งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ ๒๑ โดย ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ จิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานด้าน สารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ ความรู้พื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT)

4 ทักษะชีวิตและการ ทำงาน ทักษะชีวิตและการ ทำงาน ความยืดหยุ่นและความสามารถ ในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นำ ตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับ ผิด ความเป็นผู้นำและความ รับผิดชอบ

5 ระบบสนับสนุนการศึกษาของ ศตวรรษที่ ๒๑ ระบบสนับสนุนการศึกษาของ ศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานและการประเมินของ ศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรและการสอนของ ศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาทางวิชาชีพของ ศตวรรษที่ ๒๑ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ ศตวรรษที่ ๒๑

6 ทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม ทักษะการเรียนรู้และ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และ นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการ ร่วมมือทำงาน

7 จิตห้าลักษณะสำหรับ อนาคต จิตห้าลักษณะสำหรับ อนาคต จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) จิตรู้เคารพ ( Respectful Mind) จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) (Howard Gardner, Ph.D.)

8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ ๑. มีเป้าหมายชัดเจน เป้าหมายของชีวิต ( ความฝัน ) เป้าหมายของการศึกษา การประกอบอาชีพ การยกระดับความคิดและจิตปัญญา ๒. สร้างพลังปัญญาในการศึกษา อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตะ วิมังสา

9 อิทธิบาท 4 - บาทฐานแห่ง ความสำเร็จ อิทธิบาท 4 - บาทฐานแห่ง ความสำเร็จ ฉันทะ (will,aspiration) – ความ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ (energy, effort, exertion) – ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตะ (thoughtfulness, active thought) – ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ ในสิ่งนั้น วิมังสา (investigation, examination, reasoning,testing) - ความหมั่นสอดส่องในเหตุผล ของสิ่งนั้น


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ข้อคิดเพื่อ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google