งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง ด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพที่สูงสุด โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง ด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพที่สูงสุด โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง ด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพที่สูงสุด โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media)

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ โครงงาน คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะ เผยแพร่การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีให้ถูกต้องเกิด ประโยชน์และประสิทธิภาพต่อ ผู้เรียนมากที่สุด เพื่อแก้ปัญหา ในการนำเทคโนโลยี สารสนเทศไปใช้ได้อย่าง ถูกต้องและเพื่อให้ผู้เรียนได้ พัฒนาศักยภาพของตนเองใน ระดับพื้นฐานต่อไป

3 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อตอบสนองด้านต่างๆใน ชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และ ประสิทธิภาพที่สูงสุด 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ของ ผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนที่คณะผู้จัดทำได้ พัฒนาขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บทเรียนที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้น

4 สมติฐานของ โครงงาน 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 3. ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่คณะผู้จัดทำ ได้พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับ มาก หรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป

5 ขอบเขตของการ ทำโครงงาน 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่ม ลบ แก้ไขและบันทึกข้อมูลได้ 2 ระบบสามารถประมวลผลรายการต่างๆได้ 3 สามารถทำแบทดสอบได้

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 6 นครเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ห้อง ม.3/10 จานวน 45 คน เลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีเจาะจง ขอบเขตของการทำโครงงาน ( ต่อ )

7 หลักการทฤษฏีและ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 1. สื่อการสอน ทั้งด้านการเลือก / การ ผลิต การสร้างหรือ การพัฒนา / การใช้ 2. ทฤษฏีการทำสื่อการสอนหลักการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน 3. ทฤษฏีบทเรียนสำเร็จรูปหรือ CAI 4. วิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง 5. การประเมินผลและหลักการของสถิติที่ นามาใช้

8 กรอบแนวคิดในการทำโครงงาน ตัวแปรอิสระ บทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศใน ชีวิตประจำวัน ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้ ที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย สอน 2. ผลการศึกษา ความพึงพอใจของ กลุ่มตัวอย่างหลัง เรียนด้วยชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

9 วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาปัญหาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาปัญหาและเอกสารที่ เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ ผู้เรียนยังไม่รอบรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มากพอดังนั้นจึงใช้ การแก้ปัญหาด้วยวิธีพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

10 2. แผนกำหนดเวลาการทำโครงงาน ขั้นตอนการดาเนิน งาน 25572558 1234567891011121234 1. ศึกษาและรวบรวม ข้อมูล 2. วิเคราะห์ 3. ออกแบบ 4. พัฒนาและทดสอบ 5. นำไปใช้ 6. จัดทำเอกสารและ คู่มือการใช้งาน วิธีดำเนินการ (ต่อ)

11 ประชากร:นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 650 คน กลุ่มตัวอย่าง:นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ห้อง ม. 3/10 จานวน 45 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี เจาะจง 3. การกำหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

12 วิธีดำเนินการ (ต่อ) เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้มี 3 อย่าง ดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญถึงความสอดคล้องของ รูปแบบด้วยสถิติ IOC แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่ม ตัวอย่างวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ X, SD 4. การสร้างเครื่องมือ

13 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ 1. ได้สื่อการเรียนการสอนที่ประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและ ถูกต้องแม่นยำ 2. สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างประกอบ ในรายวิชาอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 3. สามารถนำไปศึกษาเผยแพร่ต่อได้ 4. มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

14 จัดทำ โดย นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรีรหัส นักศึกษา 5541120074 นางสาวศศินา อรอินทร์รหัส นักศึกษา 5541120103 นางสาวณภัค แสงสว่าง รหัส นักศึกษา 5541120115


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนอง ด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพที่สูงสุด โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google