งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.1/3 โดย ยินดี นาคะรอด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
บทนำ การจัดการเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ ครูผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน ควรฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ดีด การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน ได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษอย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพิมพ์ การผลิตเอกสารต่าง ๆ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนนอกจากผู้สอนจะเป็นกลไกสำคัญแล้ว ผู้เรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมด้านการเรียนของผู้เรียน เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 จำนวน 40 คน การศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ การวางแผนการเรียน การเข้าเรียนสม่ำเสมอและตั้งใจเรียน การซักถามปัญหาด้านเนื้อหารายวิชา การทบทวนบทเรียนและฝึกทักษะการพิมพ์ดีด การทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5 1. ด้านประชากร ขอบเขต การวิจัย 2.กลุ่มตัวอย่าง 3. ด้านระยะเวลา

6 1.นักเรียน นิยามศัพท์ เฉพาะ 2.รายวิชาพิมพ์ดีอังกฤษ 3.พฤติกรรมการเรียน 4. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถทราบพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ1ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8 ระเบียบวิธีวิจัย 1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการดำเนิน การวิจัย 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตอนที่ 2 ข้อค้นพบการวิจัย 1. ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน เพราะมีการบ้านหลายวิชา 2. ไม่มีเครื่องพิมพ์ดีดสำหรับฝึกทักษะการพิมพ์ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ชาย คิดเป็นร้อยล่ะ 32.5หญิง คิดเป็นร้อยล่ะ 67.5 1. หัวข้อด้านพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับมาก 2. หัวข้อด้านพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 3. ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้ทักษะในการพิมพ์ดีดลดลง

10 สรุป สรุปผล ข้อเสนอแนะ การวิจัย สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ อภิปรายผล
แนวทางเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะใน การทำวิจัยครั้งต่อไป วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนิน การวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล หัวข้อที่มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง คือการวางแผนการเรียน และการทบทวนบทเรียนและฝึกทักษะการพิมพ์ดีด พฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1 ของนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google