งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 16 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 16 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 16 กันยายน 2557

2 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2 เศรษฐ กิจ ผลผลิตต่อการ พัฒนาประเทศ ความมั่นคง / ลด เหลื่อมล้ำ สิ่งแวดล้อ ม กระบวนการ บริหารจัดการ ภายใน ประสิทธิ ผล การ พัฒนา องค์กร ประสิทธิ ภาพ คุณภาพ ประเทศ ไทยพร้อม รับ อาเซียน ประชาชน ได้รับบริการ สุขภาพ สังค ม เพิ่มรายได้ / แข่งขัน พัฒนา บริการ สุขภาพ รองรับ อาเซียน พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ พัฒนา องค์กร / โครงสร้าง พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟู ถ่ายทอด / สื่อสาร สารสนเทศ สุขภาพ พัฒนา องค์ ความรู้ พัฒนา องค์ ความรู้ ผลิต แพทย์เพิ่ม เพื่อชาว ชนบท ผลิต แพทย์เพิ่ม เพื่อชาว ชนบท พัฒนาระบบ ข้อมูล สารสนเทศ พัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อ สุขภาพ พัฒนา นโยบาย และ ยุทธศาสต ร์สุขภาพ ผลิต / พัฒนา บุคลากร ผู้ติด ยา เสพติด ผู้ติด ยา เสพติด กลุ่ม วัย ชาย แดน ใต้ ชาย แดน ใต้ พัฒนา ห้องปฏิบัติ การ ส่ง ต่อ ฉุกเ ฉิน เส้นทางเดินยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุข

3 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 3 เศรษฐกิจ / เพิ่มรายได้ เศรษฐกิจ / เพิ่มรายได้ ผลผลิตต่อ การพัฒนา ประเทศ ความมั่นคง สิ่งแวด ล้อม ลดเหลื่อม ล้ำ กระบวนการบริหาร จัดการภายใน ประสิทธิผ ล การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภ าพ คุณภาพ โครงการ สนับสนุน การเป็นเมือง ศูนย์กลาง บริการ สุขภาพใน อาเซียน ประชาชน ในเขต จังหวัด ชายแดนใต้ ได้รับการ บริการ สุขภาพ ตามปัญหา ของพื้นที่ ประชาชนผู้ เสพและผู้ติด ยาเสพติด ได้รับการ ป้องกัน บำบัด รักษา และฟื้นฟูจาก ปัญหายาเสพ ติด ประชาชน ได้รับการ ดูแล สุขภาพ และมี พฤติกรรม สุขภาพที่ ถูกต้อง พัฒนา ระบบ ประกัน สุขภาพ พัฒนา ระบบ ประกัน สุขภาพ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ ผลิตและพัฒนา บุคลากรด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท สังคม ผังความเชื่อมโยงผลผลิต สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4 แผน ฯ 11 นโยบาย รัฐบาล นโยบาย รมต. พ. ร. บ. งบประมา ณ เขต สุขภาพ ส่วนที่ 1 ความ เชื่อมโยงแผน

5 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 5 ปัญหามาตร การ เป้า หมาย การ วัดผล โครงกา ร กิจกรร ม งบ ประมา ณ หน่วย งาน ส่วนที่ 2 รายละเอียด การดำเนินงาน

6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 6 * ปัญหา : ระบุปัญหาสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม มีข้อมูลสนับสนุนเด่นชัด (baseline data) * มาตรการ : ระบุวิธีการสำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนหรือมีการระดม สมองผู้ปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนว่า ได้ผลจริง ในทางปฏิบัติ * เป้าหมาย : ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน (target) ที่ต้องการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สะท้อน ประสิทธิผลของมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว นิยามศัพท์

7 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 7 * การวัด : แสดงวิธีการวัดผลในการดำเนินงานตาม การ ซึ่งอาจมีหลายวิธี เช่น การสำรวจ การศึกษา ข้อมูลทุติยภูมิ การใช้ข้อมูลงานวิจัย การใช้ข้อมูล จากรายงานแฟ้มต่างๆ เป็นต้น * โครงการ / กิจกรรม : รายละเอียดการดำเนินงาน ที่จะปฏิบัติให้มาตรการบรรลุวัตถุประสงค์ อาจ ประกอบด้วยหลายกิจกรรม ทั้งนี้หากเป็นกิจกรรม ใหญ่ระดับชาติ เขต สามารถระบุเป็นชื่อกิจกรรมได้ * งบประมาณ : ระบุรายโครงการ หน่วยบาท * หน่วยงาน : ระบุหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เพื่อสามารถกำกับ ติดตาม ประเมินผลได้อย่างเป็น ระบบ นิยามศัพท์ ( ต่อ )

8 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2558 นโยบายรัฐบาล ข้อ................................. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ................................. ยุทธศาสตร์บูรณาการ ประเด็น ข้อ................................. ภารกิจพื้นฐาน ( บทบาทภารกิจของหน่วยงาน ) ระบุ................................ หน่วยงาน................................................................. ลำดั บ โครงการ / กิจกรรมหลักวัตถุประสงค์เป้าหมาย / จำนวน ระยะเวลา ( ระบุ เดือนที่จะดำเนินการ ) งบประมาณรวม ( บาท ) งบประมาณรายไตรมาส ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 1 2 3 4 5 6 7 8

9 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปัญหา อุปสรรค 1. 2. 3. 4. 5.

10 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดส่งแผนปฏิบัติการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำงบประมาณ พ. ศ. 2558 วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2558 * กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย สุขภาพ * โทรศัพท์ 0 2590 1379 * โทรสาร 0 2590 1380 * E-mail : areabhpp@hotmail.com วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2558 * กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย สุขภาพ * โทรศัพท์ 0 2590 1379 * โทรสาร 0 2590 1380 * E-mail : areabhpp@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2558 16 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google