งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ นางสาวสุทธวรรณ บุญ ราศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนคร เหนือ ผศ. ดร. พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ Development of Web-Based Training on Using Registration Processing and Curriculum System for Academic Support Staff of Pathumwan Institute of Technology.

2 1. พัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งาน ระบบทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับพนักงาน สายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 3. ศึกษาความพึงพอใจในการใช้เว็บ ฝึกอบรม

3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย เว็บฝึกอบรม ระบบงานทะเบียนฯ พนักงานสายสนับสนุน INPUT การพัฒนา โดยรูปแบบการเรียนการสอน (A : Analysis) (D : Design) (D : Development) (I : Implementation) (E : Evaluation การพัฒนา โดยรูปแบบการเรียนการสอน (A : Analysis) (D : Design) (D : Development) (I : Implementation) (E : Evaluation PROC RESS การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร OUTPU T ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม ความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม OUTco me

4 ขอบเขตการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการของ สถาบันเทคโนโลยี ปทุมวัน พนักงานสาย สนับสนุน จำนวน 30 คน

5 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น คือ เว็บ ฝึกอบรม ตัวแปรตาม คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ ฝึกอบรม 2. ความพึงพอใจใน การใช้เว็บฝึกอบรม

6 วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งได้เป็น 2 ระยะ ระยะ ที่ 1 ขั้นที่ 1. การวิเคราะห์ (A : Analysis) ขั้นที่ 2. การออกแบบ (D : Design) ขั้นที่ 3. การพัฒนา (D : Development) ขั้นที่ 4. การทดลองใช้ (I : Implementation) ขั้นที่ 5 การประเมินผล (E : Evaluation

7 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา ในภาพรวม ได้ผลที่ ระดับ มาก X = 4.48, S.D=.0.60 เมื่อพิจารณาตาม รายด้าน - ด้านที่มีคุณภาพสูงสุดคือภาษา เสียง และภาพ ได้ผลที่ ระดับ มาก X = 4.67, S.D=.0.49 ถัดมา - คือเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ได้ผลที่ ระดับ มาก X = 4.39, S.D=.0.63 การประเมินคุณภาพด้านเทคนิค ในภาพรวม ได้ผลที่ ระดับ ดี X = 4.16, S.D=.0.47 - ด้านที่มีคุณภาพสูงสุดคือภาพ เสียง และวีดีทัศน์ ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.32, S.D=0.48 เมื่อพิจารณาตาม รายด้าน ถัดมา - คือเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ได้ผลที่ ระดับ มาก X = 4.15, S.D= 0.59

8 ระยะ ที่ 2 ขั้นที่ 1. ดำเนินการทดลอง - ทดลองกลุ่มตัวอย่าง 30 คน - ทำแบบทดสอบ ก่อน และหลัง ฝึกอบรม ขั้นที่ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลระดับความพึงพอใจ - นำผลมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังเรียน - นำผลแบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อการฝึกอบรม

9 สรุปผลการทดลอง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน และหลังฝึกอบรม

10 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมบนเว็บ รายการประเมิน X S.D.ระดับ ความพึง พอใจ ด้านอักษร 4.270.60 มาก ด้านภาพกราฟฟิก 4.560.54 มากที่สุด ด้านตัวอักษรและสี 4.360.68 มาก ด้านเสียงบรรยาย 4.410.60 มาก ด้านการนำเสนอเนื้อหา 4.400.60 มาก ประโยชน์จากการใช้เว็บ ฝึกอบรม 4.640.48 มาก ภาพรวม 4.440.60 มาก

11 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมบนเว็บ การประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวม ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.44, S.D=.0.60 - ด้านที่พีงพอใจสูงสุดคือประโยชน์จากการใช้เว็บฝึกอบรม ได้ผลที่ระดับ มาก X = 4.64, S.D=.0.48 รองลงมา - คือด้านเสียงบรรยาย พึงพอใจ ได้ที่ระดับ มาก X = 4.41, S.D=.0.60

12 อภิปรายผล ผลการพัฒนาเว็บฝึกอบรม อยู่ในระดับดี มีคุณภาพ ซึ่งสื่อที่สร้างขึ้นโดยอาศัย การสร้างสื่อตามขั้นตอน ของ ADDIE MOODLE ผลสัมฤทธิ์หลังเข้าฝึกอบรม สูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรม จักรพงษ์ เมืองสุข (2550) เว็บฝึกอบรมสำหรับ พนักงานสามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมผ่านทาง เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายองค์กรได้ ความพึงพอใจ ของการใช้เว็บฝึกอบรม กชกร (2544) ความพึงพอใจเป็นส่วนสำคัญต่อ ความสำเร็จ และประสิทธิภาพของการทำงาน อันมีผล จากความต้องการได้รับการตอบสนอง ตามความ ประสงค์ของบุคคล

13 ข้อเสนอแนะ 1. การพัฒนาเว็บเพื่อการฝึกอบรม ผู้วิจัยควรมี ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาโปรแกรมและทฤษฎี การออกแบบและทฤษฎีการเรียนรู้และกระบวนการ สร้างเว็บเพื่อการฝึกอบรม รูปแบบ e-Training เป็นอย่างดี และต้องศึกษาโปรแกรมใหม่ๆ 2. ผู้วิจัยควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผู้อบรมก่อน เพื่อความสะดวก และความรวดเร็วในการอบรม 3. ควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้เว็บเพื่อการ ฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาเว็บฝึกอบรม เรื่อง การใช้งานระบบงานทะเบียนประมวลผลและหลักสูตร สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผศ. ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google