในการ ประกอบอาชีพได้ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพิมพ์ การ ผลิตเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน นอกจากผู้สอนจะเป็นกลไกสำคัญแล้ว ผู้เรียนก็เป็นสิ่ง สำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมด้านการเรียน ของผู้เรียน เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการ จัดการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการเรียน รายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของ นักเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 จำนวน 40 คน การซักถาม ปัญหาด้าน เนื้อหา รายวิชา การศึกษา เพิ่มเติมจาก แหล่งข้อมูล อื่นๆ การทำ การบ้าน หรืองานที่ ได้รับ มอบหมาย การทบทวน บทเรียนและ ฝึกทักษะ การพิมพ์ดีด การ วางแผน การเรียน การเข้า เรียน สม่ำเสมอ และตั้งใจ เรียน ตัวแปรที่ ศึกษา

5 ขอบเขต การวิจัย 1. ด้านประชากร 2. กลุ่มตัวอย่าง 3. ด้านระยะเวลา

6 นิยามศัพท์ เฉพาะ 1. นักเรียน 4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3. พฤติกรรมการเรียน 2. รายวิชาพิมพ์ดีอังกฤษ

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถทราบพฤติกรรมการเรียนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทราบพฤติกรรมการเรียนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8 ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย วิธีการ ดำเนิน การวิจัย การวิจัย 1. ขั้นตอนการ ดำเนินการวิจัย 2. ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 4. การเก็บ รวบรวมข้อมูล 5. การ วิเคราะห์ ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้ตอบ แบบสอบถาม 1. หัวข้อด้าน พฤติกรรมการ เรียนอยู่ในระดับ มาก 2. หัวข้อด้าน พฤติกรรมการ เรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 1. ไม่มีเวลา ทบทวนบทเรียน เพราะมีการบ้าน หลายวิชา 3. ขาดความรู้พื้นฐาน ทางด้านศัพท์ ภาษาอังกฤษ ทำให้ ทักษะในการพิมพ์ดีด ลดลง 2. ไม่มี เครื่องพิมพ์ดีด สำหรับฝึกทักษะ การพิมพ์ ตอนที่ 2 ข้อค้นพบการวิจัย จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม ชาย คิดเป็นร้อยล่ะ 32.5 หญิง คิดเป็นร้อย ล่ะ 67.5

10 สรุป อภิปราย ผล และ ข้อเสนอแน ะ สรุป ผล การ วิจัย สรุป ผล การ วิจัย วัตถุปร ะสงค์ การ วิจัย ผลกา รวิจัย ข้อเส นอแ นะ พฤติกรรมการเรียนรายวิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก วิธี ดำเนิน การ วิจัย แนวทางเพื่อ นำไปใช้ใน การ พัฒนาการ เรียนการ สอน ข้อเสนอแ นะใน การทำ วิจัยครั้ง ต่อไป หัวข้อที่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ใน ระดับปานกลาง คือการวางแผนการ เรียน และการทบทวนบทเรียนและฝึก ทักษะการพิมพ์ดีด อภิปรา ยผล

11 จบการนำเสนอ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทนำบทนำ ความ เป็นมาและ ความสำคั ญของ ปัญหา การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google